ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปกรัฐ หังสสูต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปกรัฐ หังสสูต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการติดเชื้อจีบีไวรัสซีต่อการดำเนินโรคในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอชไอวีโดยทีเซลล์: การทดสอบที่ใช้วิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกัน HIV
ปี พ.ศ. 2554
3 บทบาทของทีเซลล์ต่อการวิวัฒนาการของเอชไอวี: ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์
4 บทบาทของทีเซลล์ต่อการวิวัฒนาการของเอชไอวี : ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ : รายงานการวิจัย
5 การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทของทีเซลล์ต่อการวิวัฒนาการของเอชไอวี ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2552
7 T cell responses to Human Influenza virus : Background information for universal Influenza vaccine development
8 การตอบสนองของทีเซลล์ต่อไซโตเมกาโลไวรัส เพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษาด้วยทีเซลล์
9 การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การตอบสนองของทีเซลล์ต่อไซโตเมกาโลไวรัส และการประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาด้วยทีเซลล์