ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา จันทร์ฉาย 4
2 จินตนา บุญบงการ 3
3 แก้วตา แสงพันธุ์ 2
4 เสาวรส ใหญ่สว่าง 2
5 สะเทื้อน ปิ่นน้อย 2
6 ไพลิน ผ่องใส 2
7 ดวงมณี โกมารทัต 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 พรรณนิภา รอดวรรณะ 2
10 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 1
11 กำจร ไพโรจน์ศักดิ์ 1
12 ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร 1
13 กาญจนา ทวีศักดิ์ 1
14 นิภา เย็นพระพาย 1
15 จรีรัตน์ ศรีรัตนา 1
16 ชูศรี เกียรติขจรกุล 1
17 พิชัย มีปัญญาประเสริฐ 1
18 วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 1
19 hs1134 1
20 Atchara Chanchai 1
21 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 1
22 พรรณิภา รอดวรรณะ 1
23 ณรงค์ มะลี 1
24 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 1
25 อร่าม คุปตเมธี 1
26 สมเพียร เกษมทรัพย์ 1
27 ปราโมทย์ เหล่าประไพพรรณ 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 1
30 วิวัฒน์ เมฆอรุณ 1
31 อภิรักษ์ พุ่มกลิ่น 1
32 ขจรศักดิ์ เวชชการัณย์ 1
33 สมใจ พยุงศักดิ์สถาพร 1
34 ชัยฤกษ์ มณีพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2547 2
5 2546 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 1
9 2532 1
10 2531 1
11 2530 3
12 2529 1
13 2528 2
14 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2547
4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
5 ตัวแบบการพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2546
6 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2535
7 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2534
8 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน ระหว่างการปลูกถั่วเหลืองกับการปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้ง ปีการเพาะปลูก 2531/2532 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
9 นโยบายการบัญชีของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำหรับธุรกิจเหมืองลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2532
10 ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของการปลูกมันเทศของพื้นที่ในเขต และนอกเขตชลประทานบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
11 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกหน้าวัวเป็นไม้ตัดดอก
ปี พ.ศ. 2530
12 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำนากุ้งแบบธรรมชาติ และแบบพัฒนาของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จำกัด พ.ศ. 2527
13 ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตแห้วจีน
14 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกน้อยหน่า
ปี พ.ศ. 2529
15 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอนุบาลลูกปลาสวายในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2528
16 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในภาคกลาง
17 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2527
18 ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง