ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
11 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
14 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
16 ธวัชชัย สันติสุข 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
18 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
19 คัคนางค์ มณีศรี 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
28 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
29 สมพร พรมดี 1
30 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
31 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
32 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
33 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
36 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
37 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
38 มนฤดี สุขมา 1
39 วาสนา เสียงดัง 1
40 สุวิชา ทองสิมา 1
41 วัลลภ แย้มเหมือน 1
42 สำเริง แย้มโสภี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 สิริพร สิวราวุฒิ 1
45 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
46 สายฝน ควรผดุง 1
47 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
48 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
49 วัฒนชัย สมิทธากร 1
50 Panee Boonthavi 1
51 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
52 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
53 Wilai Anomasiri 1
54 Jaitip Paiboon 1
55 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
56 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
57 Supa Chantharasakul 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 Vimolmas Lipipun 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
63 Garnpimol C. Ritthidej 1
64 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
67 กาญจนา แก้วเทพ 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
70 Boonchai Sangpetngam 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
73 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 Somying Tumwasorn 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
77 Chalermpol Leevailoj 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 ศิริชัย ศิริกายะ 1
80 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
82 Vanida Chantarateptawan 1
83 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
84 Srilert Chotpantarat 1
85 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 อุทัย บุญประเสริฐ 1
88 Walaisiri Muangsiri 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 กำจัด มงคลกุล 1
91 นภสร โกวรรธนะกุล 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 Yeshey Penjor 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
97 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
98 วินัย งามแสง 1
99 Jittima Chatchawansaisin 1
100 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
101 Chayaporn Supachartwong 1
102 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
103 Chonticha Srisawang 1
104 Phanphen Wattanaarsakit 1
105 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
106 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
107 ๋Janes, Gavin W. 1
108 ประคอง ชอบเสียง 1
109 Kitpramuk Tantayaporn 1
110 ละอองทิพย์ เหมะ 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 Puttipongse Varavudhi 1
113 Sompol Sanguanrungsirikul 1
114 Ampa Luiengpirom 1
115 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
118 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
119 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 พรรณี กาญจนพลู 1
123 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
125 วิมล เหมะจันทร 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 สิทธิพร แอกทอง 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
135 สุวดี ยาป่าคาย 1
136 Suchin Arunsawatwong 1
137 อวย เกตุสิงห์ 1
138 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
139 Varunee Padmasankh 1
140 Pornpimol Muanjai 1
141 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
142 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
143 เอกชัย อดุลยธรรม 1
144 ประธาน ดาบเพชร 1
145 Thada Jirajaras 1
146 Rajalida Lipikorn 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
151 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
154 Kasidit Nootong 1
155 Waraporn Siriterm 1
156 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
157 Acom Sornsute 1
158 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
159 ศุกันยา ห้วยผัด 1
160 กระมล ทองธรรมชาติ 1
161 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
162 สมชัย วัฒนการุณ 1
163 Pantharee Boonsatorn 1
164 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
165 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
166 ไววิทย์ พุทธารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม