ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปกรณ์ โอภาประกาสิต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปกรณ์ โอภาประกาศิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มัณทนา โอภาประกาสิต 10
2 Pakorn Opaprakasit 8
3 ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 8
4 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 7
5 Pramuan Tangboriboonrat 6
6 ดวงพร พลพานิช 3
7 Srung Smanmoo 3
8 Duangporn Polpanich 3
9 Atitsa Petchsuk 3
10 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
11 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
12 มรกต ตันติเจริญ 2
13 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
14 สุวิทย์ เตีย 2
15 จริยา แก้วเสน่หา 2
16 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
17 Saovaree Tanpantree 2
18 Chariya Kaewsaneha 2
19 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
20 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
21 วินัย ประภากรเกียรติ 2
22 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
23 อรรณพ นพรัตน์ 2
24 วรินธร สงคศิริ 2
25 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
26 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
27 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
28 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
29 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
30 นิรมล สุธรรมกิจ 2
31 จำนง สรพิพัฒน์ 2
32 ยศพงษ์ ลออนวล 2
33 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
34 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
35 มาลินี ลีโทชวลิต 2
36 C. Thammawong 1
37 ณัฐนัย จินตกานนท์ 1
38 Wiyong Kangwansupamonkon 1
39 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 1
40 นพวรรณ ชนัญพานิช 1
41 Montree Namkajorn 1
42 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
43 A. Petchsuk 1
44 Suchada Chongprakobkit 1
45 มนตรี นามขจร 1
46 สุชาดา จงประกอบกิจ 1
47 Thai Hien Nguyen 1
48 Alice Sharp 1
49 Noppavan Chanunpanich 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 6
4 2552 2
5 2551 2
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์และตรวจสอบสมบัติของอะลิฟาติก-อะโรมาติกโคพอลิเอสเทอร์และพอลิเมอร์ผสม:การเตรียมเป็นอิเลคโตรสปันนาโนไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2555
2 Immobilization of fluorescein isothiocyanate on magnetic polymeric nanoparticle using chitosan as spacer
ปี พ.ศ. 2553
3 Composite Particles of Disinfectant Nanocapsules-skim rubber latex
4 Polymeric Disinfectant Nanocapsules: Effect of Molecular Weight of Poly(methyl acrylate)
5 Nanocapsules Embedded in Natural Rubber Latex Gloves
6 Synthesis and characterizations of degradable aliphatic-aromatic copolyesters from lactic acid, dimethyl terephthalate and diol: Effects of diol type and monomer feed ratio
7 Synthesis and Characterizations of PLLA/PEG Block Copolymers
8 Preparation and Characterizations of Electrospun Lactide-based Polymeric Nanofibers
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาโครงสร้าง กลไกการเกิด และเสถียรภาพทางความร้อนของ polylactides stereocomplex โดยใช้เทคนิค two-dimensional Fourier Transform Infrared (FTIR) correlation spectroscopy
10 Efects of Synthesis Conditions on Chemical Structures and Physical Properties of Copolyesters from Lactic acid, Ethylene glycol and Dimethyl terephthalate
ปี พ.ศ. 2551
11 การใช้พอลิแลกติกแอซิดและพอลิแลกติกแอซิดโคเอทิลีนเทเรฟแทเลตสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียแบบควบคุม
12 การสังเคราะห์อะลิฟาติก-อะโรมาติก โคพอลิเอสเทอร์ จากแลคติก แอซิดและเทเรฟทาเลท : อิทธิพลของอุณหภูมิ เวลาในการทำปฏิกิริยา และลำดับการเติมแอซิด