ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
6 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
7 รัชนี รอดศิริ 2
8 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
10 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 ศิริชัย ศิริกายะ 1
13 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
15 กาญจนา แก้วเทพ 1
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
17 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
18 Vanida Chantarateptawan 1
19 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
20 Panee Boonthavi 1
21 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
22 Supa Chantharasakul 1
23 วัฒนชัย สมิทธากร 1
24 Srilert Chotpantarat 1
25 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
26 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
27 Wilai Anomasiri 1
28 Jaitip Paiboon 1
29 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
30 วิไล ชินธเนศ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
34 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 Somying Tumwasorn 1
40 Boonchai Sangpetngam 1
41 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
42 Chalermpol Leevailoj 1
43 Kittisak Likhitwitayawuid 1
44 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 ๋Janes, Gavin W. 1
51 ชอุ่ม มลิลา 1
52 Chakkaphan Sutthirat 1
53 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 พรรณี กาญจนพลู 1
56 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
57 รุ่งราวี ทองกันยา 1
58 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
59 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
60 วินัย งามแสง 1
61 Phanphen Wattanaarsakit 1
62 นภสร โกวรรธนะกุล 1
63 กำจัด มงคลกุล 1
64 Yeshey Penjor 1
65 สุมิตรา พูลทอง 1
66 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
67 สุมา เมืองใย 1
68 วิมล เหมะจันทร 1
69 บรรจง คณะวรรณ 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 Ampa Luiengpirom 1
72 Vimolmas Lipipun 1
73 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
74 Sumphan Wongseripipatana 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 Garnpimol C. Ritthidej 1
77 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
78 Naiyana Chaiyabutr 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 Sompol Sanguanrungsirikul 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 Kitpramuk Tantayaporn 1
87 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
88 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
89 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
90 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
91 Thanathon Sesuk 1
92 กระมล ทองธรรมชาติ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Pantharee Boonsatorn 1
96 สมชัย วัฒนการุณ 1
97 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
98 สุวดี ยาป่าคาย 1
99 กมลชนก ยวดยง 1
100 อวย เกตุสิงห์ 1
101 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
102 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
103 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
104 Suchin Arunsawatwong 1
105 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
106 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
107 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
108 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
109 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 Jittima Chatchawansaisin 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
115 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
116 Chonticha Srisawang 1
117 Anawatch Mitpratan 1
118 Kasidit Nootong 1
119 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
120 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
121 Acom Sornsute 1
122 Chariya Uiyyasathian 1
123 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
124 Waraporn Siriterm 1
125 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
126 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 Thada Jirajaras 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 สำเริง แย้มโสภี 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 สุวิชา ทองสิมา 1
133 สมพร พรมดี 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 สายฝน ควรผดุง 1
136 สิริพร สิวราวุฒิ 1
137 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
138 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
139 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
144 ธวัชชัย สันติสุข 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
146 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
147 วาสนา เสียงดัง 1
148 มนฤดี สุขมา 1
149 Pornpimol Muanjai 1
150 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
151 ไววิทย์ พุทธารี 1
152 Varunee Padmasankh 1
153 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
154 Rajalida Lipikorn 1
155 เอกชัย อดุลยธรรม 1
156 Walaisiri Muangsiri 1
157 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
158 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
159 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
160 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
161 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
162 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
163 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
164 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
165 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2547 1
7 2527 1
8 2525 1
9 2523 1
10 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
8 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
9 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
12 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
13 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
14 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
16 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
17 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
18 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
19 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม