ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปนัดดา เทพอัคศร 4
2 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 3
3 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 3
4 ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ 3
5 วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 3
6 นิตยา วัจนะภูมิ 2
7 นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 2
8 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
9 อารีรัตน์ สง่าแสง 2
10 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
11 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
12 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2
13 อุษาวดี ถาวระ 2
14 วัฒนพงศ์ วุทธา 2
15 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
16 สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ 2
17 พิไลลักษณ์ โอกาดะ 2
18 นงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล 2
19 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
20 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
21 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
22 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
23 นภัสวรรณ บุญสาธร 2
24 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
25 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
26 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
27 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
28 ภาสกร อัครเสวี 2
29 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
30 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
33 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
34 โชติกา บุญหลง 1
35 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
36 กรัณย์ สุทธิวราคม 1
37 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
38 สุรภี อนันตปรีชา 1
39 อารี ทัตติยพงศ์ 1
40 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ 1
41 มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 1
42 อภิชัย ประชาสุภาพ 1
43 Wiwat Rojchanapitayakorn 1
44 สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 1
45 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 1
46 เจ๊ะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ 1
47 อภิวัฏ ธวัชสิน 1
48 สรายุทธ สรรพสุ 1
49 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
50 นิรชรา อัศวธีรากุล 1
51 Pathom Sawanpanyalert 1
52 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
53 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
54 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 1
55 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
56 ธิดารัตน์ บุญรอด 1
57 นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 1
58 ศุภลักษณ์ ยะแสง 1
59 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 1
60 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
61 เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 1
62 เดชา แปงใจ 1
63 ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ 1
64 กวีวรรณ มงคงศิริ 1
65 นิมิต ทิพย์บุญ 1
66 ประไพพิศ พุ่มทอง 1
67 สุมลรัตน์ ปานทอง 1
68 มาลี บรรจบ 1
69 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ 1
70 ศรัณยา ธาราแสวง 1
71 เดชมนตรี วจีสุนทร 1
72 ไพริน ทองคุ้ม 1
73 ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน 1
74 ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 1
75 สุภัชฌา พูนศรัทธา 1
76 ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 1
77 สมจิตร์ เนียมสกุล 1
78 วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 1
79 สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 1
80 นันทวรรณ เมฆา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2539 1
4 543 21