ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 พูลศักดิ์ เพียรสุสม 2
3 สุมลรัตน์ รัตนสุภากร 1
4 วิกรม พนิชการ 1
5 สง่า ตั้งชวาล 1
6 โสภณ ศุภการพิทยากุล 1
7 สมชาย ตั้งจิตเพิ่มความดี 1
8 ชนิภา เนตรรัตนะ 1
9 ฉดับ ปัทมสูต 1
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
11 มัณฑนา ปราการสมุทร 1
12 วิโรจน์ บุญญภิญโญ 1
13 เป็นหนึ่ง วานิชชัย 1
14 นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ 1
15 นคร ภู่วโรดม 1
16 สมชาย ชูชีพสกุล 1
17 ทวี ธนะเจริญกิจ 1
18 สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
20 อุดม ฉัตรศิริกุล 1
21 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
22 พิทักษ์ ศิริภาพรรณ 1
23 นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ 1
24 ธีรพงษ์ โชติวรรณพฤกษ์ 1
25 ภพศักดิ์ ปานสีทอง 1
26 จตุพล เทพมังกร 1
27 ภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ 1
28 อภิชาต ยุกตานนท์ 1
29 เอกรัฐ สมัครัฐกิจ 1
30 วิญญู จินตนาวัฒน์ 1
31 สุรพล แช่มช้อย 1
32 ภูวไนย เกียรติชนก 1
33 กรุง อังคนาพร 1
34 นพดล คูหาทัสนะดีกุล 1
35 ชาติชาย ศรีศรัณยา 1
36 ทศพล ปิ่นแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2551 1
4 2550 3
5 2546 1
6 2543 1
7 2539 4
8 2538 5
9 2535 2
10 2532 1
11 2531 1
12 2526 1
13 2523 2
14 2521 1
15 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แผ่นดินไหวโดยพิจารณาผลของผนังอิฐก่อ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
ปี พ.ศ. 2551
3 ความไม่แน่นอนจากผลกระทบของภัยธรรมชาติที่รุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการศึกษาและพัฒนาความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท
5 พฤติกรรมของสะพานต้านทานแรงกระทำเนื่องจากคลื่นยักษ์และแผ่นดินไหว
6 พฤติกรรมของสะพานต้านทานแรงกระทำเนื่องจากคลื่นยักษ์และแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2546
7 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตกำลังสูงภายใต้การโอบรัดของเหล็กปลอก
ปี พ.ศ. 2543
8 ผลของระดับแรงอัดตามแนวแกนและรูปแบบเหล็กปลอกเดี่ยวที่มีต่อความเหนียวและการสลายพลังงานของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2539
9 การเปรียบเทียบข้อกำหนดการออกแบบและวิธีการวิเคราะห์ เพื่อการออกแบบเสาสายส่งไฟฟ้าในประเทศไทย
10 การวิเคราะห์เชิงเวลาของการหดตัวของเสาเชิงประกอบในอาคารสูง ตามขั้นตอนการก่อสร้าง
11 การวิเคราะห์เสาส่งไฟฟ้าทางพลศาสตร์
12 สเปกตรัมการตอบสนองในช่วงอินอิลาสติก สำหรับออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
13 การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์
14 ผลจากการปิดกั้นต่อแรงลมบนแบบจำลอง โครงสร้างหลังคาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15 ความเร็วลมออกแบบและหน่วยแรงลมออกแบบเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
16 การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรง ตามขั้นตอนการก่อสร้าง
17 โปรแกรมการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิต สำหรับอาคารชนิดโครงข้อแข็งร่วมกับผนังต้านแรงเฉือน
ปี พ.ศ. 2535
18 โปรแกรมรวมเพื่อการวิเคราะห์ และ ออกแบบโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ผลของการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของอาคารในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
20 การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง ด้วยวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2531
21 การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิตของโครงข้อแข็งระนาบ ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2526
22 พฤติกรรมของถังเก็บความร้อนคอนกรีตอัดแรงทีหลัง
ปี พ.ศ. 2523
23 ถังเก็บน้ำร้อนราคาถูก
24 พฤติกรรมของระบบแผ่นพื้น-ตง คอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ที่อาบด้วยฟลินท์โคท
ปี พ.ศ. 2521
25 การรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตอัดแรง
ปี พ.ศ. 2520
26 คานประกอบคอนกรีต-อิฐเสริมเหล็ก