ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุปผา โตภาคงาม
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 7
4 2552 7
5 2551 8
6 2550 6
7 2549 3
8 2547 1
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 1
12 2543 5
13 2540 3
14 2538 1
15 2537 1
16 2536 2
17 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาแบบบูรณาการด้านนิเวศวิทยาและการจำแนกพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
2 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
3 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
4 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
5 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
7 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน บนพื้นที่ดินเคมีที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
9 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
10 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
12 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2552
13 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
14 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
16 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
17 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดินบนพื้นที่ดินเค็มที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
18 การศึกษาสาเหตุการตายเป็นหย่อมของข้าว และการปรับปรุงโดยใช้วัสดุอินทรีย์ หลากชนิดร่วมกับการไถพรวนลึก
19 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน บนพื้นที่ดินเคมีที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
21 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
22 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลาก ชนิดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
24 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
25 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
26 ผลของสังกะสีและการอบดินด้วยแสงแดดต่อความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว ที่มีต่อความต้านทานไส้เดือนฝอย การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
27 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
28 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
29 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
30 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
31 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
32 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
33 การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อมๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
34 การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นที่ดินเค็ม ที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ
35 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดินลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
36 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดินลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
37 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิด เพื่อลดการชล้างพังทลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณลุ่มน้ำเสียว
ปี พ.ศ. 2546
38 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิด เพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดินลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
39 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณ ลุ่มน้ำเสียวตอนบน
40 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณ ลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
41 การทดสอบพืชอาหารสัตว์ทนเค็มเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
42 การใช้ไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อลดการชะล้างพังทะลายของดิน ลดความเป็นเกลือของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณ ลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
43 การศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มโดยการปลูกพืชและการจัดการดินและน้ำ
ปี พ.ศ. 2543
44 การศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มโดยการปลูกพืชและการจัดการดินและน้ำ
45 การทดสอบพืชอาหารสัตว์ทนเค็มเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
46 การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นที่ดินเค็ม ที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ
47 การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นดินเค็มที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ
48 การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นดินเค็มที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ
ปี พ.ศ. 2540
49 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
50 การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 การศึกษาการป้องกันการเคลื่อนที่ของเกลือขึ้นสู่ผิว ดินในบริเวณดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2538
52 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี พ.ศ. 2537
53 การศึกษาการป้องกันการเคลื่อนที่ของเกลือขึ้นสู่ผิว ดินในบริเวณดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2536
54 การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณที่มีน้ำใต้ดินเค็ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณที่มีน้ำใต้ดินเค็ม