ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญส่ง แสงอ่อน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 16
5 2550 2
6 2549 1
7 2539 1
8 2532 1
9 2526 1
10 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงการทุนวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 โครงการแนะนำรูปแบบและวิธีการเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
7 โครงการสัมมนาอาจารย์บัณฑิตศึกษา
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
9 โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
10 โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
11 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดูงานฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
12 โครงการอบรมการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการทำโครงการวิจัยสถาบัน
13 โครงการอบรมการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการทำโครงการวิจัยสถาบัน
14 โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
15 โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
17 โครงการแนะนำรูปแบบและวิธีการเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
18 โครงการสัมมนาอาจารย์บัณฑิตศึกษา
19 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดูงานฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
20 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนด้วยหัวเชื้อ แลคติกแอสิค แบคทีเรีย เพื่ออุตสาหกรรมระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
21 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ำปลาสร้อยสู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
22 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีน ด้วยหัวเชื้อ Lactic acid bacteria เพื่ออุตสาหกรรมระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีน ด้วยหัวเชื้อ Lactic acid bacteria เพื่ออุตสาหกรรมระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2539
24 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2532
25 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2526
26 บักเตรีในน้ำอ้อย จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
27 บักเตรีในน้ำอ้อย จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายในประเทศไทย