ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยสถาบันเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 2554
2 การศึกษา probiotics ในเป็ดไล่ทุ่ง
ปี พ.ศ. 2554
3 ความชุกและการดื้อยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเป็ดไล่ทุ่ง
4 โครงการอาหารปลอดภัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
7 การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียต่อโรคทางเดินอาหาร ด้วยเทคนิคทารชีวเคมีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
8 การศึกษาการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella enterica serovar 1, 4, [5], 12: i: -ที่แยกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิคชีวเคมีแบบรวดเร็ว(ต่อยอด)
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
11 การสำรวจทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของ Campylobacterในไก่แบบครบวงจร จากฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อไก่ในบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธี Amplified Fragment Length Polymorphism
12 การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิคทางชีวเคมีแบบรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2548
13 การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร ด้วยเทคนิคทางชีวเคมีแบบรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2547
14 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ Salmonella typhimurium multidrug-resistant DT104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ Salmonella typhimurium multidrug-resistant DT 104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
16 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ Salmonella Typhimurium multidrug-resistant DT 104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2545
17 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ S. Typhimurium MRDT 104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา