ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุมพล หนิมพานิช 15
2 จันตรี คุปตะวาทิน 4
3 ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร 2
4 ทวี นาคบุตร 2
5 สุรพล พุฒคำ 2
6 สมคิด พรมจุ้ย 2
7 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ 2
8 กิตติพงศ์ วงศ์สุนทร 2
9 เสน่ห์ จุ้ยโต 2
10 วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ 2
11 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 2
12 สุมาลี สังข์ศรี 2
13 รสลิน ศิริยะพันธุ์ 2
14 สุธาสินี เพชรแย้ม 1
15 ภูมิชนะ เกิดพงษ์ 1
16 ขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ 1
17 ประไพศรี จันทร์ทรง 1
18 ปัทมา กำจัดภัย 1
19 นันทรัตน์ มีล้วน 1
20 ศุภานันท์ บุญชิต 1
21 ปทิตตา สินพิชัย 1
22 นันทวัน อินทชาติ 1
23 ศรุติ สกุลรัตน์ 1
24 เจียรนัย ทรงชัยกุล 1
25 สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 1
26 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 1
27 พัชนีย์ ธระเสนา 1
28 อารยา ธนารักษ์ 1
29 วิทยา พรพัชรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 2553 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 3
9 2548 2
10 2547 2
11 2546 3
12 2545 1
13 2544 1
14 2543 3
15 2542 2
16 2541 1
17 2540 2
18 2539 1
19 2538 1
20 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
4 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินหลักสูตร Modern Language Program โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2550
8 แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
9 แผนภาพองค์การบริหารส่วนตำบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยนำ Balanced scorecard มาประยุกต์ไช้
ปี พ.ศ. 2549
10 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ
11 แผนภาพองค์การบริหารส่วนตำบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยนำ Balanced Scorecards มาประยุกต์ใช้
12 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
13 แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
14 แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2547
15 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ
16 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
17 แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
18 รูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
19 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
20 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2544
21 รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2543
22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
24 รูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
ปี พ.ศ. 2542
25 รูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
26 การศึกษาความต้องการของผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อ เพื่อกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
27 งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2540
28 งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
29 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวของเยาวชนในเขตชนบทภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
30 รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2538
31 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวของเยาวชนในเขตชนบทภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การศึกษาความต้องการของผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อ เพื่อกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร