ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเฉิด โสภณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุมพล สวัสดิยากร 8
2 ภาวนา งามเจริญ 8
3 เพ็ญแข ศิริวรรณ 6
4 อภิรัต อรุณินท์ 6
5 สิวาลัย สุตรา 4
6 ศรวัชร งามอุโฆษ 4
7 จินตนาภา โสภณ 4
8 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 4
9 ธเนศ ต่วนชะเอม 4
10 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
11 สุภา ทองคง 2
12 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
13 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
14 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
15 วิทยา อินทรพิมล 2
16 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
17 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
18 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
19 สมสุข โชติปาละกุล 2
20 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
21 สิริประภา กลั่นกลิ่น 2
22 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
23 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
24 บุษกร สำโรงทอง 2
25 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
26 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
27 พัชรพันธุ์ เข็มนาค 2
28 อำพล ศิริพันธุ์ 2
29 อำพัน พรหมบุตร 2
30 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
31 รัชนี แสงศิริ 2
32 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
33 บัณฑิต ศรีเมือง 2
34 นภาพร หงษ์ภักดี 2
35 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
36 นรา หัตถสิน 2
37 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
38 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
39 วิเชียร ทองสิน 2
40 อารยา ศานติสรร 2
41 จิตรี โพธิมามกะ 2
42 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
43 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
44 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
45 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
46 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
47 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
48 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
49 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
50 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
51 ธราธิป พุ่มกำพล 2
52 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
53 ชวลิต สันถวะโกมล 2
54 โชคชัย เดชรอด 2
55 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
56 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
57 จินตนา วิศิษฎ์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2547 1
3 2542 1
4 2540 1
5 2539 1
6 2537 1
7 2535 1
8 2534 7
9 2533 1
10 2532 4
11 2528 1
12 2526 3
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2547
2 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2542
3 การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ
ปี พ.ศ. 2540
4 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2539
5 การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ
ปี พ.ศ. 2537
6 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2535
7 รายงานการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2530
ปี พ.ศ. 2534
8 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
9 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2530
10 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2528
11 การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริการในระบบราชการไทย
12 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
13 การศึกษานโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานวิจัย ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2524)
14 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2533
15 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
ปี พ.ศ. 2532
16 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
17 รายงานการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2530
18 การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย
19 การศึกษาสถานภาพการวิจัยเพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2525-2527
ปี พ.ศ. 2528
20 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. 2526
21 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
22 การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย
23 การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริการในระบบราชการไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2530
25 การศึกษานโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานวิจัย ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2524)