ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยง ชื่นสุวิมล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- บงกช ชื่นกมล
- บุญยง ชื่นสุวิมล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เกษตรพันธะสัญญากับการปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชน : ศึกษากรณีการเลี้ยงไก่เนื้อ ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2553
2 ความเชื่อที่ถูกทำให้เป็นสินค้า : ศึกษากรณีเบี้ยแก้วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
3 ความเชื่อเรื่องการสักยันต์ห้าแถวหนุนดวง: ศึกษากรณีสำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย
4 ความเชื่อเรื่องการสักยันต์ห้าแถวหนุนดวง :
5 ความเชื่อที่ถูกทำให้เป็นสินค้า : ศึกษากรณีเบี้ยแก้วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2548
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลาง
7 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ
8 บทบาทล่ามแปลในการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวในกระบวนการยุติธรรม
9 พฤติกรรมของผู้หญิงเที่ยวกลางคืน
10 การคัดแปรแป้งพุทธรักษากินได้ ด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรฟิเลชัน
ปี พ.ศ. 2546
11 ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555)
12 การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในคำพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความคิดที่เป็นความรับผิดในตัวเอง และกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ
13 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 สถานภาพและบทบาทของตำรวจภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2543
15 ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่