ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปนัดดา เทพอัคศร 4
2 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 3
3 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 3
4 ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ 3
5 วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 3
6 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
7 ภาสกร อัครเสวี 2
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
9 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
10 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
11 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
12 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
13 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
14 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
16 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
17 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
18 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
19 พิไลลักษณ์ โอกาดะ 2
20 สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ 2
21 อารีรัตน์ สง่าแสง 2
22 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
23 นิตยา วัจนะภูมิ 2
24 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2
25 นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 2
26 นงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล 2
27 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
28 อุษาวดี ถาวระ 2
29 นภัสวรรณ บุญสาธร 2
30 วัฒนพงศ์ วุทธา 2
31 มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 1
32 อภิชัย ประชาสุภาพ 1
33 โชติกา บุญหลง 1
34 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ 1
35 กรัณย์ สุทธิวราคม 1
36 สุรภี อนันตปรีชา 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
38 ไพริน ทองคุ้ม 1
39 ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน 1
40 นันทวรรณ เมฆา 1
41 สรายุทธ สรรพสุ 1
42 อารี ทัตติยพงศ์ 1
43 Pathom Sawanpanyalert 1
44 Wiwat Rojchanapitayakorn 1
45 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 1
46 นิรชรา อัศวธีรากุล 1
47 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
48 เดชมนตรี วจีสุนทร 1
49 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
50 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
51 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
52 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
53 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
54 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
55 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
56 เดชา แปงใจ 1
57 สุมลรัตน์ ปานทอง 1
58 ประไพพิศ พุ่มทอง 1
59 ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ 1
60 ศุภลักษณ์ ยะแสง 1
61 นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 1
62 นิมิต ทิพย์บุญ 1
63 กวีวรรณ มงคงศิริ 1
64 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 1
65 สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 1
66 เจ๊ะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ 1
67 อภิวัฏ ธวัชสิน 1
68 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 1
69 ธิดารัตน์ บุญรอด 1
70 วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 1
71 สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 1
72 สุภัชฌา พูนศรัทธา 1
73 ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 1
74 สมจิตร์ เนียมสกุล 1
75 ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 1
76 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
77 เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 1
78 มาลี บรรจบ 1
79 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ 1
80 ศรัณยา ธาราแสวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2539 1
4 543 21