ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษยา บุนนาค
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บุษยา บุนนาค,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนา ชัยกล้าหาญ 24
2 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ 21
3 วิภาวรรณ เสียงดัง 15
4 ภาวิณี พัฒนจันทร์ 14
5 กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ 8
6 ปัญญา ไตรรัตนา 6
7 Boosya Bunnag 5
8 ดุษฏี อุตภาพ 4
9 ศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ 4
10 สุชาดา ไชยสวัสดิ์ 3
11 วิลาวรรณ ศรีแก้ว 3
12 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 3
13 มรกต ตันติเจริญ 3
14 รัตนา จิระรัตนานนท์ 2
15 นวพร ปัญญาศักดิ์ 2
16 สุวิทย์ แซ่เตีย 2
17 วีระ โลหะ 2
18 ประหยัด ไพศาลพงษ์ 2
19 เทอร์รี่ คัมมินส์ 2
20 สุวิทย์ เตีย 2
21 กนก รัตนะกนกชัย 2
22 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
23 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 2
24 บุญเสริม วิทยชำนาญกุล 2
25 แสงจันทร์ เสนาปิน 2
26 Sritana Thammathorn 1
27 มธุรา สิริจันทรัตน์ 1
28 Peerada Prommeenate 1
29 วิลาวัณย์ สีแก้ว 1
30 Matura Sirijuntarut 1
31 ทิพวรรณ มาไพศาลทรัพย์ 1
32 ศรีธนา ธรรมาธร 1
33 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 1
34 ณัฐยาภรณ์ชิระสุวรรณ 1
35 พุทธวรรณ รัตนพันธ์ 1
36 พีรดา พรหมมีเนตร 1
37 อภิรดี หงส์ทอง 1
38 Apiradee Hongsthong 1
39 Morakot Tanticharoen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 5
5 2551 5
6 2550 4
7 2549 2
8 2547 2
9 2543 1
10 2539 1
11 2538 1
12 2537 1
13 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสำรวจหาสาหร่ายที่มีศักยภาพผลิต PUFAs เชิงพาณิชย์
2 การพัฒนาวิธีแยกสารสกัดโพลีแซคคาไรด์เพื่อการขยายขนาดการผลิต
3 การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Ankistrodesmus densus แบบกะ
4 ผลของอัตราการไหลของอากาศต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย Entomoneis sp. ในเครื่องปฏิกรณ์ให้แสงแบบอากาศยก
5 การสกัดโพลีแซคคาไรด์จากกากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อขยายขนาดการผลิต
ปี พ.ศ. 2554
6 การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและเปลือกของหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.))
7 การศึกษาความคงตัวของสารสกัดไฟโคไซยานิน
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาคุณภาพวัตถุดิบสไปรูลินาที่เหมาะสมต่อการสกัดไฟโคไซยานินิเกรดอาหาร
9 สภาวะกดดันจากเกลือความเข้มข้นสูงต่อการสังเคราะห์ลิปิดใน Spirulina platensis สายพันธุ์ C1
ปี พ.ศ. 2552
10 การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า
11 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าระดับอุตสาหรรม
12 การศึกษาความสัมพันธ์ของการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อ และเปลือกของหอยแมลงภู่ Perna viridis [Linn.] กับปริมาณโลหะหนักในน้ำและดินตะกอน
13 การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า
14 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551
15 การเพิ่มความบริสุทธิ์สารสกัดไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลินา
16 การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติบริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
17 การปนเปื้อนและการสะสมโครเมียม แคดเมียมและตะกั่วในคลอง บริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
18 การเพิ่มความบริสุทธิ์สารสกัดไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า
19 การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติบริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
20 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสตรอเบอรี่ด้วยวิธีผสมผสานสำหรับพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย
21 การจัดการทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีฐานชุมชน ปีที่ 1 และ 2
22 การเพิ่มปริมาณกรดแกมมาลิโนเลนิก (GLA) ในสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวัฏจักรสว่าง-มืด
23 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
24 การสกัดลิปิดจากสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อขยายระดับการผลิต
25 ศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่งกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2547
26 การศึกษาคุณภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
27 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำ กับแพลงค์ตอนและผลผลิตในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ พื้นที่บางขุนเทียน
ปี พ.ศ. 2543
28 การศึกษาการผลิต Polysaccharide จากสาหร่ายเกลียวทอง
ปี พ.ศ. 2539
29 แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเล็กโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2538
30 การผลิตสารเคมีมูลค่าสูงจากสาหร่ายเกลียวทอง
ปี พ.ศ. 2537
31 แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมทโดยระบบ FIA