ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุปผา โตภาคงาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 2
7 2547 1
8 2546 3
9 2545 1
10 2543 2
11 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
2 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
3 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2553
4 การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
5 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2552
6 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
7 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
8 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
9 การศึกษาสาเหตุการตายเป็นหย่อมของข้าว และการปรับปรุงโดยใช้วัสดุอินทรีย์ หลากชนิดร่วมกับการไถพรวนลึก
10 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
11 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
12 ผลของสังกะสีและการอบดินด้วยแสงแดดต่อความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว ที่มีต่อความต้านทานไส้เดือนฝอย การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
13 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
14 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
15 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
16 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
17 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดินลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
18 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดินลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
19 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิด เพื่อลดการชล้างพังทลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณลุ่มน้ำเสียว
ปี พ.ศ. 2546
20 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิด เพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดินลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
21 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณ ลุ่มน้ำเสียวตอนบน
22 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณ ลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
23 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณ ลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2543
24 การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นดินเค็มที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ
25 การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นดินเค็มที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ