ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 6
2 สุดถนอม ปิตตาทะโน 5
3 ทัศนีย์ รอดโฉม 5
4 ปภัสสร ธนวิโรจน์กุล 5
5 ฉัตรกมล เจริญวิภาดา 5
6 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 4
7 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
8 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
9 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
10 นรา หัตถสิน 2
11 โชคชัย เดชรอด 2
12 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
13 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
14 บุญเฉิด โสภณ 2
15 วิเชียร ทองสิน 2
16 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
17 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
18 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
19 นภาพร หงษ์ภักดี 2
20 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
21 บัณฑิต ศรีเมือง 2
22 วิทยา อินทรพิมล 2
23 รัชนี แสงศิริ 2
24 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
25 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
26 สมสุข โชติปาละกุล 2
27 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
28 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
29 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
30 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
31 จิตรี โพธิมามกะ 2
32 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
33 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
34 ธราธิป พุ่มกำพล 2
35 ชวลิต สันถวะโกมล 2
36 อำพล ศิริพันธุ์ 2
37 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
38 อำพัน พรหมบุตร 2
39 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
40 ธิญารัตน์ ช่วยรักษ์ 2
41 พนมนาถ สมิตานนท์ 2
42 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
43 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
44 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
45 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
46 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
47 สุภา ทองคง 2
48 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
49 โสภา อิสระณรงค์พันธ์ 2
50 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
51 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
52 ฉันทนา จันทวงศ์ 2
53 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
54 บุษกร สำโรงทอง 2
55 พนิดา ขวัญพรหม 2
56 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
57 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 2
58 อารยา ศานติสรร 2
59 ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล 2
60 รวงทอง เพิ่มจอมมงคล 2
61 อรชร ภาศาศวัต 2
62 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 2
63 นงราม อุไรรัตน์ 2
64 วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล 1
65 อรฐินี รูปงาม 1
66 ประนอม โอทกานนท์ 1
67 ดรุณี ลาภขจรสงวน 1
68 ศุภลักษณ์ ศุภศรี 1
69 สุธีราพร อ่วมคร้าม 1
70 รัชชฎาพร สีดาดาษ 1
71 ศิริวรรณ หม่อมพ่อนุช 1
72 ศิริพร แสงศรีจันทร์ 1
73 วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล 1
74 ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ 1
75 ปภณวิชษ์ พานุรัตน์ 1
76 สุเมธา เฮงประเสริฐ 1
77 สุลัดดา พงศ์รัตนามาน 1
78 สุพัตรา มะปรางหวาน 1
79 ดาริกา เยือกเย็น 1
80 ดวงดาว วีระนะ 1
81 เทียมจิต จันทรภูมี 1
82 สุพรรณี พุ่มแฟง 1
83 วรารัตน์ ศรีจันทร์ 1
84 จุฑาธิป อินทรเรืองศรี 1
85 กฤตยา อุบลนุช 1
86 ลักขณา พ่วงรักษ์ 1
87 สายฝน นิลจุลกะ 1
88 พิลักษณ์ระวี ระหว่างบ้าน 1
89 ประภัสสร เสงี่ยมกุลถาวร 1
90 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
91 กนกพร เนติเมธี 1
92 ศิริพรรณ ภูมิบรรเจิด 1
93 สิริพร วิทยานุกูล 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
95 อาภรณ์ สุขเจริญ 1
96 เพ็ญศรี ชำนาญวิทย์, 2507- 1
97 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
98 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
99 นันทวัน ดาวอุดม 1
100 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
101 บุบผา พวงมาลี 1
102 นัยนา เตโชฬาร 1
103 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
104 นารีรัตน์ รูปงาม 1
105 รุ่งทิวา ปัญญานาม 1
106 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
107 ไม่มีข้อมูล 1
108 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
109 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
110 ประดับ แก้วแดง 1
111 ปรารถนา หมี้แสน 1
112 สุจารี บัวเจียม 1
113 กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์ 1
114 เสาวรส บุนนาค 1
115 สกุลนารี เวทยะเวทิน 1
116 ลดาวัลย์ ปฐมชัยคุปต์ 1
117 วัชนาภา ชาติมนตรี 1
118 จารุวรรณ ธานี 1
119 วีรวรรณ เกิดทอง 1
120 อารีย์ คำนวนศักดิ์ 1
121 ดวงจันทร์ บัวคลี่ 1
122 ลัดดาวรรณ์ จรรยานะ 1
123 สุทธินี ประภาสะโนบล 1
124 เมธินี อรรถการพงษ์ 1
125 นิชนันท์ ฟุ้งลัดดา 1
126 สมหญิง ลมูลพักตร์ 1
127 พัชรินทร์ ชีวสาธน์ 1
128 คนึงนิจ อุณหโชค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 6
5 2553 7
6 2552 9
7 2551 11
8 2550 5
9 2549 2
10 2548 6
11 2547 6
12 2546 6
13 2545 6
14 2544 5
15 2543 3
16 2542 3
17 2541 1
18 2539 2
19 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนาแบบประเมินผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูงที่มีศักยภาพโดดเด่น โรงพยาบาลทั่วไป
4 การพัฒนาแบบประเมินความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
5 ปัจจัยจำแนกการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ ลักษณงาน กับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
7 การใช้แนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลตติยภูมิ
8 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะของผู้จัดการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
9 สมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
10 การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
11 การจัดบริการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้พำนักระยะยาวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2553
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาวะผู้ตามของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ
13 การศึกษาสมรรถนะพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
14 สมรรถนะผู้จัดการหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
15 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
16 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
17 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาวะผู้ตามของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ
18 สมรรถนะผู้จัดการหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์กร การได้รับการเพิ่มความสามารถแห่งตนกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน
21 สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไป
22 ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกการพยาบาลผ่าตัด
23 คุณภาพองค์การพยาบาลตามคุณลักษณะโรงพยาบาลดึงดูดใจ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์กร การได้รับการเพิ่มความสามารถแห่งตนกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน
25 สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไป
26 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะ ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
27 ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกการพยาบาลผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2551
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับผลผลิตของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้
30 แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
31 ตัวชี้วัดคุณลัษณะผู้ตามที่ดีของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
32 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์
33 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
34 ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ตามที่ดีของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
35 แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
36 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
37 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์คุณภาพชีวิตการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
38 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับผลผลิตของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
39 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล
40 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
41 องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง
42 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม ทักษะการติดต่อสื่อสาร กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
43 องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
ปี พ.ศ. 2549
44 สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
45 การศึกษาตัวชี้วัดความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์
ปี พ.ศ. 2548
46 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่คงอยู่ในงานโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
47 การพัฒนาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
48 ตัวชี้วัดการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
49 ตัวประกอบความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์
50 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพประจำห้องคลอดโรงพยาบาลทั่วไป
51 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาลของผู้บริหารหอผู้ป่วยต่อคุณภาพของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2547
52 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพบริการพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
53 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความสามารถในการทำงานของพยาบาลประจำการ กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
54 ตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารการพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์
55 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อคุณภาพบริการการพยาบาล โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
56 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลรัฐ กระทรวงสาธารณสุข
57 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
58 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในห้องคลอดตามปริมาณภาระงาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
59 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบและโครงสร้างของกลุ่มการพยาบาล ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กับคุณภาพของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปในเขตภาคกลาง
60 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐบาลในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
61 อนาคตภาพองค์การพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
62 ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุน และให้ความรู้ต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีกลุ่มเสี่ยง
63 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบและโครงสร้างของกลุ่มการพยาบาล ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กับคุณภาพของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2545
64 ผลของการทำงานแบบทีมงานชี้นำตนเองของทีมการพยาบาลต่อความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการบริหารการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าเวร
65 ตัวชี้วัดวัฒนธรรมคุณภาพกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์
66 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ความไว้วางใจในองค์การ กับผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
67 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาในการจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมการพยาบาล ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของพยาบาลประจำการกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
68 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่เป็นแบบอย่าง ผู้ตามที่เป็นแบบอย่าง กับสุขภาพของกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
69 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผลทีมการพยาบาล ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลจิตเวช
ปี พ.ศ. 2544
70 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
71 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความสามารถในการทำงาน ความหลากหลายในบทบาทและความยืดหยุ่นของทีม กับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพงานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์
72 การศึกษาตัวชี้วัดสุขภาพกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
73 การศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย
74 ผลของการทำงานแบบทีมชี้นำตนเองต่อความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการทางการพยาบาลเป็นรายบุคคลและเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ปี พ.ศ. 2543
75 การศึกษาการดำเนินงานตามลักษณะขององค์การที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
76 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
77 การศึกษาสุขภาพองค์การของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
78 ผลของการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลตนเองตามการรายงานของผู้สูงอายุ
79 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฎิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
80 การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2541
81 ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
82 ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
83 ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการบริการพยาบาล สำหรับหัวหน้างานผู้ป่วยเฉพาะทางต่อความพึงพอใจในงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป