ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษบง ตันติวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
3 สมชาย มิ่งมิตร 1
4 มานิตา ลีโทชวลิต 1
5 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ 1
6 อัญญมณี บุญซื่อ 1
7 พนมพร ศิริถาพร 1
8 ภาวิณี แสนทวีสุข 1
9 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
10 ศรินธร วิทยะสิรินันท์ 1
11 เกสรี สุวรรณเรืองศรี 1
12 จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์ 1
13 อลิสา เพ็ชรรัตน์ 1
14 บุษบง ตันติวงศ์ 1
15 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
16 เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ 1
17 นฤมล เนียมหอม 1
18 ปัทมา นาคะสนธิ์ 1
19 วิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล 1
20 วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ 1
21 พระมหาเจิม สุวโจ 1
22 ปณิตา ศิลารักษ์ 1
23 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
24 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
25 หฤทัย อนุสสรราชกิจ 1
26 ศิรประภา พงศ์ไทย 1
27 สุธารา โยธาขันธ์ 1
28 วัฒนา มัคคสมัน 1
29 วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2550 2
4 2549 1
5 2547 1
6 2545 3
7 2544 1
8 2543 1
9 2542 2
10 2541 1
11 2540 2
12 2539 4
13 2538 2
14 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนรวม
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และถักทอสายใยระหว่างวัยผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาลที่มีต่อผู้สูงอายุ
3 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางสังคมในห้องเรียนของเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2550
4 รูปแบบการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
5 การศึกษาการก้าวพ้นข้อจำกัดของเด็กปฐมวัยในการเล่นภายใต้สัมพันธภาพระหว่างครูกับเด็ก
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาเด็กอย่างใคร่ครวญเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติของครูการศึกษาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร
9 การศึกษาการพูดกับตนเองของเด็กวัยอนุบาลในกิจกรรมการเล่นเสรี
10 การพัฒนาโปรแกรมการระดมสรรพกำลังของเครือข่ายโรงเรียนในการใช้ป่าชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นแหล่งวิทยาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2544
11 การวิเคราะห์นิทานชาดกที่ส่งเสริมสันติธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2543
12 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2542
13 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับครูอนุบาล โดยใช้วิธีการไตร่ตรองสารนิทัศน์
14 การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการสอนระดับอนุบาล ในชุมชนไทยมุสลิมภาคใต้
ปี พ.ศ. 2541
15 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองของเด็กวัยอนุบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
16 การศึกษาสภาพและปัญหาการสอนภาษาแบบธรรมชาติในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร
17 การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2539
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาล
19 ลของการประเมินจากพอร์ตโฟลิโอที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
20 การพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็กวัยอนุบาล โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ
21 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูอนุบาล ที่ใช้แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
22 ผลของโครงการประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารที่มีต่อพฤติกรรม ในการรับประทานอาหารของเด็กวัยอนุบาล
23 การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเขียนร่วมกัน ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2536
24 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ ที่มีต่อความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน