ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษบา หินเธาว์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 2
8 2549 2
9 2543 1
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แผนงานวิจัย การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับกระบวนการทัศน์ประชาคมและเศรษฐกิจอาเซียน
2 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”
3 การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับกระบวนการทัศน์ประชาคมและเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
6 การนำร่องการจัดการขยะที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7 การส่งเสริมและการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะมูลฝอยของสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเป็นโครงการนำร่องขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
8 โครงการนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
9 รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีป่าชุมชน ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม ของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
13 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย เขาประดู่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1)
14 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษา ผลดี ผลเสียของการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง
16 การศึกษาศักยภาพของชุมชนและรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพือการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลพรหมพิราม บนเส้นทางเขื่อนนเรศวร หมู่บ้านดอกไม้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
17 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ และเนื้อหารายการวิทยุชุมชนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
18 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2543
19 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก