ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุบผา คงสมัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บุญพา คำวิเศษณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนธิชัย จันทร์เปรม 9
2 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 7
3 พัชรินทร์ ตัญญะ 5
4 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
5 นันทวรรณ สโรบล 4
6 เอนก โชติญาณวงษ์ 4
7 วรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ 4
8 อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ 4
9 ชุติ ม่วงประเสริฐ 4
10 สมศักดิ์ ศรีสมบุญ 4
11 พจนา สีมันตร 4
12 ประกิจ สมท่า 4
13 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ 4
14 อัญมณี อาวุชานนท์ 3
15 พรศิริ เลี้ยงสกุล 3
16 อลงกรณ์ กรณ์ทอง 2
17 พิมพร โชติญาณวงษ์ 2
18 ชนิดา อัมระนันทน์ 2
19 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม 2
20 สุวพันธ์ รัตนะรัต 2
21 ศักดา ศรีนิเวศน์ 2
22 วิทิตร ใจอารีย์ 2
23 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
24 นงลักษณ์ เทียนเสรี 2
25 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 2
26 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 2
27 อนงค์นารถ แพงคำสอน 1
28 ทิวา พาโคกทม 1
29 ธนัฐฐา 1
30 โสภณ อุไรชื่น 1
31 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
32 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
33 พิบูลย์ กังแฮ 1
34 ลลิดา อาจสูงเนิน 1
35 นิภาพร บัวอิ่น 1
36 พรศิริ หลีวานิช 1
37 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 1
38 อนุรักษ์ อรัญญนาค 1
39 วัชรพล ชยประเสริฐ 1
40 Worawit Sorajjapinun 1
41 Theerayut Toojinda 1
42 Prakit Somta 1
43 Peerasak Srinives 1
44 Somvong Tragoonrung 1
45 สถาพร นิยมคง 1
46 Worapa Seehalak 1
47 Sontichai Chanprame 1
48 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
49 Sutkhet Nakasathien 1
50 Buppa Kongsamai 1
51 Warunee Musch 1
52 ธรรมนูญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 2
8 2549 1
9 2546 1
10 2538 1
11 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดเลือกและทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลงทดสอบ
2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ(Solanum melongena)เพื่อพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาวะแล้งและดินเค็ม
3 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครปฐม
4 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ความสัมพันธุ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาพแล้งและดินเค็ม
6 คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาเครื่องกะเทาะทานตะวันขนาดเล็ก
8 งานวิจัยเพื่อทดลองปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่ จ.นครปฐม
9 ความดีเด่นของลูกผสมและสมรรถนะการผสมในลักษณะปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลและปริมาณน้ำมันในทานตะวัน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ
11 การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก
12 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด
ปี พ.ศ. 2553
13 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน
14 โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ
ปี พ.ศ. 2552
15 ปริมาณและองค์ประกอบของโทโคฟีรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและพันธุ์ลูกผสมทางการค้าของทานตะวัน
16 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมทานตะวัน (Helianthus annuus L.)สายพันธุ์แท้โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับเครื่องหมายเอเอฟแอลพี
17 ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
18 New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
19 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2549
20 การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2546
21 การพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท้องถิ่นภูเก็ต พร้อมแบบฝึกคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2) โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2538
22 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคเหี่ยว จากบักเตรีในมะเขือเทศ