ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเปรียบเทียบลักษณะสัญฐานวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาระหว่างพันธุ์ข้าวทนค็มและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในสภาวะความเครียดโซเดียมคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2551
2 ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรเขตน้ำฝนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2550
3 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมและสักยภาพของพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอน และผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2532
6 ศักยภาพของข้าวสาลีในเขตเกษตรที่ดอน / บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การศึกษาแบบจำลองระบบการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร
8 การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนต่อลักษณะทางกายภาพและสรีระวิทยา