ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญศรี พรหมมาพันธุ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุมพล หนิมพานิช 15
2 จันตรี คุปตะวาทิน 4
3 กิตติพงศ์ วงศ์สุนทร 2
4 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ 2
5 เสน่ห์ จุ้ยโต 2
6 ทวี นาคบุตร 2
7 สุมาลี สังข์ศรี 2
8 สุรพล พุฒคำ 2
9 รสลิน ศิริยะพันธุ์ 2
10 ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร 2
11 วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ 2
12 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 2
13 สมคิด พรมจุ้ย 2
14 สุธาสินี เพชรแย้ม 1
15 ภูมิชนะ เกิดพงษ์ 1
16 ขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ 1
17 ประไพศรี จันทร์ทรง 1
18 ปัทมา กำจัดภัย 1
19 นันทรัตน์ มีล้วน 1
20 ศุภานันท์ บุญชิต 1
21 ปทิตตา สินพิชัย 1
22 นันทวัน อินทชาติ 1
23 ศรุติ สกุลรัตน์ 1
24 เจียรนัย ทรงชัยกุล 1
25 สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 1
26 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 1
27 พัชนีย์ ธระเสนา 1
28 อารยา ธนารักษ์ 1
29 วิทยา พรพัชรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 2553 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2546 1
10 2543 1
11 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
4 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินหลักสูตร Modern Language Program โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2550
8 แผนภาพองค์การบริหารส่วนตำบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยนำ Balanced scorecard มาประยุกต์ไช้
ปี พ.ศ. 2549
9 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
10 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2543
11 รูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)