ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปนัดดา เทพอัคศร 4
2 วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 3
3 ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ 3
4 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 3
5 วัฒนพงศ์ วุทธา 2
6 อุษาวดี ถาวระ 2
7 นภัสวรรณ บุญสาธร 2
8 นงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล 2
9 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
10 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2
11 อารีรัตน์ สง่าแสง 2
12 พิไลลักษณ์ โอกาดะ 2
13 นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 2
14 สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ 2
15 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
16 นิรชรา อัศวธีรากุล 1
17 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
18 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 1
19 Wiwat Rojchanapitayakorn 1
20 สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 1
21 นิตยา วัจนะภูมิ 1
22 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 1
23 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
24 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
25 เจ๊ะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ 1
26 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
27 Pathom Sawanpanyalert 1
28 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
29 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
30 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 1
31 เดชา แปงใจ 1
32 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
33 ธิดารัตน์ บุญรอด 1
34 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 1
35 เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 1
36 มาลี บรรจบ 1
37 ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 1
38 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ 1
39 นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 1
40 ศุภลักษณ์ ยะแสง 1
41 นิมิต ทิพย์บุญ 1
42 กวีวรรณ มงคงศิริ 1
43 ประไพพิศ พุ่มทอง 1
44 สุมลรัตน์ ปานทอง 1
45 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
46 ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ 1
47 อภิวัฏ ธวัชสิน 1
48 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
49 สรายุทธ สรรพสุ 1
50 นันทวรรณ เมฆา 1
51 ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน 1
52 สุรภี อนันตปรีชา 1
53 อารี ทัตติยพงศ์ 1
54 มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 1
55 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ 1
56 ไพริน ทองคุ้ม 1
57 เดชมนตรี วจีสุนทร 1
58 วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 1
59 สมจิตร์ เนียมสกุล 1
60 สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 1
61 สุภัชฌา พูนศรัทธา 1
62 ศรัณยา ธาราแสวง 1
63 ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 1
64 กรัณย์ สุทธิวราคม 1
65 อภิชัย ประชาสุภาพ 1
66 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
67 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
68 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
69 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
70 ภาสกร อัครเสวี 1
71 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
72 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
73 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
74 ไม่มีข้อมูล 1
75 โชติกา บุญหลง 1
76 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
77 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
78 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
79 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
80 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 1
4 2553 7
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 2
8 2542 2
9 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์รักษาโรคติดเชื้อโดยเน้นไข้เดงกี (ภายใต้ความร่วมมือกับ Japan Science and Technology Agency (JST) – Japan International Co-operation Agency (JICA))
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคพีซีอาร์ การเพาะเชื้อ และการตรวจแอนติบอดีสำหรับวินิจฉัยโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาใหม่
4 โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเป็นยาและ/หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5 บูรณาการเอดส์
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบ โดยการตรวจหาแอนติบอดีของ Japanese Encephalitis Virus ด้วยเทคนิค Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
ปี พ.ศ. 2553
7 การตรวจหา human papillomavirus type 16 DNA ด้วยวิธี real-time PCR ในตัวอย่างคนไข้ cervical scrapes
8 การพัฒนาการตรวจวัณโรค
9 การวิจัยหาปัจจัยทางพันธุกรรมเพื่อทำนายความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงของการติดเชื้อเด็งกี่
10 การวิจัยพันธุกรรมกับความเสี่ยงในการเกิดโรค
11 การพัฒนาวิธี Lateral Flow สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส
12 เชื้อสาเหตุและอุบัติการณ์ของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาใหม่
13 ชีววิทยาและอัตราการติดเชื้อของยุงพาหะโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 การวิจัยหาปัจจัยทางพันธุกรรมเพื่อทำนายความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงของการติดเชื้อเด็งกี่
ปี พ.ศ. 2551
15 เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข: บทเรียนบางด้านจากต่างประเทศ
16 การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชุดทดสอบชันสูตรโรคและคุ้มครองผู้บริโภคระดับกึ่งอุตสาหกรรม
18 การวิจัยพัฒนาระบบกระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกชนิด cell culture ระยะที่1 : การศึกษาเบื้องต้นในระดับขวดเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2542
19 รูปแบบการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัด
20 วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
21 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย