ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษกร สำโรงทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิมิต โอสถเจริญ 5
2 นพดล คลำทั่ง 5
3 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
4 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
5 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
6 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
7 สมสุข โชติปาละกุล 2
8 สุภา ทองคง 2
9 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
10 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
11 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
12 รัชนี แสงศิริ 2
13 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
14 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
15 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2
17 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ 2
18 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
19 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
20 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
21 ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน 2
22 ขำคม พรประสิทธิ์ 2
23 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
24 อำพล ศิริพันธุ์ 2
25 อำพัน พรหมบุตร 2
26 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
27 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
28 วิทยา อินทรพิมล 2
29 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
30 วิเชียร ทองสิน 2
31 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
32 นภาพร หงษ์ภักดี 2
33 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
34 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
35 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
36 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
37 อารยา ศานติสรร 2
38 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
39 จิตรี โพธิมามกะ 2
40 นรา หัตถสิน 2
41 บุญเฉิด โสภณ 2
42 ธราธิป พุ่มกำพล 2
43 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
44 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
45 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
46 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
47 โชคชัย เดชรอด 2
48 บัณฑิต ศรีเมือง 2
49 ชวลิต สันถวะโกมล 2
50 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
51 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
52 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
53 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
54 ชัยวัฒน์ พึ่งทองคำ 1
55 ภูริภัสสร์ มังกร 1
56 ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง 1
57 สันติ อุดมศรี 1
58 ธนเนตร์ ชำพาลี 1
59 ฌานโชติ พรหมมา 1
60 สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ 1
61 นัฐพงศ์ โสวัตร 1
62 ไชยยศรีะ ทางมีศรี 1
63 วรพจน์ มานะสมปอง 1
64 กรองแก้ว แรงเพ็ชร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 4
4 2550 6
5 2549 10
6 2548 1
7 2547 2
8 2546 2
9 2545 2
10 2544 2
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดดนตรีล้านนา
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดดนตรีล้านนา
3 พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดดนตรีล้านนา
ปี พ.ศ. 2551
4 วิธีการถ่ายทอดความรู้ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
5 วิเคราะห์เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงทยอยเดี่ยว ทางครูสอน วงฆ้อง
6 วิธีการถ่ายทอดความรู้ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
7 วิเคราะห์เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงทยอยเดี่ยว ทางครูสอน วงฆ้อง
ปี พ.ศ. 2550
8 วิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงทะยอยเดี่ยว : กรณีศึกษาทางอาจารย์สืบศักดิ์ ดุริยประณีต
9 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ : รายงานวิจัย
10 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ : รายงานวิจัย
11 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
12 บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอร์เวย์
13 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้
ปี พ.ศ. 2549
14 ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัย
15 การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในสำนักครูรวม พรหมบุรี
16 การศึกษาเพลงทยอยเดี่ยวสำหรับระนาดเอกทางครูจางวางทั่ว พาทยโกศล
17 วิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลงกราวใน : กรณีศึกษาครูชฏิล นักดนตรี
18 วิเคราะห์เปรียบเทียบเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงอาเฮีย 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กับทางครูสอน วงฆ้อง
19 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้
20 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : รายงานวิจัย
21 วิเคราะห์เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
22 องค์ประกอบการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี
23 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้
ปี พ.ศ. 2548
24 ตระโหมโรง : กรณีศึกษาทางระนาดเอกของครูไชยยะ ทางมีศรี
ปี พ.ศ. 2547
25 บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอรเวย์ : รายงาน
26 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2546
27 บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอร์เวย์
28 การใช้ดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ในการบำบัด ตามหลักดนตรีบำบัดแบบอะกะโบชิ
ปี พ.ศ. 2545
29 การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องสี่ภาษา
30 การแปลหนังสือ The anthropology of music ของ Alan P. Merriam
ปี พ.ศ. 2544
31 การใช้ดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ในการบำบัด ตามหลักดนตรีบำบัดแบบอะกะโบชิ
32 การใช้ดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ในการบำบัดตามหลักดนตรีบำบัด แบบอะกะโบชิ