ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเรียง ขจรศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงชัย อักษรคิด 7
2 ชานนท์ จันทรา 7
3 ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ 5
4 พิสิฐ นาครำไพ 4
5 ภิรมย์ รตินรเศรษฐ์ 4
6 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ 4
7 เบญจลักษณ์ สุขโภคกิจ 4
8 มณี แก้วมณี 4
9 คะเน สันธนะสุข 4
10 พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ 4
11 ไพศาล หวังพาณิช 4
12 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 4
13 กมล ภู่ประเสริฐ 4
14 ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร 4
15 สมศักดิ์ วิราพร 2
16 ปราณี โพธิสุข 2
17 ธวัช เสียงลือชา 2
18 กิติยา พรสัจจา 2
19 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2
20 ศิริรัตน์ นีละคุปต์ 2
21 พรทิพย์ ไชยโส 2
22 สุนทรา โตบัว 2
23 อรพรรณ บุตรกตัญญู 1
24 พิกุล เอกวรางกูร 1
25 วารุณี ลัภนโชคดี 1
26 รศ.ดร.ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงศ์ 1
27 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย 1
28 วสันต์ ทองไทย 1
29 นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 1
30 ณัฐพล บัวอุไร 1
31 สำเนาว์ ขจรศิลป์ 1
32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
33 ศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์ ขจรศิลป์ 1
34 ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ 1
35 ภาณุรัตน์ รัตยาภาส 1
36 ชญารัตน์ สว่างพร้อม 1
37 จันฑิมา ญาติบำรุง 1
38 วันทนีย์ ไทยเที่ยง 1
39 ทัศนีย์ สหวัฒน์ 1
40 ศรีวดี ปิ่นทอง 1
41 ยุษฎี ภู่ขวัญเมือง 1
42 ศิวาพร ยอดทรงตระกูล 1
43 มณีรัตน์ กรณ์ทอง 1
44 ณิชาภัทร แวดล้อม 1
45 บุษบง ดำชื่น 1
46 เนตรราตรี ท้าวโสม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 25
5 2551 8
6 2550 1
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 2
13 2542 1
14 2540 1
15 2534 3
16 2532 2
17 2529 1
18 2528 1
19 2524 1
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา
5 ปัญหาการจัดการฝึกงานนิสิตคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8 การพัฒนาแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการประเมินระหว่างเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สังกัดกรุงเทพมหานคร
10 ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2552
11 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น
12 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
13 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม
14 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
15 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
16 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง
17 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
18 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
19 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
20 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดระยอง
21 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร
22 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
23 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2 กรุงเทพมหานคร
24 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรมาตรฐาน (หลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1)
25 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร
26 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
27 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
28 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม
29 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
30 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
31 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง
32 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
33 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
34 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
35 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
36 การประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
37 การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
38 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
39 การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 2550
40 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
41 การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิทยาศาสตร์ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลาย
42 การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย และการเขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2550
43 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
44 การพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยและด้านความรับผิดชอบสำหรับนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ปี พ.ศ. 2549
45 ผลการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2547
46 โครงการวิจัย เรื่อง การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
47 วิธีวิทยาการวิจัยแบบบูรณาการ : ประสบการณ์ตรงจากภาคสนาม
48 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2545
49 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
50 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท
ปี พ.ศ. 2544
51 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท
52 โครงการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2543
53 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในตางบริบท
54 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2542
55 โครงการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2540
56 การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2534
57 การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
58 รายงานการสัมมนา การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.7) และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการ 8-10 กุมภาพันธ์ 2532
59 การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2532
60 การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
61 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมาเรียนกับอัตราการ เลื่อนชั้น และความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2529
62 การสำรวจสมรรถวิสัยพื้นฐานด้านวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
63 การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา: ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของ
ปี พ.ศ. 2524
64 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมาเรียนกับอัตราการ เลื่อนชั้น และความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
65 การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
66 พัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพ.ศ.7) และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการ
67 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียน)