ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุหลัน พิทักษ์ผล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 6
2 วารุณี วารัญญานนท์ 6
3 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 6
4 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 4
5 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 4
6 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 4
7 ธีระ สูตะบุตร 2
8 ดวงภัทร เจริญทรัพย์ 2
9 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 2
10 วารุณี เถลิงโชค 2
11 เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ 2
12 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
13 เกรียงไกร เมฆวณิชย์ 2
14 กัญญา พวงศิริ 2
15 บุญถม ธรรมจรีย์ 2
16 สุภรัตน์ ชวนะ 2
17 พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล 2
18 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 2
19 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
20 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
21 รัศมี ศุภศรี 2
22 พึงพิศ ดุลยพัชร์ 2
23 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 2
24 กาญจนารัตน์ ทวีสุข 2
25 สมยศ จรรยาวิลาส 2
26 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
27 อรพิน ชัยประสพ 2
28 ชุมสาย สีลวานิช 2
29 ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2533 9
5 2532 3
6 2531 1
7 2527 1
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
2 โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2538
3 ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก
ปี พ.ศ. 2533
4 การจัดการอาหารระดับชาวบ้านในชนบทของไทย
5 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
6 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
7 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย
8 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
9 กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
10 ปลาร้า: ปลาหมักพื้นเมืองของไทย
11 ปลาเจ่า: ปลาหมักพื้นเมืองของไทย
12 แหนม: เนื้อหมูหมักพื้นเมืองของไทย
ปี พ.ศ. 2532
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
14 การศึกษาทำมะม่วงบรรจุกระป๋อง น้ำมะม่วง มะม่วงดอง และมะม่วงกวนแผ่น
15 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบความปลอดภัย ของปลาป่นอนามัย
ปี พ.ศ. 2531
16 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2527
17 ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
19 การศึกษาทำมะม่วงบรรจุกระป๋อง น้ำมะม่วง มะม่วงดอง และมะม่วงกวนแผ่น
20 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบความปลอดภัย ของปลาป่นอนามัย
21 การจัดการอาหารระดับชาวบ้านในชนบทของไทย
22 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
23 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย
24 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
25 กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
26 ปลาร้า: ปลาหมักพื้นเมืองของไทย
27 ปลาเจ่า: ปลาหมักพื้นเมืองของไทย
28 แหนม: เนื้อหมูหมักพื้นเมืองของไทย