ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปธาน สุวรรณมงคล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ การกลาง 6
2 อิสระ สุวรรณบูล 4
3 ธีระศักดิ์ วิจิตรอินทรามาศ 4
4 ธนศักดิ์ สายจำปา 2
5 ปรัชญา เวสารัชช์ 2
6 ฐปนรรต พรหมอินทร์ 2
7 ดำรงค์ วัฒนา 2
8 ปณิต มีแสง 2
9 วิเรียม ศรีสองเมือง 1
10 สมบัติ ตระกูลสุนทรชัย 1
11 คชาณพ จันทร์ภักดี 1
12 อภิชาติ พิบูลย์ 1
13 วัชรินทร์ อุนาริเน 1
14 ณัฐฐิณี เที่ยงผดุง 1
15 ประไพวัลย์ ศิริโยธา 1
16 วันเพ็ญ ปฐมพงษ์พันธุ์ 1
17 บุษกร ปลีคง 1
18 ยุทธพร อิสรชัย 1
19 สินทบ มั่นคง 1
20 มานพ ศรีผ่อง 1
21 ฤกษ์ชัย พูลสวัสดิ์ 1
22 อรุณี คำหอม 1
23 วิสูตร บรรเจิดกิจ 1
24 ยงยุทธ สิงห์ธวัช 1
25 สามารถ อารยะกุล 1
26 แสวง รัตนมงคลมาศ 1
27 วิษณุ อุทานวรพจน์ 1
28 ทัศนีย์ เกิดสันโดด 1
29 สุกัญญาภัคภ์ ขูขุนทด 1
30 บุญธรรม ถาวรทัศนกิจ 1
31 พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร 1
32 สมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย์ 1
33 สมสิฎฎ์ ชาญชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 10
5 2551 6
6 2550 1
7 2549 1
8 2544 2
9 2541 2
10 2540 1
11 2539 2
12 2538 1
13 2537 2
14 2536 1
15 2534 2
16 2532 3
17 2526 1
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณของ เทศบาลตาบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
2 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
3 การศึกษาเปรียบเทียบธรรมาภิบาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงยี่โถกับเทศบาลเมืองลาดสวายจังหวัดปทุมธานี
4 การศึกษาเปรียบเทียบธรรมาภิบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
5 บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณีตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
6 การเมืองในการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญให้แก่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
7 บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการตรวจสอบการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร : ศึกษากรณีเทศบาลในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
8 บทบาททางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาทางการเมืองระดับท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้งสองสมัยติดต่อกันของกลุ่มรักษ์ด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
10 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจในการเมืองระดับท้องถิ่นของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ในเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
11 การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในหน่วยงานของรัฐตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาส่วนราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข
12 บทบาทด้านนิติบัญญัติของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 การเมืองภาคประชาชน :
14 เปรียบเทียบบทบาทเลขานุการสภาท้องถิ่นระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
15 บทบาทของสำนักข่าวกรองแห่งชาติด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้
16 การเมืองท้องถิ่นกับความร่วมมือทำกิจการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
17 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล กับการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับรากหญ้า : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
18 บทบาททางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2551
19 ประสิทธิภาพในด้านนิติบัญญัติ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
20 การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
21 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสริมสร้างชุมชนการเมืองเข้มแข็งในสังคมไทย : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
22 การถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภา กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรีปี 2549
24 การศึกษาผลการดำเนินนโยบายและความมั่นคงด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
25 บทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2549
26 บทบาทของคณะกรรมธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2544
27 บทบาทรัฐและโครงสร้างองค์การระบบราชการไทย
28 การสำรวจผลงานที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2541
29 บทบาทรัฐและโครงสร้างองค์การระบบราชการไทย
30 เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2540
31 โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2539
32 การสำรวจผลงานที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
33 การกำหนดอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2538
34 โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2537
35 เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น
36 บทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2536
37 การกำหนดอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2534
38 การปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
39 การศึกษาเปรียบเทียบผลิตภาพในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาประเภทโควต้าและ ไม่ใช่โควต้า ในอัตราร้อยละของโควต้าที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2532
40 การปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
41 การศึกษาเปรียบเทียบผลิตภาพในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาประเภทโควต้าและ ไม่ใช่โควต้า ในอัตราร้อยละของโควต้าที่แตกต่างกัน
42 การจัดองค์กรและการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ปี พ.ศ. 2526
43 การจัดองค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบทของระบบราชการไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การจัดองค์กรและการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)