ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 7
2 อาณัติ วรรณศรี 3
3 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
4 อังสุมาลี ผลภาค 3
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
7 วรรณภา บำรุงเขต 2
8 สำนักงานประกันสังคม 2
9 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
11 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
12 พัชนี ธรรมวันนา 2
13 มุกดา สำนวนกลาง 2
14 สงครามชัย ลีทองดี 2
15 พัฒนาวิไล อินใหม 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
18 ทัศนีย์ ญาณะ 2
19 รัชนี สรรเสริญ 2
20 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
21 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
22 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
24 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
25 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
26 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
27 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
28 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
29 Pintusorn Hempisut 1
30 Paibul Suriyawongpaisal 1
31 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
32 Wannapha Bamrungkhet 1
33 Boonyawee Aueasiriwon 1
34 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 1
35 Aungsumalee Pholpark 1
36 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 543 7