ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเสริม กิจศิริกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- บุญเสิรม กิจศิริกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกวิท ปัญญาโสภณเลิศ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
3 จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล 5
4 ฉัตรชัย บวรธำรงชัย 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สุกรี สินธุภิญโญ 2
7 สิรวิชญ์ สพโชค 1
8 พีรพงษ์ เจียรณัย 1
9 สุวิมล คุปติวุฒิ 1
10 จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ 1
11 ประเสริฐศักดิ์ ผุงประเสริฐยิ่ง 1
12 ไพศาล เจริญพรสวัสดิ์ 1
13 ชาญฤทธิ์ สันตินานาเลิศ 1
14 วัชร ฟุ้งวัชรากร 1
15 สุรพันธ์ เมฆนาวิน 1
16 พีรธรรม วิริยธรรมภูมิ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
18 มงคล อุดมมิตรรัก 1
19 ทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ 1
20 พิตติพล คันธวัฒน์ 1
21 โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
22 สมปอง เสนาอัมพรชัย 1
23 สุวัชร์ ภิญโญพันธ์ 1
24 พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 1
25 นิศารัฐ พรศิริประเสริฐ 1
26 นาวิน เฟื่องฟู 1
27 ธงชัย โรจน์กังสดาล 1
28 ไพริชน์ นิตยานุภาพ 1
29 Worawut Srisukkam 1
30 ภัทรสินี ภัทรโกศล 1
31 พงษ์ปัญญา จงจักรพันธ์ 1
32 ทักษพล พึ่งยนต์ 1
33 ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ 1
34 วรวุฒิ ศรีสุขคำ 1
35 Sukree Sinthupinyo 1
36 Cholyeun Hongpaisanwiwat 1
37 Boonserm Kijsirikul 1
38 สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล 1
39 ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 1
40 กำพล ปัญญาเวชมานิต 1
41 อัจจิมา ตันสกุล 1
42 เกรียงศักดิ์ เหล็กดี 1
43 อภิญญา สุพรรณวรรษา 1
44 วิชชุพันธ์ อาวัชนาการ 1
45 ปกิต ศีลประชาวงศ์ 1
46 ก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์ 1
47 วิฆเนศ ทองมี 1
48 ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 3
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 2
10 2547 3
11 2546 5
12 2545 3
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 2
16 2541 3
17 2540 2
18 2539 2
19 2538 2
20 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว
ปี พ.ศ. 2556
2 การสร้างต้นแบบลักษณะทดสอบได้โดยอัตโนมัติจากข้อกำหนดความต้องการที่ถูกเก็บเกี่ยว
3 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์
4 การสร้างคุณลักษณะแบบเพิ่มสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
5 อัลกอริทึมเรียนรู้สำหรับสร้างตัวจำแนกประเภทมีความถูกต้องสูง
6 การกรองแบบร่วมมือกันสำหรับคลาสเดี่ยวโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงสังคมออนไลน์
7 การให้เหตุผลทางกฎหมายโดยใช้กรอบงานการถกเถียงอิงสนามสสาร
ปี พ.ศ. 2553
8 การรู้จำจังหวัดในป้ายทะเบียนรถไทยด้วยแบบจำลองความน่าจะเป็น
9 การรู้จำจังหวัดในป้ายทะเบียนรถไทยด้วยแบบจำลองความน่าจะเป็น
ปี พ.ศ. 2552
10 วิธีการเลือกฐานหลักสำหรับเทคนิคการลดมิติ
11 อัลกอริทึมเรียนรู้สำหรับสร้างตัวจำแนกประเภทมีความถูกต้องสูง
12 การเพิ่มความแม่นยำให้กับการทำเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้ไดนามิกไทม์วอร์ปปิง
ปี พ.ศ. 2551
13 เทคนิคการลดมิติข้อมูลสำหรับการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออฟไลน์
14 อัลกอริทึมที่รับประกันคุณภาพคำตอบ สำหรับปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดเชิงการจัด การคำนวณเชิงออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
15 การผสานการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและซัพพอร์เวกเตอร์แมชชีน สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
16 เทคนิคการลดมิติข้อมูลสำหรับการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออฟไลน์
ปี พ.ศ. 2550
17 อัลกอริทึมเรียนรู้สำหรับโดเมนหลายกลุ่มและโดเมนมีสัญญาณรบกวน
18 การรู้จำเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ก
ปี พ.ศ. 2549
19 วิธีการลดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ข่ายงานประสาทเทียม
20 การเปรียบเทียบนิวรอลเน็ตเวิร์กแบบป้อนไปข้างหน้าและแบบบวกกลับในการรู้จำตัวเลขลายมือเขียน
21 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีสำหรับปัญหาการจัดประเภทและรวมกลุ่มข้อมูล
22 อัลกอริทึมเรียนรู้สำหรับโดเมนหลายกลุ่ม และโดเมนมีสัญญาณรบกวน
ปี พ.ศ. 2548
23 การทำนายราคาหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม
24 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดประเภทและการรวมกลุ่มข้อมูล
ปี พ.ศ. 2547
25 การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
26 นิวรอลเน็ตเวิร์กตรรกะอันดับที่หนึ่ง : การจัดการกับโปรแกรมตรรกะอันดับที่หนึ่งด้วยนิวรอลเน็ตเวิร์ก
27 การทำเหมืองเว็บไทยโดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย
ปี พ.ศ. 2546
28 การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์
29 ระบบสอบถามรายนามผู้ใช้โทรศัพท์แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบรู้จำเสียงพูดและสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
30 การประมวลผลล่วงหน้าของภาพเอกสารสำหรับการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย
31 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภทโดยการแตกครึ่งแบบสมดุล
32 การทำเหมืองเว็บไทยโดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย
ปี พ.ศ. 2545
33 การรู้จำตัวอักษรไทยโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและเคอร์เนล
34 วิธีการตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้ฟัซซิฟิเคชัน
35 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการแบ่งส่วนในหน้าเอกสารสำหรับการรู้จำอักษร
ปี พ.ศ. 2544
36 การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก
37 การสังเคราะห์ข้อความเสียงพูดภาษาไทยสำหรับคำทับศัพท์และคำนามเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2543
38 การจำแนกคอร์ดจากสัญญาณเสียงคอร์ดดนตรี
39 การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก
40 การรู้จำการอ่านริมฝีปากโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณแปรตามเวลาและนิวรอลเน็ตเวิร์ก
41 การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ปี พ.ศ. 2542
42 ระบบค้นคืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
43 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโอซีอาร์ภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2541
44 การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย
45 การตัดคำภาษาไทยโดยใช้คุณลักษณะ
46 การประยุกต์การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทย
ปี พ.ศ. 2540
47 การประยุกต์ใช้การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย ในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรภาษาไทย
48 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ
ปี พ.ศ. 2539
49 คอมพิวเตอร์หมากรุกไทย : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์
50 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลตัวอักษรไทยระบบเท็กซ์
ปี พ.ศ. 2538
51 การศึกษาอัลกอริทึมการสืบค้นในเกมหมากรุกไทย
52 การพัฒนาต้นแบบระบบผู้เชี่ยวชาญการช่วยฟื้นฟูชีวิตทารกแรกเกิด โดยการแทนความรู้แบบกรอบ