ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พุฒนา รุ่งระวี 3
2 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
3 บุญณิศา ฆังคมณี 3
4 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
5 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
6 ประภาส แยบยน 3
7 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
8 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
9 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
10 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
11 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
12 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
13 เวียง อากรชี 3
14 วัชรี ศรีรักษา 3
15 อรพิน หนูทอง 3
16 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
17 นิลุบล ทวีกุล 3
18 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
19 รมิดา ขันตรีกรม 3
20 จันทรา บดีศร 3
21 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
22 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
23 วรกร สิทธิพงษ์ 3
24 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
25 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
26 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
27 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
28 อรุณี ใจเถิง 3
29 กลวัชร ทิมินกุล 3
30 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
31 วัลลีย์ อมรพล 3
32 อนันต์ ทองภู 3
33 วสันต์ วรรณจักร์ 3
34 วุฒิพล จันสระคู 3
35 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
36 สมฤทัย ตันเจริญ 3
37 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
38 อาพร คงอิสโร 3
39 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
40 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
41 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
42 วิทูร อมรพล 3
43 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
44 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
45 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
46 ไกรศร ตาวงศ์ 3
47 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
48 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
49 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
50 กาญจนา ทองนะ 3
51 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
52 พัชราพร หนูวิสัย 3
53 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
54 สุรกิตติ ศรีกุล 3
55 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
56 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
57 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
58 เมธำพร พุฒขำว 2
59 สุภำพร สุขโต 2
60 มำลัย กล่อมแก้ว 2
61 อภิชำต เมืองซอง 2
62 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
63 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
64 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
65 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
66 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
67 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
68 สมชำย บุญประดับ 2
69 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
70 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
71 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
72 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
73 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
74 วนิดำ โนบรรเทำ 2
75 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
76 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
77 เสำวรี บำรุง 2
78 วนิดา โนบรรเทา 1
79 สมควร คล้องช้าง 1
80 วารีย์ ทองมี 1
81 พัชรินทร์ นามวง์ 1
82 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
83 เมธาพร พุฒขาว 1
84 สมคิด ดำน้อย 1
85 สุภาพร สุขโต 1
86 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
87 มาลัย กล่อมแก้ว 1
88 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
89 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
90 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
91 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
92 เสาวรี บำรุง 1
93 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
94 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
95 สมชาย บุญประดับ 1
96 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
97 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
98 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
99 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
100 เหรียญทอง พานสายตา 1
101 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
102 จงรักษ์ จารุเนตร 1
103 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2544 1
4 543 4