ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษบา สิทธิการ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บุษบา สิทธการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในเส้นทาง R๓A และ R๓B เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชน ระยะที่ 3
3 วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
4 การศึกษาศักยภาพที่พักแรมในจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอะซิงเกิลเดสทิเนชันในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชยงแสน จังหวัดเชียงราย
6 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรม ในชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2541
8 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร / บุษบา สิทธิการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การ พัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมของ เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทย