ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 พูลศักดิ์ เพียรสุสม 2
3 สมชาย ชูชีพสกุล 1
4 สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 1
5 นคร ภู่วโรดม 1
6 ทวี ธนะเจริญกิจ 1
7 ฉดับ ปัทมสูต 1
8 สง่า ตั้งชวาล 1
9 วิโรจน์ บุญญภิญโญ 1
10 มัณฑนา ปราการสมุทร 1
11 เป็นหนึ่ง วานิชชัย 1
12 ธีรพงษ์ โชติวรรณพฤกษ์ 1
13 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
14 พิทักษ์ ศิริภาพรรณ 1
15 ภพศักดิ์ ปานสีทอง 1
16 ภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ 1
17 นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ 1
18 จตุพล เทพมังกร 1
19 สุมลรัตน์ รัตนสุภากร 1
20 โสภณ ศุภการพิทยากุล 1
21 ชาติชาย ศรีศรัณยา 1
22 กรุง อังคนาพร 1
23 ภูวไนย เกียรติชนก 1
24 นพดล คูหาทัสนะดีกุล 1
25 เอกรัฐ สมัครัฐกิจ 1
26 นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ 1
27 อภิชาต ยุกตานนท์ 1
28 วิญญู จินตนาวัฒน์ 1
29 สุรพล แช่มช้อย 1
30 สมชาย ตั้งจิตเพิ่มความดี 1
31 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
32 ชนิภา เนตรรัตนะ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
34 อุดม ฉัตรศิริกุล 1
35 ทศพล ปิ่นแก้ว 1
36 วิกรม พนิชการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2546 1
4 2543 1
5 2539 4
6 2538 5
7 2535 2
8 2532 1
9 2531 1
10 2526 1
11 2523 2
12 2521 1
13 2520 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แผ่นดินไหวโดยพิจารณาผลของผนังอิฐก่อ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
ปี พ.ศ. 2546
3 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตกำลังสูงภายใต้การโอบรัดของเหล็กปลอก
ปี พ.ศ. 2543
4 ผลของระดับแรงอัดตามแนวแกนและรูปแบบเหล็กปลอกเดี่ยวที่มีต่อความเหนียวและการสลายพลังงานของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2539
5 การเปรียบเทียบข้อกำหนดการออกแบบและวิธีการวิเคราะห์ เพื่อการออกแบบเสาสายส่งไฟฟ้าในประเทศไทย
6 การวิเคราะห์เชิงเวลาของการหดตัวของเสาเชิงประกอบในอาคารสูง ตามขั้นตอนการก่อสร้าง
7 การวิเคราะห์เสาส่งไฟฟ้าทางพลศาสตร์
8 สเปกตรัมการตอบสนองในช่วงอินอิลาสติก สำหรับออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
9 การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์
10 ผลจากการปิดกั้นต่อแรงลมบนแบบจำลอง โครงสร้างหลังคาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
11 ความเร็วลมออกแบบและหน่วยแรงลมออกแบบเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
12 การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรง ตามขั้นตอนการก่อสร้าง
13 โปรแกรมการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิต สำหรับอาคารชนิดโครงข้อแข็งร่วมกับผนังต้านแรงเฉือน
ปี พ.ศ. 2535
14 โปรแกรมรวมเพื่อการวิเคราะห์ และ ออกแบบโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ผลของการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของอาคารในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
16 การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง ด้วยวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2531
17 การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิตของโครงข้อแข็งระนาบ ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2526
18 พฤติกรรมของถังเก็บความร้อนคอนกรีตอัดแรงทีหลัง
ปี พ.ศ. 2523
19 ถังเก็บน้ำร้อนราคาถูก
20 พฤติกรรมของระบบแผ่นพื้น-ตง คอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ที่อาบด้วยฟลินท์โคท
ปี พ.ศ. 2521
21 การรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตอัดแรง
ปี พ.ศ. 2520
22 คานประกอบคอนกรีต-อิฐเสริมเหล็ก