ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปนัดดา เทพอัคศร 4
2 วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 3
3 ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ 3
4 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 3
5 วัฒนพงศ์ วุทธา 2
6 อุษาวดี ถาวระ 2
7 นภัสวรรณ บุญสาธร 2
8 นงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล 2
9 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
10 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2
11 อารีรัตน์ สง่าแสง 2
12 พิไลลักษณ์ โอกาดะ 2
13 นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 2
14 สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ 2
15 Pathom Sawanpanyalert 1
16 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
17 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
18 Wiwat Rojchanapitayakorn 1
19 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
20 นิรชรา อัศวธีรากุล 1
21 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 1
22 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
23 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
24 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
25 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
26 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
27 ภาสกร อัครเสวี 1
28 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
29 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
30 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
31 อภิวัฏ ธวัชสิน 1
32 ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ 1
33 สุมลรัตน์ ปานทอง 1
34 ประไพพิศ พุ่มทอง 1
35 เดชา แปงใจ 1
36 ศุภลักษณ์ ยะแสง 1
37 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 1
38 นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 1
39 นิมิต ทิพย์บุญ 1
40 กวีวรรณ มงคงศิริ 1
41 นิตยา วัจนะภูมิ 1
42 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 1
43 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 1
44 สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 1
45 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
46 เจ๊ะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ 1
47 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
48 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
49 ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 1
50 สุภัชฌา พูนศรัทธา 1
51 สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 1
52 ศรัณยา ธาราแสวง 1
53 เดชมนตรี วจีสุนทร 1
54 ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน 1
55 ไพริน ทองคุ้ม 1
56 วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 1
57 สมจิตร์ เนียมสกุล 1
58 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
59 ธิดารัตน์ บุญรอด 1
60 เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 1
61 มาลี บรรจบ 1
62 ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 1
63 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ 1
64 นันทวรรณ เมฆา 1
65 สรายุทธ สรรพสุ 1
66 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
67 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
68 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
69 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
70 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
71 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
72 ไม่มีข้อมูล 1
73 โชติกา บุญหลง 1
74 อารี ทัตติยพงศ์ 1
75 สุรภี อนันตปรีชา 1
76 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ 1
77 มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 1
78 อภิชัย ประชาสุภาพ 1
79 กรัณย์ สุทธิวราคม 1
80 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 2
3 2542 2
4 2539 1
5 543 15