ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษกร สำโรงทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิมิต โอสถเจริญ 5
2 นพดล คลำทั่ง 5
3 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
4 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
5 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
6 จิตรี โพธิมามกะ 2
7 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
8 อารยา ศานติสรร 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2
10 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
11 ขำคม พรประสิทธิ์ 2
12 ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน 2
13 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
14 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
15 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
16 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
18 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
19 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
20 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
21 นรา หัตถสิน 2
22 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
23 วิเชียร ทองสิน 2
24 บุญเฉิด โสภณ 2
25 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
26 นภาพร หงษ์ภักดี 2
27 อำพัน พรหมบุตร 2
28 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ 2
29 อำพล ศิริพันธุ์ 2
30 บัณฑิต ศรีเมือง 2
31 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
32 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
33 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
34 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
35 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
36 ชวลิต สันถวะโกมล 2
37 โชคชัย เดชรอด 2
38 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
39 ธราธิป พุ่มกำพล 2
40 รัชนี แสงศิริ 2
41 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
42 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
43 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
44 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
45 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
46 วิทยา อินทรพิมล 2
47 สุภา ทองคง 2
48 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
49 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
50 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
51 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
52 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
53 สมสุข โชติปาละกุล 2
54 ชัยวัฒน์ พึ่งทองคำ 1
55 ภูริภัสสร์ มังกร 1
56 ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง 1
57 สันติ อุดมศรี 1
58 ธนเนตร์ ชำพาลี 1
59 ฌานโชติ พรหมมา 1
60 สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ 1
61 นัฐพงศ์ โสวัตร 1
62 ไชยยศรีะ ทางมีศรี 1
63 วรพจน์ มานะสมปอง 1
64 กรองแก้ว แรงเพ็ชร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 4
3 2550 3
4 2549 9
5 2548 1
6 2547 1
7 2545 2
8 2544 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดดนตรีล้านนา
ปี พ.ศ. 2551
2 วิธีการถ่ายทอดความรู้ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
3 วิเคราะห์เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงทยอยเดี่ยว ทางครูสอน วงฆ้อง
4 วิธีการถ่ายทอดความรู้ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
5 วิเคราะห์เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงทยอยเดี่ยว ทางครูสอน วงฆ้อง
ปี พ.ศ. 2550
6 วิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงทะยอยเดี่ยว : กรณีศึกษาทางอาจารย์สืบศักดิ์ ดุริยประณีต
7 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ : รายงานวิจัย
8 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
9 ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัย
10 การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในสำนักครูรวม พรหมบุรี
11 การศึกษาเพลงทยอยเดี่ยวสำหรับระนาดเอกทางครูจางวางทั่ว พาทยโกศล
12 วิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลงกราวใน : กรณีศึกษาครูชฏิล นักดนตรี
13 วิเคราะห์เปรียบเทียบเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงอาเฮีย 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กับทางครูสอน วงฆ้อง
14 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : รายงานวิจัย
15 วิเคราะห์เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
16 องค์ประกอบการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี
17 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้
ปี พ.ศ. 2548
18 ตระโหมโรง : กรณีศึกษาทางระนาดเอกของครูไชยยะ ทางมีศรี
ปี พ.ศ. 2547
19 บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอรเวย์ : รายงาน
ปี พ.ศ. 2545
20 การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องสี่ภาษา
21 การแปลหนังสือ The anthropology of music ของ Alan P. Merriam
ปี พ.ศ. 2544
22 การใช้ดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ในการบำบัดตามหลักดนตรีบำบัด แบบอะกะโบชิ