ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญรัตน์ ประทุมชาติ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ขนาดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2557
2 การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีและกิจกรรมเอนไซม์ย่อยอาหารในรอบวงจรลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus)
ปี พ.ศ. 2556
3 การบริโภคแมกนีเซียมและแคลเซียมในน้ำและผลของสัดส่วนแมกนีเซียมและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และระยะเวลาลอกคราบของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ที่ความเค็ม 3 ระดับ.
ปี พ.ศ. 2554
4 การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
5 ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
6 ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
7 การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2553
8 กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุในระบบอนุบาลและการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
9 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus)
ปี พ.ศ. 2552
10 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสม สำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า
11 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสม สำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า [Portunus pelagicus] [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
12 กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุในระบบอนุบาลและการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
13 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus)
14 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเปลือก และการชะลอการสร้างเปลือกของปูม้าและปูทะเล (Portunus Pelagicus and Scylla Serrata) หลังการลอกคราบ
15 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยง ปูม้า (Portunus pelagicus)
16 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus)
17 กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว [Litopenaeus vannamei] และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุ ในระบบอนุบาลและการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2550
18 กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei)และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุในระบบอนุบาลและการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
19 คุณภาพของเนื้อกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเกลือแร่ ภายใต้ความเค็มน้ำ 4 ระดับ
ปี พ.ศ. 2549
20 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเปลือก และการชะลอการสร้างเปลือกของปูม้าและปูทะเล (Portunus Pelagicus and Scylla Serrata) หลังการลอกคราบ
21 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสรีรเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
22 ผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรเคมีของปูทะเล (Scylla serrata)
23 การพัฒนาสูตรอาหารและการใช้ฮอร์โมนเทสโทส เตอโรน รินแคคาโนเอต เพื่อกระตุ้นการแปลงเพศ การเติบโตและการเกิดสีของปลาหางนกยูง
24 การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์
26 การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้านิ่ม (Portunus pelagicus) ในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
27 คุณภาพของเนื้อกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเกลือแร่ ภายใต้ความเค็มน้ำ 4 ระดับ
28 การพัฒนาสูตรอาหารและการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน อันเดคาโนเอต เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต เร่งสี และการแปลงเพศของปลาหางนกยูง
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรม และการวัดความผันแปรทางพันธุกรรม ของประชากรกบนา (Rana Rugulosa) ในประเทศไทย
30 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสรีรเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
31 การพัฒนาสูตรอาหารและการใช้ฮอร์โมนเทสโทส เตอโรน รินแคคาโนเอต เพื่อกระตุ้นการแปลงเพศ การเติบโตและการเกิดสีของปลาหางนกยูง
32 ลักษณะแตกต่างของเพศ สัดส่วนเพศ และการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งกุลาดำ จากบ่อเลี้ยงแบบพัฒนา
33 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรม และการวัดความผันแปรทางพันธุกรรม ของประชากรกบนา (Rana Rugulosa) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
34 ผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรเคมีของปูทะเล (Scylla serrata)
ปี พ.ศ. 2543
35 โครงการศึกษาสถานภาพทรัพยากรปูทะเลของไทยในปัจจุบัน
36 ความแตกต่างทางลักษณะรูปร่างและพันธุกรรมของปูสกุล Scylla บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
37 โครงการศึกษาสถานภาพทรัพยากรปูทะเลของไทยในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2540
38 ความแตกต่างทางลักษณะรูปร่างและพันธุกรรมของปูสกุล Scylla บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
39 ลักษณะแตกต่างของเพศ สัดส่วนเพศ และการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งกุลาดำ จากบ่อเลี้ยงแบบพัฒนา