ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
6 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
7 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
9 รัชนี รอดศิริ 2
10 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
11 Sompol Sanguanrungsirikul 1
12 Ampa Luiengpirom 1
13 Naiyana Chaiyabutr 1
14 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 Vimolmas Lipipun 1
17 บรรจง คณะวรรณ 1
18 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
19 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
20 วิมล เหมะจันทร 1
21 สุมา เมืองใย 1
22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
23 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
24 Garnpimol C. Ritthidej 1
25 ละอองทิพย์ เหมะ 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 Kitpramuk Tantayaporn 1
29 Supa Chantharasakul 1
30 Jaitip Paiboon 1
31 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
32 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 ศิริชัย ศิริกายะ 1
36 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
37 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
38 Wilai Anomasiri 1
39 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
40 Kittisak Likhitwitayawuid 1
41 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 Panee Boonthavi 1
47 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
48 ๋Janes, Gavin W. 1
49 Waraporn Siriterm 1
50 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
51 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
52 Kasidit Nootong 1
53 Anawatch Mitpratan 1
54 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
55 Chayaporn Supachartwong 1
56 สิทธิพร แอกทอง 1
57 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
58 Chariya Uiyyasathian 1
59 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
60 Pantharee Boonsatorn 1
61 สมชัย วัฒนการุณ 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
66 Acom Sornsute 1
67 Jittima Chatchawansaisin 1
68 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
69 รุ่งราวี ทองกันยา 1
70 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
71 Yeshey Penjor 1
72 ชอุ่ม มลิลา 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
75 Chakkaphan Sutthirat 1
76 ประคอง ชอบเสียง 1
77 สุมิตรา พูลทอง 1
78 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
79 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 Phanphen Wattanaarsakit 1
83 วินัย งามแสง 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 นภสร โกวรรธนะกุล 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
90 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
91 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
92 ไววิทย์ พุทธารี 1
93 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
94 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 Pornpimol Muanjai 1
97 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
98 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
99 วาสนา เสียงดัง 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 มนฤดี สุขมา 1
103 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
104 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 เอกชัย อดุลยธรรม 1
109 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
110 สุวดี ยาป่าคาย 1
111 Suchin Arunsawatwong 1
112 Thanathon Sesuk 1
113 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
114 ศุกันยา ห้วยผัด 1
115 กระมล ทองธรรมชาติ 1
116 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
117 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 ประธาน ดาบเพชร 1
120 Thada Jirajaras 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 อวย เกตุสิงห์ 1
124 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
125 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 สิริพร สิวราวุฒิ 1
128 สมพร พรมดี 1
129 อุทัย บุญประเสริฐ 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
133 วิไล ชินธเนศ 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
135 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
149 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
150 ธวัชชัย สันติสุข 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
153 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
154 สุวิชา ทองสิมา 1
155 วัลลภ แย้มเหมือน 1
156 สำเริง แย้มโสภี 1
157 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
159 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
161 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
163 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
164 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
166 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม