ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 7
2 อาณัติ วรรณศรี 3
3 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
4 อังสุมาลี ผลภาค 3
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
8 พัชนี ธรรมวันนา 2
9 สำนักงานประกันสังคม 2
10 พัฒนาวิไล อินใหม 2
11 วรรณภา บำรุงเขต 2
12 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
13 สงครามชัย ลีทองดี 2
14 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
15 รัชนี สรรเสริญ 2
16 มุกดา สำนวนกลาง 2
17 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
19 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
20 ทัศนีย์ ญาณะ 2
21 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
22 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
24 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
25 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
26 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 1
27 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
28 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
29 Paibul Suriyawongpaisal 1
30 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
31 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
32 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
33 Wannapha Bamrungkhet 1
34 Boonyawee Aueasiriwon 1
35 Pintusorn Hempisut 1
36 Aungsumalee Pholpark 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 543 7