ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเรือง เนียมหอม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำพล ดำรงค์วงศ์ 3
2 Kampol Dumrongworng 3
3 Boonruang Niamhom 3
4 นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 2
5 ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 2
6 ปรียาพร ฤกษ์พินัย 2
7 Chulalongkorn University. Faculty of Education 2
8 Preeyaporn Rerkpinay 2
9 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
10 พัชรี พันตาวงษ์ 1
11 ศิระ ศิริจันทร์ 1
12 ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา 1
13 สุชญา สังข์จรูญ 1
14 ประพรรธน์ พละชีวะ 1
15 สมปอง เพชรโรจน์ 1
16 Chulalongkorn University 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
18 พวงเพ็ญ พงศ์ธนสาร 1
19 นฤมล กิจไพศาลรัตนา 1
20 สมพร ลีลาองอาจ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
23 หริลักษณ์ บานชื่น 1
24 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 1
25 กรุณา นัคราจารย์ 1
26 ประกอบ คุปรัตน์ 1
27 จิราวุธ สุปัญญา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 3
3 2548 2
4 2547 3
5 2546 1
6 2545 1
7 2540 1
8 2536 1
9 2533 1
10 2531 1
11 2530 1
12 2528 1
13 2527 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใช้บล็อกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3 การนำเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับการฝึกแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2549
4 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องภาวะมลพิษทางอากาศสำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546
6 การนำเสนอรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบผสมผสาน ด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2548
7 การนำเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8 การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
ปี พ.ศ. 2547
9 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสอนของครูแกนนำในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี : การวิเคราะห์ตามแบบจำลองแอชชัวร์
10 แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
12 ผลของแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2545
13 ผลของการใช้ออร์แกไนเซอร์ด้วยภาษามือในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2540
14 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
15 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืนวัสดุจดหมายเหตุ ของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2533
16 สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
17 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบ ของผลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2530
18 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ : โครงการทดลอง
ปี พ.ศ. 2528
19 การออกแบบและพัฒนาระบบงานห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2527
20 ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานบริการสารนิเทศ : การศึกษาเฉพาะกรณี C.A.S (ตอนที่ 1)