ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 พฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่บ้านและที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่บ้าน
3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
4 พฤติกรรมจิตอาสาและปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2559
5 ผลของการจัดท่าในระหว่างการให้อาหารทางสายยางต่ออัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และความอิ่มตัวออกซิเจนในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2551
6 พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อสถานที่ใหม่ของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2549
7 ผลของการดูแบบแกงการูต่อความรู้สึกทางบวกและการรับรู้ความสามารถของบิดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2548
8 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
9 ความต้องการ การได้รับการตอบสนองความต้องการ และพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกทีเข้ารับการรักษาในออภิบาลทารกแรกเกิดและเด็กอ่อน
ปี พ.ศ. 2532
10 พฤติกรรมของมารดาต่อการเจ็บป่วยของบุตรด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2530
11 การตรวจหาสารคล้ายฮอร์โมนเพศในน้ำมะพร้าวอ่อนและ ผลที่มีต่อการเจริญ ของมดลูกในหนูแรท