ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
2 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
3 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
4 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
5 กลวัชร ทิมินกุล 3
6 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
7 วรกร สิทธิพงษ์ 3
8 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
9 ประภาส แยบยน 3
10 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
11 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
12 วัชรี ศรีรักษา 3
13 อรพิน หนูทอง 3
14 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
15 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
16 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
17 อนันต์ ทองภู 3
18 วัลลีย์ อมรพล 3
19 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
20 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
21 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
22 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
23 จันทรา บดีศร 3
24 รมิดา ขันตรีกรม 3
25 นิลุบล ทวีกุล 3
26 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
27 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
28 บุญณิศา ฆังคมณี 3
29 สมฤทัย ตันเจริญ 3
30 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
31 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
32 กาญจนา ทองนะ 3
33 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
34 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
35 สุรกิตติ ศรีกุล 3
36 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
37 วสันต์ วรรณจักร์ 3
38 พุฒนา รุ่งระวี 3
39 วุฒิพล จันสระคู 3
40 วิทูร อมรพล 3
41 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
42 ไกรศร ตาวงศ์ 3
43 พัชราพร หนูวิสัย 3
44 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
45 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
46 เวียง อากรชี 3
47 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
48 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
49 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
50 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
51 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
52 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
53 อาพร คงอิสโร 3
54 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
55 อรุณี ใจเถิง 3
56 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
57 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
58 สุภำพร สุขโต 2
59 อภิชำต เมืองซอง 2
60 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
61 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
62 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
63 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
64 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
65 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
66 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
67 เมธำพร พุฒขำว 2
68 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
69 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
70 สมชำย บุญประดับ 2
71 มำลัย กล่อมแก้ว 2
72 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
73 วนิดำ โนบรรเทำ 2
74 เสำวรี บำรุง 2
75 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
76 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
77 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
78 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
79 เหรียญทอง พานสายตา 1
80 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
81 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
82 จงรักษ์ จารุเนตร 1
83 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
84 สมควร คล้องช้าง 1
85 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
86 วนิดา โนบรรเทา 1
87 เมธาพร พุฒขาว 1
88 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
89 วารีย์ ทองมี 1
90 สุภาพร สุขโต 1
91 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
92 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
93 มาลัย กล่อมแก้ว 1
94 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
95 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
96 พัชรินทร์ นามวง์ 1
97 สมคิด ดำน้อย 1
98 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
99 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
100 เสาวรี บำรุง 1
101 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
102 สมชาย บุญประดับ 1
103 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2544 1
4 543 4