ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐมศก วิไลพล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 อิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนต่ออัตราการอบแห้งของกล้วยและมันสำปะหลังที่อบโดยเครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟ-ลมร้อน
ปี พ.ศ. 2556
2 อิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนต่ออัตราการอบแห้งของกล้วยและมันสำปะหลังที่อบโดยเครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟ-ลมร้อน
ปี พ.ศ. 2554
3 ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน
4 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2553
5 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
6 ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน
7 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากเศษมันสำปะหลัง
8 เครื่องทำน้ำร้อนแบบผสมของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อน จากการเผาไหม้แกลบ
ปี พ.ศ. 2552
9 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมถ่านหิน
10 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
11 การผลิตกระแสไฟฟ้าหน่วยย่อยโดยใช้เชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตจากซังข้าวโพดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี-นวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากซังข้าวโพดโดยเครื่องอัดเชื้อเพลิงเขียวขนาดเล็ก สำหรับจังหวัดพิษณุโลก
12 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2551
13 การผลิตถ่านอัดจากซังข้าวโพดแบบเติมกลิ่น
14 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากเศษมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2550
15 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2548
16 การผลิตกระแสไฟฟ้าหน่วยย่อยโดยใช้เชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตจากซังข้าวโพด และการถ่ายทอดเทคโนโลยี-นวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากซังข้าวโพด โดยเครื่องอัดเชื้อเพลิงเขียวขนาดเล็ก สำหรับจังหวัดพิษณุโลก
17 การผลิตถ่านอัดจากซังข้าวโพดแบบเติมกลิ่น
ปี พ.ศ. 2546
18 การผลิตกระแสไฟฟ้าหน่วยย่อยโดยใช้เชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตจากซังข้าวโพด และการถ่ายทอดเทคโนโลยี-นวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากซังข้าวโพด โดยเครื่องอัดเชื้อเพลิงเขียวขนาดเล็ก สำหรับจังหวัดพิษณุโลก