ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษบา ชูวิรัช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เบญจพร สุรารักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 3
3 2550 1
4 2548 1
5 2541 1
6 2532 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
2 Treatment of modified starch wastewater with high sodium chloride (NaCl) concentration using an anaerobic hybrid reactor
3 การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
4 ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaC1 ต่อจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
5 ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
6 รูปแบบการเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมต่อกลุ่มจุลินทรีย์ในฟิล์มชีว เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบลูกผสม
ปี พ.ศ. 2550
7 รูปแบบการเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมต่อกลุ่มจุลินทรีย์ในฟิล์มชีวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบลูกผสม
ปี พ.ศ. 2548
8 การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม
ปี พ.ศ. 2541
9 ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย)
ปี พ.ศ. 2532
10 สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 Treatment of modified starch wastewater with high sodium chloride (NaCl) concentration using an anaerobic hybrid reactor