ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเรียง ขจรศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงชัย อักษรคิด 7
2 ชานนท์ จันทรา 7
3 ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ 5
4 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 4
5 ไพศาล หวังพาณิช 4
6 ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร 4
7 พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ 4
8 กมล ภู่ประเสริฐ 4
9 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ 4
10 คะเน สันธนะสุข 4
11 พิสิฐ นาครำไพ 4
12 เบญจลักษณ์ สุขโภคกิจ 4
13 ภิรมย์ รตินรเศรษฐ์ 4
14 มณี แก้วมณี 4
15 ศิริรัตน์ นีละคุปต์ 2
16 กิติยา พรสัจจา 2
17 สมศักดิ์ วิราพร 2
18 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2
19 พรทิพย์ ไชยโส 2
20 สุนทรา โตบัว 2
21 ปราณี โพธิสุข 2
22 ธวัช เสียงลือชา 2
23 วสันต์ ทองไทย 1
24 วารุณี ลัภนโชคดี 1
25 ณัฐพล บัวอุไร 1
26 เนตรราตรี ท้าวโสม 1
27 พิกุล เอกวรางกูร 1
28 รศ.ดร.ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงศ์ 1
29 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย 1
30 ศิวาพร ยอดทรงตระกูล 1
31 ศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์ ขจรศิลป์ 1
32 นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 1
33 ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ 1
34 อรพรรณ บุตรกตัญญู 1
35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
36 วันทนีย์ ไทยเที่ยง 1
37 ทัศนีย์ สหวัฒน์ 1
38 ภาณุรัตน์ รัตยาภาส 1
39 สำเนาว์ ขจรศิลป์ 1
40 จันฑิมา ญาติบำรุง 1
41 ชญารัตน์ สว่างพร้อม 1
42 ณิชาภัทร แวดล้อม 1
43 บุษบง ดำชื่น 1
44 ยุษฎี ภู่ขวัญเมือง 1
45 ศรีวดี ปิ่นทอง 1
46 มณีรัตน์ กรณ์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 25
5 2551 8
6 2550 1
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 2
11 2543 1
12 2540 1
13 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา
5 ปัญหาการจัดการฝึกงานนิสิตคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8 การพัฒนาแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการประเมินระหว่างเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สังกัดกรุงเทพมหานคร
10 ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2552
11 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น
12 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
13 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม
14 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
15 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
16 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง
17 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
18 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
19 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
20 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดระยอง
21 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร
22 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
23 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2 กรุงเทพมหานคร
24 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรมาตรฐาน (หลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1)
25 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร
26 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
27 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
28 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม
29 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
30 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
31 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง
32 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
33 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
34 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
35 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
36 การประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
37 การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
38 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
39 การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 2550
40 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
41 การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิทยาศาสตร์ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลาย
42 การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย และการเขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2550
43 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนคณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
44 การพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยและด้านความรับผิดชอบสำหรับนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ปี พ.ศ. 2549
45 ผลการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2547
46 โครงการวิจัย เรื่อง การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
47 วิธีวิทยาการวิจัยแบบบูรณาการ : ประสบการณ์ตรงจากภาคสนาม
48 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2545
49 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
50 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท
ปี พ.ศ. 2543
51 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในตางบริบท
ปี พ.ศ. 2540
52 การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี