ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 11
3 อุทุมพร จามรมาน 8
4 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 7
5 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 6
6 พนารัตน์ แซ่ลิ้ม 5
7 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 5
8 สุลักษณ์ ศรีบุรี 4
9 สุวิมล ว่องวาณิช 4
10 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 4
11 สุกัญญา โฆวิไลกูล 4
12 เนตรนภา กาบมณี 4
13 ชุมพร ยงกิตติกุล 4
14 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 2
15 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 2
16 ธิดารัตน์ บุญนุช 2
17 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทุติยรัตน์ รื่นเริง 2
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
21 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 2
22 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 2
23 ศิริเดช สุชีวะ 2
24 วิสูตร โพธิ์เงิน 2
25 วราภรณ์ บวรศิริ 2
26 พรรณี พีรพรรัตนา 1
27 ประกอบ คุปรัตน์ 1
28 สายฝน เสกขุนทด 1
29 อิศริยา ทองงาม 1
30 จรวยพร ธรณินทร์ 1
31 ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี 1
32 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
33 ประกอบ ใจมั่น 1
34 จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ 1
35 เที่ยง จารุมณี 1
36 อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 1
37 ดีนา อุดมกิจนุภาพ 1
38 นวลปรางค์ คุมภกันต์ 1
39 พิบูลย์ ศรีสันติสุข 1
40 ชลัญจ์กร อาชวอำรุง 1
41 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, 2505- 1
42 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
43 ศิริอร สินธุ 1
44 วิเชียร ทิพย์ชุมภู 1
45 ศิริชัย กาญจวาสี 1
46 อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ 1
47 นงณภัทร รุ่งเนย 1
48 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
49 จุฑามาศ สนกนก 1
50 จุฑาทิพย์ ภารพบ, 2505 1
51 อติพร ทองหล่อ, 2504- 1
52 เผ่า อนันจิ๋ว 1
53 ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร 1
54 งามจิตร จารุพันธ์ 1
55 ชวลิต สีบำรุงสาสน์ 1
56 จิตรา มาตานุสรณ์ 1
57 ธนพร แย้มสุดา 1
58 ชฎาวัลย์ รุณเลิศ 1
59 จุฑารัตน์ จันทระเปารยะ 1
60 จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย 1
61 อลงกต ยะไวทย์ 1
62 วิจิตร ศรีสอ้าน 1
63 กนกรัตน์ พรประเสริฐ 1
64 อำพล จินดาวัฒนะ 1
65 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 1
66 ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503- 1
67 อังคณา เรืองศิริปิยะกูล 1
68 แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ 1
69 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
70 อ้อมทิพย์ ขานฤทธี 1
71 นิชดา สารถวัลย์แพศย์ 1
72 สมชาย ทยานยง 1
73 วลัย พานิช 1
74 ภิรดี ฤทธิเดช 1
75 สรชัย พิศาลบุตร 1
76 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 1
77 จามิกร รามอินทรา 1
78 คงคารัตน์ กิจจานนท์ 1
79 สุเมธ แย้มนุ่น 1
80 ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ 1
81 พะเยาว์ สุจริต 1
82 พรเลิศ อ่วมพ่วง 1
83 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 1
84 กมล กล้าหาญ 1
85 ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน 1
86 ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ 1
87 กาญจนา บุญรมย์ 1
88 ศุนิสา ทดลา 1
89 เฉลิม แสวงมิ้น 1
90 ณรงค์ศักดิ์ มณีแสง 1
91 สุลักษณ์ ศรีบุรี, 1
92 เบญจพร จึงเกรียงไกร 1
93 วรพรรณ อภิชัย 1
94 สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล 1
95 โสภณ กาญจนะ 1
96 นฤมล จันทร์สุข 1
97 เพ็ญพิมล ลีโนทัย 1
98 กาญจนา อายุเกษม 1
99 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
100 ไพเราะ ไตรติลานันท์ 1
101 ประไพ อุดมวรรณ 1
102 ยุพา วีระไวทยะ 1
103 สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี 1
104 โสภา ผ่องชัยกุล 1
105 เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ 1
106 เวสาลี ชาติสุทธิพันธุ์ 1
107 พิชิต ฤทธิ์จรูญ 1
108 ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ 1
109 ศุภวรรณ สอนหิรัญ 1
110 อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์ 1
111 สำเร็จ ประเสริฐสุข 1
112 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
113 มุกดา ลิบลับ 1
114 ประสาน บริบูรณางกูร 1
115 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
116 ประสงค์ เอี๊ยวเจริญ 1
117 พัชนี เดชประเสริฐ 1
118 มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล 1
119 อรพิณ สิริสัมพันธ์ 1
120 เรณู ผลสวัสดิ์ 1
121 จินตนา สายทองคำ 1
122 ศุภรัก สุวรรณวัจน์ 1
123 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
124 ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ 1
125 วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ 1
126 เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
127 วิภาดา สุริยศรีวรรณ 1
128 เจริญ งามชัด 1
129 วรรณวิมล ทิพย์ชุน 1
130 ประสพสันต์ อักษรมัต 1
131 ชูชาติ เชิงฉลาด 1
132 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 11
6 2552 4
7 2551 5
8 2550 5
9 2549 6
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 5
13 2545 6
14 2542 5
15 2541 3
16 2540 3
17 2539 6
18 2538 2
19 2537 6
20 2536 1
21 2535 6
22 2534 3
23 2533 3
24 2532 7
25 2531 3
26 2530 6
27 2528 5
28 2527 3
29 2526 2
30 2525 1
31 2524 2
32 2519 1
33 2517 2
34 2514 1
35 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล
2 รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา
3 การพัฒนาโลกเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
4 รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาระบบการเสริมพลังอำนาจการถ่ายโอนความรู้ในคณะแพทยศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความชาญฉลาด
6 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
8 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบันเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
9 การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคดุลยภาพ
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ IRPUS
11 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
12 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
13 การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
14 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
15 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
16 รูปแบบการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิตวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
17 การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการกำกับตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
19 การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
20 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
ปี พ.ศ. 2552
21 สารสนเทศการเทียบวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
22 การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันพระบรมราชชนก
23 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
24 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับผู้นำท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
26 การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครู เพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย
27 การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย
28 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
29 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [เอสเอ็มอี]
ปี พ.ศ. 2550
30 การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย
31 การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
32 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2549
33 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนโยบาย การวิจัยทางการอุดมศึกษา
34 การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
35 การพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคนิคดุลยภาพเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพสำหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
36 การพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบผสานสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
37 การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
38 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
39 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นที่เน้นความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันการติดยาเสพติด กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
40 การพัฒนารูปแบบการศึกษา และกลไกการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2548
41 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
43 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
44 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
45 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคณาจารย์ และจัดการระบบสารสนเทศ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
46 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคณาจารย์และจัดการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ปี พ.ศ. 2546
47 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
48 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
49 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคณาจารย์ และจัดการระบบสารสนเทศ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
50 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคณาจารย์และจัดการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
51 การพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
52 การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
53 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเองวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
54 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
55 กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
56 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนำตนเอง และการใฝ่รู้ของผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2542
58 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ในระดับปริญญาตรี
59 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยใช้พอร์ทโฟลิโอ
60 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ที่บูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
61 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับเกณฑ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
62 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2541
63 พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
64 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
65 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2540
66 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
67 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
68 แนวทางในการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
69 การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
70 การนำเสนอแบบการใช้ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาพยาบาล
72 การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
73 การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
74 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาเชื่อมโยง ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
75 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
76 แนวทางในการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
77 การศึกษาการจัดกิจกรรมดนตรีไทยในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
78 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นต่องานวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
79 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
80 การศึกษาความต้องการผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตลาดแรงงานกรุงเทพมหานคร
81 การประเมินการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครู
82 แนวโน้มหลักสูตรและการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีวิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ปี พ.ศ. 2536
83 การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2535
84 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรนานาชาติ
85 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
86 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
87 การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
88 รายงานการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 1 (พ.ศ.2531-2532)
89 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2534
90 การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการหลักสูตรปรีชาญาณในระดับอุดมศึกษา
91 การออกแบบจำลองของข้อมูลสำหรับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
92 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
93 การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
94 การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการหลักสูตรปรีชาญาณใน ระดับอุดมศึกษา
95 แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2532
96 รายงานการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 1 (พ.ศ.2531-2532)
97 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสหวิทยาลัย
98 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทั่วไปสำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
99 รูปแบบโปรแกรมการอบรมครูประจำการระดับประถมศึกษา ในการสอนคณิตศาสตร์
100 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
101 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
102 ความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2531
103 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบ
104 แนวนโยบายในการผลิตบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา
105 การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2525-2529
ปี พ.ศ. 2530
106 การประเมินโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ของวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
107 พัฒนาการของบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
108 การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในวิทยาลัยครู
109 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
110 แนวโน้มของวิชาชีพเลขานุการ ในปีพุทธศักราช 2540
111 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2528
112 บทบาททางวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
113 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด สุโขทัยธรรมาธิราช
114 การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
115 สถานภาพของทุนอุดหนุนการศึกษาด้านการเกษตรของทบวงมหาวิทยาลัย
116 การวิเคราะห์การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน ฝึกหัดครูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
117 ปัญหาการออกกลางคันของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
118 การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
119 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาครูกลุ่มภาคกลาง เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
ปี พ.ศ. 2526
120 รูปแบบโปรแกรมการอบรมครูประจำการระดับประถมศึกษา ในการสอนคณิตศาสตร์
121 การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2525
122 การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์วิทยาลัยครูภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2524
123 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
124 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2519
125 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องกราฟ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2517
126 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"
127 การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่อง "ร้อยละ" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2514
128 การทดลองสอนวิชาไฟฟ้าของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6