ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปธาน สุวรรณมงคล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปธาน สุวรรณมงคล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ การกลาง 6
2 อิสระ สุวรรณบูล 4
3 ธีระศักดิ์ วิจิตรอินทรามาศ 4
4 ธนศักดิ์ สายจำปา 2
5 ปรัชญา เวสารัชช์ 2
6 ฐปนรรต พรหมอินทร์ 2
7 ดำรงค์ วัฒนา 2
8 ปณิต มีแสง 2
9 วิเรียม ศรีสองเมือง 1
10 สมบัติ ตระกูลสุนทรชัย 1
11 คชาณพ จันทร์ภักดี 1
12 อภิชาติ พิบูลย์ 1
13 วัชรินทร์ อุนาริเน 1
14 ณัฐฐิณี เที่ยงผดุง 1
15 ประไพวัลย์ ศิริโยธา 1
16 วันเพ็ญ ปฐมพงษ์พันธุ์ 1
17 บุษกร ปลีคง 1
18 ยุทธพร อิสรชัย 1
19 สินทบ มั่นคง 1
20 มานพ ศรีผ่อง 1
21 ฤกษ์ชัย พูลสวัสดิ์ 1
22 อรุณี คำหอม 1
23 วิสูตร บรรเจิดกิจ 1
24 ยงยุทธ สิงห์ธวัช 1
25 สามารถ อารยะกุล 1
26 แสวง รัตนมงคลมาศ 1
27 วิษณุ อุทานวรพจน์ 1
28 ทัศนีย์ เกิดสันโดด 1
29 สุกัญญาภัคภ์ ขูขุนทด 1
30 บุญธรรม ถาวรทัศนกิจ 1
31 พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร 1
32 สมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย์ 1
33 สมสิฎฎ์ ชาญชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 10
5 2551 6
6 2549 1
7 2526 1
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณของ เทศบาลตาบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
2 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
3 การศึกษาเปรียบเทียบธรรมาภิบาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงยี่โถกับเทศบาลเมืองลาดสวายจังหวัดปทุมธานี
4 การศึกษาเปรียบเทียบธรรมาภิบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
5 บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณีตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
6 การเมืองในการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญให้แก่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
7 บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการตรวจสอบการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร : ศึกษากรณีเทศบาลในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
8 บทบาททางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาทางการเมืองระดับท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้งสองสมัยติดต่อกันของกลุ่มรักษ์ด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
10 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจในการเมืองระดับท้องถิ่นของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ในเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
11 การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในหน่วยงานของรัฐตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาส่วนราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข
12 บทบาทด้านนิติบัญญัติของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 การเมืองภาคประชาชน :
14 เปรียบเทียบบทบาทเลขานุการสภาท้องถิ่นระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
15 บทบาทของสำนักข่าวกรองแห่งชาติด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้
16 การเมืองท้องถิ่นกับความร่วมมือทำกิจการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
17 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล กับการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับรากหญ้า : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
18 บทบาททางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2551
19 ประสิทธิภาพในด้านนิติบัญญัติ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
20 การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
21 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสริมสร้างชุมชนการเมืองเข้มแข็งในสังคมไทย : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
22 การถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภา กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรีปี 2549
24 การศึกษาผลการดำเนินนโยบายและความมั่นคงด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2549
25 บทบาทของคณะกรรมธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2526
26 การจัดองค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบทของระบบราชการไทย