ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญส่ง เอกพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2559
2 การประเมินสายพันธ์มะเขือเทศสีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ปี พ.ศ. 2557
3 การจัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อให้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ UBU101
5 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ UBU 101
ปี พ.ศ. 2554
6 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
7 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
8 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว [Ralstonia solanacearum] ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
9 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
10 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
11 การประเมินผลผลิตมะเขือเทศอุตสาหกรรม
12 ศักยภาพการปลูกผักพื้นบ้านเชิงการค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
13 Effect of seed maturity, seed storage and pre-germination treatment on seed germination of cleome (Cleome gynandra L.)
14 Seed physiological maturation in Dill (Anethum graveolens)
15 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
16 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
ปี พ.ศ. 2551
17 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
18 ผลของการแก่และวิธีการแก้การพักตัวต่อการงอกของเมล็ดบัวบก
19 ผลของวันปลูกและระยะปลูกที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง
20 การแก่ทางสรีรวิทยาของผักชีลาว
21 การผลิตเมล็ดพันธ์ใบบัวบกคุณภาพสูงสำหรับเกษตรชุมชนบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการค้า
22 การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella Asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
23 การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella Asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
24 การผลิตเมล็ดพันธุ์ใบบัวบกคุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชน บ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
25 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
26 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
27 การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก [Centella asiatatica (L.) Urb.] คุณภาพสูง สำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
28 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
29 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดของผลิตภัณฑ์พริก ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2548
30 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
31 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
32 การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
33 การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสม ต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
34 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
35 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝนในจังหวัดอุบลราชธานี
36 ศักยภาพในการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
37 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
38 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
39 การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
40 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝน ของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
41 การศึกษาสูตรอาหาร และวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
42 การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อผลผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
43 การศึกษาสูตรอาหาร และวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
44 การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
45 การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
46 การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
47 อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
48 อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัส ที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
49 อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัส ที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด