ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 5
2 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
3 วรรณภา บำรุงเขต 2
4 อาณัติ วรรณศรี 2
5 อังสุมาลี ผลภาค 2
6 Boonyawee Aueasiriwon 1
7 Aungsumalee Pholpark 1
8 Pintusorn Hempisut 1
9 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
10 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
11 Paibul Suriyawongpaisal 1
12 Wannapha Bamrungkhet 1
13 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 1
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
15 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
16 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
17 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
18 สำนักงานประกันสังคม 1
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
20 พัชนี ธรรมวันนา 1
21 รัชนี สรรเสริญ 1
22 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
23 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
24 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
25 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
26 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
27 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
28 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
29 สงครามชัย ลีทองดี 1
30 พัฒนาวิไล อินใหม 1
31 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
32 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
33 ทัศนีย์ ญาณะ 1
34 มุกดา สำนวนกลาง 1
35 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่
2 สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ
3 ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
4 การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
6 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ