ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุรทิน ขำภิรัฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- บุรทิน, ขำภิรัฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างแบบสอบถามกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการเรียน สำหรับนักศึกษาปริญญตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2557
2 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2556
3 รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์เรื่อง ยุทธศาสตร์และระบบบริหารเพื่อการธำรงนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษารวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมทั้งตำรับยาโบราณ ของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกล้เคียง
5 ผลของการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสมองต่อการบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม: การวิจัยนำร่อง
6 ประสบการณ์ของผู้ป่วยไทยที่มีภาวะไตวายระยะสุดท้ายกับการมีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องฟอกไตเทียม: การวิจัยปรากฏการณ์นิยม
7 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยระบบเตือนผู้ป่วยอัตโนมัติทางโทรศัพท์
8 การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทย และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
9 เดย์ ทู เดย์
10 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล โดยใช้คอมพิวเตอร์: การวิจัยนำร่อง
ปี พ.ศ. 2551
11 รายงานวิจัยสถาบันเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้และปัจจัยภูมิหลังที่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : รุ่นปีการศึกษา 2548
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดี
13 การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดี
14 การพัฒนาการตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดี
ปี พ.ศ. 2539
15 สภาพและปัญหาของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสำนักเรียนส่วนกลาง
16 สภาพและปัญหาของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสำนักเรียนส่วนกลาง