ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษบา หินเธาว์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2554 5
4 2553 1
5 2552 5
6 2551 5
7 2550 3
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 1
12 2543 2
13 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แผนงานวิจัย การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับกระบวนการทัศน์ประชาคมและเศรษฐกิจอาเซียน
2 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”
3 การฟื้นฟูอนุรักษ์อัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั่งบ้านสระยายชี ณ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับกระบวนการทัศน์ประชาคมและเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
6 การนำร่องการจัดการขยะที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7 การส่งเสริมและการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะมูลฝอยของสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเป็นโครงการนำร่องขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
8 โครงการนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
10 รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีป่าชุมชน ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
14 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม ของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
16 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
17 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย เขาประดู่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ระยะที่ 1)
18 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
19 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษา ผลดี ผลเสียของการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง
22 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
23 การศึกษาศักยภาพของชุมชนและรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพือการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลพรหมพิราม บนเส้นทางเขื่อนนเรศวร หมู่บ้านดอกไม้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
24 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ และเนื้อหารายการวิทยุชุมชนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
25 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
26 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
27 การศึกษา ผลดี ผลเสียของการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
28 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
29 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก
30 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การศึกษา ผลดี ผลเสียของการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง
32 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม