ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเปรียบเทียบลักษณะสัญฐานวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาระหว่างพันธุ์ข้าวทนค็มและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในสภาวะความเครียดโซเดียมคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2551
2 ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรเขตน้ำฝนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
3 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มผลผลิตพืชในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร
ปี พ.ศ. 2550
4 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมและสักยภาพของพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานทดแทน
5 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
7 การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอน และผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอน และผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2544
9 อิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ที่มีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว
10 การศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
11 การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
13 การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอน และผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2537
14 อิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ที่มีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว
ปี พ.ศ. 2535
15 การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2532
16 ศักยภาพของข้าวสาลีในเขตเกษตรที่ดอน / บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การศึกษาแบบจำลองระบบการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร
18 การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนต่อลักษณะทางกายภาพและสรีระวิทยา