ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุบผา อนันต์สุชาติกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2 วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 ความเสมอภาคทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคม ของผู้หญิงเวียดนามพลัดถิ่นในประเทศออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
5 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษา และการเปลี่ยนสถานะทางสังคม : กรณีศึกษาพระเชียงตุงที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่
6 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 ความเป็นชายขอบ กับการจัดการศึกษาไทย ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปางคาม ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2517
8 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนมัธยมศึกษาและความหนาแน่น ของประชากรในกรุงเทพมหานคร