ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 พูลศักดิ์ เพียรสุสม 2
3 วิญญู จินตนาวัฒน์ 1
4 ภูวไนย เกียรติชนก 1
5 สุรพล แช่มช้อย 1
6 กรุง อังคนาพร 1
7 นพดล คูหาทัสนะดีกุล 1
8 เอกรัฐ สมัครัฐกิจ 1
9 อุดม ฉัตรศิริกุล 1
10 ชาติชาย ศรีศรัณยา 1
11 ทศพล ปิ่นแก้ว 1
12 โสภณ ศุภการพิทยากุล 1
13 วิกรม พนิชการ 1
14 สุมลรัตน์ รัตนสุภากร 1
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
16 สมชาย ตั้งจิตเพิ่มความดี 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
18 ชนิภา เนตรรัตนะ 1
19 อภิชาต ยุกตานนท์ 1
20 พิทักษ์ ศิริภาพรรณ 1
21 สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 1
22 สมชาย ชูชีพสกุล 1
23 นคร ภู่วโรดม 1
24 ทวี ธนะเจริญกิจ 1
25 มัณฑนา ปราการสมุทร 1
26 สง่า ตั้งชวาล 1
27 ฉดับ ปัทมสูต 1
28 วิโรจน์ บุญญภิญโญ 1
29 เป็นหนึ่ง วานิชชัย 1
30 ธีรพงษ์ โชติวรรณพฤกษ์ 1
31 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
32 ภพศักดิ์ ปานสีทอง 1
33 ภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ 1
34 นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ 1
35 จตุพล เทพมังกร 1
36 นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2551 1
4 2550 3
5 2546 1
6 2543 1
7 2539 4
8 2538 5
9 2535 2
10 2532 1
11 2531 1
12 2526 1
13 2523 2
14 2521 1
15 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แผ่นดินไหวโดยพิจารณาผลของผนังอิฐก่อ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
ปี พ.ศ. 2551
3 ความไม่แน่นอนจากผลกระทบของภัยธรรมชาติที่รุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการศึกษาและพัฒนาความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท
5 พฤติกรรมของสะพานต้านทานแรงกระทำเนื่องจากคลื่นยักษ์และแผ่นดินไหว
6 พฤติกรรมของสะพานต้านทานแรงกระทำเนื่องจากคลื่นยักษ์และแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2546
7 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตกำลังสูงภายใต้การโอบรัดของเหล็กปลอก
ปี พ.ศ. 2543
8 ผลของระดับแรงอัดตามแนวแกนและรูปแบบเหล็กปลอกเดี่ยวที่มีต่อความเหนียวและการสลายพลังงานของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2539
9 การเปรียบเทียบข้อกำหนดการออกแบบและวิธีการวิเคราะห์ เพื่อการออกแบบเสาสายส่งไฟฟ้าในประเทศไทย
10 การวิเคราะห์เชิงเวลาของการหดตัวของเสาเชิงประกอบในอาคารสูง ตามขั้นตอนการก่อสร้าง
11 การวิเคราะห์เสาส่งไฟฟ้าทางพลศาสตร์
12 สเปกตรัมการตอบสนองในช่วงอินอิลาสติก สำหรับออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
13 การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์
14 ผลจากการปิดกั้นต่อแรงลมบนแบบจำลอง โครงสร้างหลังคาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15 ความเร็วลมออกแบบและหน่วยแรงลมออกแบบเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
16 การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรง ตามขั้นตอนการก่อสร้าง
17 โปรแกรมการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิต สำหรับอาคารชนิดโครงข้อแข็งร่วมกับผนังต้านแรงเฉือน
ปี พ.ศ. 2535
18 โปรแกรมรวมเพื่อการวิเคราะห์ และ ออกแบบโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ผลของการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของอาคารในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
20 การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง ด้วยวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2531
21 การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิตของโครงข้อแข็งระนาบ ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2526
22 พฤติกรรมของถังเก็บความร้อนคอนกรีตอัดแรงทีหลัง
ปี พ.ศ. 2523
23 ถังเก็บน้ำร้อนราคาถูก
24 พฤติกรรมของระบบแผ่นพื้น-ตง คอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ที่อาบด้วยฟลินท์โคท
ปี พ.ศ. 2521
25 การรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตอัดแรง
ปี พ.ศ. 2520
26 คานประกอบคอนกรีต-อิฐเสริมเหล็ก