ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 6
2 ฉัตรกมล เจริญวิภาดา 5
3 ปภัสสร ธนวิโรจน์กุล 5
4 สุดถนอม ปิตตาทะโน 5
5 ทัศนีย์ รอดโฉม 5
6 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 4
7 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
8 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
9 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
10 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
11 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
12 วิทยา อินทรพิมล 2
13 รัชนี แสงศิริ 2
14 ธราธิป พุ่มกำพล 2
15 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
16 โชคชัย เดชรอด 2
17 สมสุข โชติปาละกุล 2
18 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
19 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
20 บัณฑิต ศรีเมือง 2
21 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
22 อำพัน พรหมบุตร 2
23 อำพล ศิริพันธุ์ 2
24 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
25 พนมนาถ สมิตานนท์ 2
26 ธิญารัตน์ ช่วยรักษ์ 2
27 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
28 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
29 สุภา ทองคง 2
30 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
31 ชวลิต สันถวะโกมล 2
32 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
33 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
34 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
35 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
36 ฉันทนา จันทวงศ์ 2
37 รวงทอง เพิ่มจอมมงคล 2
38 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
39 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
40 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
41 บุษกร สำโรงทอง 2
42 นงราม อุไรรัตน์ 2
43 อรชร ภาศาศวัต 2
44 โสภา อิสระณรงค์พันธ์ 2
45 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
46 พนิดา ขวัญพรหม 2
47 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 2
48 ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล 2
49 อารยา ศานติสรร 2
50 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 2
51 นรา หัตถสิน 2
52 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
53 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
54 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
55 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
56 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
57 นภาพร หงษ์ภักดี 2
58 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
59 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
60 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
61 วิเชียร ทองสิน 2
62 จิตรี โพธิมามกะ 2
63 บุญเฉิด โสภณ 2
64 เทียมจิต จันทรภูมี 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
66 ศิริพรรณ ภูมิบรรเจิด 1
67 สิริพร วิทยานุกูล 1
68 พิลักษณ์ระวี ระหว่างบ้าน 1
69 สุพรรณี พุ่มแฟง 1
70 กนกพร เนติเมธี 1
71 สายฝน นิลจุลกะ 1
72 อาภรณ์ สุขเจริญ 1
73 ศิริวรรณ หม่อมพ่อนุช 1
74 วรารัตน์ ศรีจันทร์ 1
75 สุธีราพร อ่วมคร้าม 1
76 วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล 1
77 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
78 ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ 1
79 ประภัสสร เสงี่ยมกุลถาวร 1
80 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
81 รุ่งทิวา ปัญญานาม 1
82 ประดับ แก้วแดง 1
83 นารีรัตน์ รูปงาม 1
84 นันทวัน ดาวอุดม 1
85 ศุภลักษณ์ ศุภศรี 1
86 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
87 ปรารถนา หมี้แสน 1
88 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
89 ดวงดาว วีระนะ 1
90 ลักขณา พ่วงรักษ์ 1
91 เพ็ญศรี ชำนาญวิทย์, 2507- 1
92 ไม่มีข้อมูล 1
93 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
94 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
95 จุฑาธิป อินทรเรืองศรี 1
96 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
97 สมหญิง ลมูลพักตร์ 1
98 พัชรินทร์ ชีวสาธน์ 1
99 นิชนันท์ ฟุ้งลัดดา 1
100 ดวงจันทร์ บัวคลี่ 1
101 อารีย์ คำนวนศักดิ์ 1
102 เสาวรส บุนนาค 1
103 สกุลนารี เวทยะเวทิน 1
104 เมธินี อรรถการพงษ์ 1
105 ลัดดาวรรณ์ จรรยานะ 1
106 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
107 บุบผา พวงมาลี 1
108 นัยนา เตโชฬาร 1
109 สุจารี บัวเจียม 1
110 สุทธินี ประภาสะโนบล 1
111 กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์ 1
112 ลดาวัลย์ ปฐมชัยคุปต์ 1
113 วัชนาภา ชาติมนตรี 1
114 สุลัดดา พงศ์รัตนามาน 1
115 ศิริพร แสงศรีจันทร์ 1
116 ดาริกา เยือกเย็น 1
117 รัชชฎาพร สีดาดาษ 1
118 อรฐินี รูปงาม 1
119 ประนอม โอทกานนท์ 1
120 สุพัตรา มะปรางหวาน 1
121 สุเมธา เฮงประเสริฐ 1
122 จารุวรรณ ธานี 1
123 วีรวรรณ เกิดทอง 1
124 คนึงนิจ อุณหโชค 1
125 กฤตยา อุบลนุช 1
126 ปภณวิชษ์ พานุรัตน์ 1
127 วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล 1
128 ดรุณี ลาภขจรสงวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 6
5 2553 7
6 2552 9
7 2551 11
8 2550 6
9 2549 2
10 2548 7
11 2547 8
12 2546 6
13 2545 6
14 2544 6
15 2543 3
16 2542 3
17 2541 3
18 2539 2
19 2535 1
20 2534 1
21 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนาแบบประเมินผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูงที่มีศักยภาพโดดเด่น โรงพยาบาลทั่วไป
4 การพัฒนาแบบประเมินความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
5 ปัจจัยจำแนกการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ ลักษณงาน กับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
7 การใช้แนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลตติยภูมิ
8 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะของผู้จัดการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
9 สมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
10 การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
11 การจัดบริการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้พำนักระยะยาวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2553
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาวะผู้ตามของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ
13 การศึกษาสมรรถนะพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
14 สมรรถนะผู้จัดการหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
15 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
16 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
17 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาวะผู้ตามของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ
18 สมรรถนะผู้จัดการหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์กร การได้รับการเพิ่มความสามารถแห่งตนกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน
21 สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไป
22 ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกการพยาบาลผ่าตัด
23 คุณภาพองค์การพยาบาลตามคุณลักษณะโรงพยาบาลดึงดูดใจ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์กร การได้รับการเพิ่มความสามารถแห่งตนกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน
25 สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไป
26 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะ ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
27 ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกการพยาบาลผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2551
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับผลผลิตของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้
30 แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
31 ตัวชี้วัดคุณลัษณะผู้ตามที่ดีของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
32 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์
33 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
34 ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ตามที่ดีของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
35 แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
36 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
37 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์คุณภาพชีวิตการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
38 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับผลผลิตของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
39 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล
40 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
41 องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง
42 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม ทักษะการติดต่อสื่อสาร กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
43 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
44 องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
ปี พ.ศ. 2549
45 สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
46 การศึกษาตัวชี้วัดความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์
ปี พ.ศ. 2548
47 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่คงอยู่ในงานโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
48 การพัฒนาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
49 ตัวชี้วัดการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
50 ตัวประกอบความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์
51 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพประจำห้องคลอดโรงพยาบาลทั่วไป
52 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาลของผู้บริหารหอผู้ป่วยต่อคุณภาพของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลอ่างทอง
53 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต โดยใช้เวลาศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
54 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพบริการพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
55 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความสามารถในการทำงานของพยาบาลประจำการ กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
56 ตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารการพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์
57 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อคุณภาพบริการการพยาบาล โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
58 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลรัฐ กระทรวงสาธารณสุข
59 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา : รายงานผลการวิจัย
60 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
61 ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีกลุ่มเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2546
62 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในห้องคลอดตามปริมาณภาระงาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
63 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบและโครงสร้างของกลุ่มการพยาบาล ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กับคุณภาพของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปในเขตภาคกลาง
64 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐบาลในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
65 อนาคตภาพองค์การพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนในช่วงพุทธศักราช 2550-2554
66 ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุน และให้ความรู้ต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีกลุ่มเสี่ยง
67 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบและโครงสร้างของกลุ่มการพยาบาล ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กับคุณภาพของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2545
68 ผลของการทำงานแบบทีมงานชี้นำตนเองของทีมการพยาบาลต่อความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการบริหารการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าเวร
69 ตัวชี้วัดวัฒนธรรมคุณภาพกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์
70 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ความไว้วางใจในองค์การ กับผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
71 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาในการจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมการพยาบาล ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของพยาบาลประจำการกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
72 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่เป็นแบบอย่าง ผู้ตามที่เป็นแบบอย่าง กับสุขภาพของกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
73 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล ความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผลทีมการพยาบาล ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลจิตเวช
ปี พ.ศ. 2544
74 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
75 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความสามารถในการทำงาน ความหลากหลายในบทบาทและความยืดหยุ่นของทีม กับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพงานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์
76 การศึกษาตัวชี้วัดสุขภาพกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
77 การศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย
78 ผลของการทำงานแบบทีมชี้นำตนเองต่อความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการทางการพยาบาลเป็นรายบุคคลและเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
79 ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีกลุ่มเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2543
80 การศึกษาการดำเนินงานตามลักษณะขององค์การที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
81 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
82 การศึกษาสุขภาพองค์การของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
83 ผลของการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลตนเองตามการรายงานของผู้สูงอายุ
84 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฎิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
85 การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2541
86 ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัย
87 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน
88 ปัญหาและความต้องการพัฒนาคณาจารย์ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปี พ.ศ. 2539
89 ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
90 ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการบริการพยาบาล สำหรับหัวหน้างานผู้ป่วยเฉพาะทางต่อความพึงพอใจในงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2535
91 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2534
92 ปัญหาและความต้องการพัฒนาคณาจารย์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
93 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต โดยใช้เวลาศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา