ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเรือง เนียมหอม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 2
2 Boonruang Niamhom 2
3 Kampol Dumrongworng 2
4 นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 2
5 กำพล ดำรงค์วงศ์ 2
6 Chulalongkorn University. Faculty of Education 1
7 ปรียาพร ฤกษ์พินัย 1
8 Chulalongkorn University 1
9 Preeyaporn Rerkpinay 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 หริลักษณ์ บานชื่น 1
13 สมพร ลีลาองอาจ 1
14 ประพรรธน์ พละชีวะ 1
15 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
16 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
17 สุชญา สังข์จรูญ 1
18 กรุณา นัคราจารย์ 1
19 ประกอบ คุปรัตน์ 1
20 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 1
21 นฤมล กิจไพศาลรัตนา 1
22 จิราวุธ สุปัญญา 1
23 สมปอง เพชรโรจน์ 1
24 พัชรี พันตาวงษ์ 1
25 ศิระ ศิริจันทร์ 1
26 ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา 1
27 พวงเพ็ญ พงศ์ธนสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 4
3 2548 2
4 2547 3
5 2546 1
6 2545 1
7 2540 1
8 2536 1
9 2533 1
10 2531 1
11 2530 1
12 2528 1
13 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใช้บล็อกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3 การนำเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับการฝึกแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2549
4 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องภาวะมลพิษทางอากาศสำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์
6 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546
7 การนำเสนอรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบผสมผสาน ด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2548
8 การนำเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
9 การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
ปี พ.ศ. 2547
10 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสอนของครูแกนนำในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี : การวิเคราะห์ตามแบบจำลองแอชชัวร์
11 แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานคร
12 การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลของแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2545
14 ผลของการใช้ออร์แกไนเซอร์ด้วยภาษามือในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2540
15 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
16 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืนวัสดุจดหมายเหตุ ของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2533
17 สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
18 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบ ของผลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2530
19 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ : โครงการทดลอง
ปี พ.ศ. 2528
20 การออกแบบและพัฒนาระบบงานห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2527
21 ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานบริการสารนิเทศ : การศึกษาเฉพาะกรณี C.A.S (ตอนที่ 1)