ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญส่ง แสงอ่อน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการทุนวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 โครงการแนะนำรูปแบบและวิธีการเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
6 โครงการสัมมนาอาจารย์บัณฑิตศึกษา
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
8 โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
9 โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
10 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดูงานฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
11 โครงการอบรมการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการทำโครงการวิจัยสถาบัน
12 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนด้วยหัวเชื้อ แลคติกแอสิค แบคทีเรีย เพื่ออุตสาหกรรมระดับชุมชน