ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 7
2 อังสุมาลี ผลภาค 3
3 อาณัติ วรรณศรี 3
4 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
5 รัชนี สรรเสริญ 2
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
7 พัฒนาวิไล อินใหม 2
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
9 วรรณภา บำรุงเขต 2
10 ทัศนีย์ ญาณะ 2
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
13 สำนักงานประกันสังคม 2
14 พัชนี ธรรมวันนา 2
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
16 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
17 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
18 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
19 มุกดา สำนวนกลาง 2
20 สงครามชัย ลีทองดี 2
21 Paibul Suriyawongpaisal 1
22 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
23 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
24 Wannapha Bamrungkhet 1
25 Pintusorn Hempisut 1
26 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
27 Aungsumalee Pholpark 1
28 Boonyawee Aueasiriwon 1
29 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
30 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
31 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 1
32 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
33 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
34 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
35 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
36 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 543 7