ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
13 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
14 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
15 อวย เกตุสิงห์ 1
16 สุวดี ยาป่าคาย 1
17 Suchin Arunsawatwong 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 เอกชัย อดุลยธรรม 1
20 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 Pornpimol Muanjai 1
23 Walaisiri Muangsiri 1
24 Thanathon Sesuk 1
25 ประธาน ดาบเพชร 1
26 Thada Jirajaras 1
27 Rajalida Lipikorn 1
28 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 Chariya Uiyyasathian 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 Kasidit Nootong 1
36 Waraporn Siriterm 1
37 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
38 Acom Sornsute 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 กระมล ทองธรรมชาติ 1
42 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
46 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
47 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
48 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
49 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
51 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
54 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
55 ธวัชชัย สันติสุข 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
59 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
61 วิไล ชินธเนศ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 คัคนางค์ มณีศรี 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
70 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
71 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
72 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
75 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
76 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
77 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
78 มนฤดี สุขมา 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 สมพร พรมดี 1
83 สิริพร สิวราวุฒิ 1
84 วาสนา เสียงดัง 1
85 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
86 สายฝน ควรผดุง 1
87 ไววิทย์ พุทธารี 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 Wilai Anomasiri 1
90 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
93 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
94 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
95 กาญจนา แก้วเทพ 1
96 Jaitip Paiboon 1
97 Panee Boonthavi 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
101 Vimolmas Lipipun 1
102 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
109 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
110 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
111 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 Somying Tumwasorn 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
115 อุทัย บุญประเสริฐ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
117 Boonchai Sangpetngam 1
118 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
119 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
120 Vanida Chantarateptawan 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
123 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
124 Chalermpol Leevailoj 1
125 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
126 Srilert Chotpantarat 1
127 บรรจง คณะวรรณ 1
128 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
129 สุมิตรา พูลทอง 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 Yeshey Penjor 1
133 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
134 ๋Janes, Gavin W. 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 รุ่งราวี ทองกันยา 1
137 นภสร โกวรรธนะกุล 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
143 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
144 วินัย งามแสง 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
147 ประคอง ชอบเสียง 1
148 Chakkaphan Sutthirat 1
149 Kitpramuk Tantayaporn 1
150 ละอองทิพย์ เหมะ 1
151 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 Sompol Sanguanrungsirikul 1
154 Ampa Luiengpirom 1
155 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
156 Naiyana Chaiyabutr 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 พรรณี กาญจนพลู 1
160 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
161 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
162 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
163 สุมา เมืองใย 1
164 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
165 วิมล เหมะจันทร 1
166 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม