ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 Suchin Arunsawatwong 1
13 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
14 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
15 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
16 Thanathon Sesuk 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 สุวดี ยาป่าคาย 1
19 Thada Jirajaras 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 Walaisiri Muangsiri 1
22 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
23 Rajalida Lipikorn 1
24 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
25 อวย เกตุสิงห์ 1
26 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 กมลชนก ยวดยง 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 Chariya Uiyyasathian 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 สิทธิพร แอกทอง 1
36 Anawatch Mitpratan 1
37 Kasidit Nootong 1
38 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 สมชัย วัฒนการุณ 1
42 ศุกันยา ห้วยผัด 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 Acom Sornsute 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 กระมล ทองธรรมชาติ 1
48 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
49 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
51 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
53 ธวัชชัย สันติสุข 1
54 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
55 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
56 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
58 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
61 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
63 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
65 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
67 สำเริง แย้มโสภี 1
68 วัลลภ แย้มเหมือน 1
69 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
70 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
71 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
72 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
75 ไววิทย์ พุทธารี 1
76 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
77 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
78 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
79 สิริพร สิวราวุฒิ 1
80 สมพร พรมดี 1
81 สุวิชา ทองสิมา 1
82 สายฝน ควรผดุง 1
83 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 มนฤดี สุขมา 1
86 วาสนา เสียงดัง 1
87 Pornpimol Muanjai 1
88 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
91 Wilai Anomasiri 1
92 Jaitip Paiboon 1
93 กาญจนา แก้วเทพ 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 Kittisak Likhitwitayawuid 1
104 Panee Boonthavi 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 วิไล ชินธเนศ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 Boonchai Sangpetngam 1
125 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
126 Chalermpol Leevailoj 1
127 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
128 Vimolmas Lipipun 1
129 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
130 Yeshey Penjor 1
131 สุมิตรา พูลทอง 1
132 รุ่งราวี ทองกันยา 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 ประคอง ชอบเสียง 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 Chonticha Srisawang 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 วินัย งามแสง 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
149 Sompol Sanguanrungsirikul 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 Naiyana Chaiyabutr 1
153 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
154 บรรจง คณะวรรณ 1
155 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
156 Ampa Luiengpirom 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
159 สุมา เมืองใย 1
160 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
161 พรรณี กาญจนพลู 1
162 วิมล เหมะจันทร 1
163 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
164 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
165 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
166 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม