ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
2 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
3 กลวัชร ทิมินกุล 3
4 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
5 รมิดา ขันตรีกรม 3
6 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
7 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
8 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
9 อรพิน หนูทอง 3
10 วัชรี ศรีรักษา 3
11 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
12 วรกร สิทธิพงษ์ 3
13 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
14 จันทรา บดีศร 3
15 นิลุบล ทวีกุล 3
16 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
17 วิทูร อมรพล 3
18 อนันต์ ทองภู 3
19 วสันต์ วรรณจักร์ 3
20 วุฒิพล จันสระคู 3
21 วัลลีย์ อมรพล 3
22 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
23 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
24 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
25 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
26 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
27 สมฤทัย ตันเจริญ 3
28 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
29 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
30 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
31 กาญจนา ทองนะ 3
32 ไกรศร ตาวงศ์ 3
33 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
34 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
35 พัชราพร หนูวิสัย 3
36 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
37 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
38 ประภาส แยบยน 3
39 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
40 สุรกิตติ ศรีกุล 3
41 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
42 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
43 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
44 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
45 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
46 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
47 อาพร คงอิสโร 3
48 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
49 บุญณิศา ฆังคมณี 3
50 เวียง อากรชี 3
51 พุฒนา รุ่งระวี 3
52 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
53 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
54 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
55 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
56 อรุณี ใจเถิง 3
57 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
58 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
59 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
60 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
61 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
62 อภิชำต เมืองซอง 2
63 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
64 วนิดำ โนบรรเทำ 2
65 สมชำย บุญประดับ 2
66 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
67 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
68 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
69 เสำวรี บำรุง 2
70 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
71 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
72 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
73 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
74 เมธำพร พุฒขำว 2
75 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
76 มำลัย กล่อมแก้ว 2
77 สุภำพร สุขโต 2
78 เมธาพร พุฒขาว 1
79 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
80 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
81 สมควร คล้องช้าง 1
82 สุภาพร สุขโต 1
83 วารีย์ ทองมี 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
85 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
86 มาลัย กล่อมแก้ว 1
87 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
88 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
89 พัชรินทร์ นามวง์ 1
90 วนิดา โนบรรเทา 1
91 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
92 สมชาย บุญประดับ 1
93 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
94 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
95 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
96 สมคิด ดำน้อย 1
97 เสาวรี บำรุง 1
98 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
99 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
100 จงรักษ์ จารุเนตร 1
101 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
102 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
103 เหรียญทอง พานสายตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2544 1
4 543 4