ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลดาวัลย์ พวงจิตร 7
2 สุภาพร อิสริโยดม 4
3 เจษฎา วงศ์พรหม 3
4 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 3
5 รุ่งเรือง พูลศิริ 3
6 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 2
7 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2
8 นิคม แหลมสัก 2
9 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 2
10 สคาร ทีจันทึก 2
11 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
12 นางสาวละอองดาว เถาว์พิมาย 1
13 ปิติ กันตังกุล 1
14 อภิญญา พุ่มพวง 1
15 นายขจร สุริยะ 1
16 นายสมาน ณ ลำปาง 1
17 กัญญา นวลแข 1
18 นายปราโมทย์ สุขสถิต 1
19 วารุณี ธนะแพสย์ 1
20 วาทินี กฤษณะพันธ์ 1
21 ฤดี ธีระวนิช 1
22 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
23 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
24 จริยา จันทร์ไพแสง 1
25 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
26 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
27 นุชจรี ชาติบัญชาชัย 1
28 อ.สุภาวดี โพธิยะราช 1
29 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
30 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 1
31 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
32 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
33 อุทัยวรรณ แสงวณิช 1
34 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
35 วัฒนชัย ตาเสน 1
36 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
37 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
38 วีระเกษตร สวนผกา 1
39 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 1
40 นางสาวศรัญญา พึ่งผลงาม 1
41 นายไชวิวัฒน์ ศิริปุณย์ 1
42 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
43 อ.ชมพูนุท อุปพงศ์ 1
44 นายกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2551 1
4 2549 8
5 2548 3
6 2545 1
7 2544 1
8 2529 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
3 วนวัฒนวิทยาของไผ่และการใช้ประโยชน์ลำไผ่
4 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว
ปี พ.ศ. 2549
6 การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว
7 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด
8 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง
9 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่2 : เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาของกล้าไผ่หวานอ่างขาง
10 โครงการย่อยที่ 10 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผ่บนที่สูง
11 โครงการย่อยที่ 2 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาของกล้าไผ่หวานอ่างขาง
12 โครงการย่อยที่ 5 นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง
13 โครงการย่อยที่ 8 การใช้ประโยชน์ลำไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2548
14 1. เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาของกล้าไผ่หวานอ่างขาง
15 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่
16 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2545
17 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2544
18 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2529
19 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ภาคเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา