ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปนัดดา เทพอัคศร 4
2 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 3
3 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 3
4 ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ 3
5 วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 3
6 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
8 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
9 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
10 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
11 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
12 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
13 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
14 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
15 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
16 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
17 ภาสกร อัครเสวี 2
18 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
19 นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 2
20 อารีรัตน์ สง่าแสง 2
21 นิตยา วัจนะภูมิ 2
22 นภัสวรรณ บุญสาธร 2
23 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
24 พิไลลักษณ์ โอกาดะ 2
25 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
26 สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ 2
27 อุษาวดี ถาวระ 2
28 นงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล 2
29 วัฒนพงศ์ วุทธา 2
30 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2
31 อารี ทัตติยพงศ์ 1
32 มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 1
33 กรัณย์ สุทธิวราคม 1
34 สุรภี อนันตปรีชา 1
35 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ 1
36 นันทวรรณ เมฆา 1
37 อภิชัย ประชาสุภาพ 1
38 ศรัณยา ธาราแสวง 1
39 เดชมนตรี วจีสุนทร 1
40 ไพริน ทองคุ้ม 1
41 ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน 1
42 สรายุทธ สรรพสุ 1
43 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
44 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
45 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
46 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 1
47 Wiwat Rojchanapitayakorn 1
48 ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 1
49 Pathom Sawanpanyalert 1
50 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
51 ไม่มีข้อมูล 1
52 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
53 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
54 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
55 โชติกา บุญหลง 1
56 สุมลรัตน์ ปานทอง 1
57 นิมิต ทิพย์บุญ 1
58 กวีวรรณ มงคงศิริ 1
59 ประไพพิศ พุ่มทอง 1
60 ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ 1
61 เดชา แปงใจ 1
62 อภิวัฏ ธวัชสิน 1
63 เจ๊ะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ 1
64 นิรชรา อัศวธีรากุล 1
65 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
66 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 1
67 สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 1
68 ศุภลักษณ์ ยะแสง 1
69 นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 1
70 ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 1
71 สมจิตร์ เนียมสกุล 1
72 วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 1
73 สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 1
74 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ 1
75 มาลี บรรจบ 1
76 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 1
77 ธิดารัตน์ บุญรอด 1
78 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
79 เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 1
80 สุภัชฌา พูนศรัทธา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2539 1
4 543 21