ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
6 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
7 รัชนี รอดศิริ 2
8 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
10 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
11 Kittisak Likhitwitayawuid 1
12 Panee Boonthavi 1
13 Supa Chantharasakul 1
14 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
15 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
16 Wilai Anomasiri 1
17 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
18 วัฒนชัย สมิทธากร 1
19 Vimolmas Lipipun 1
20 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
21 Ampa Luiengpirom 1
22 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
23 บรรจง คณะวรรณ 1
24 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 Garnpimol C. Ritthidej 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 Sumphan Wongseripipatana 1
29 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
30 Chalermpol Leevailoj 1
31 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
32 Srilert Chotpantarat 1
33 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
34 Boonchai Sangpetngam 1
35 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
36 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
37 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
38 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 Naiyana Chaiyabutr 1
44 ศิริชัย ศิริกายะ 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 Vanida Chantarateptawan 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 วินัย งามแสง 1
50 Phanphen Wattanaarsakit 1
51 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
52 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
53 นภสร โกวรรธนะกุล 1
54 สุมิตรา พูลทอง 1
55 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
56 กำจัด มงคลกุล 1
57 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
58 Chonticha Srisawang 1
59 Anawatch Mitpratan 1
60 Kasidit Nootong 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 สิทธิพร แอกทอง 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
65 Jittima Chatchawansaisin 1
66 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
67 Yeshey Penjor 1
68 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
69 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
70 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
71 วิมล เหมะจันทร 1
72 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 Puttipongse Varavudhi 1
75 Kitpramuk Tantayaporn 1
76 ละอองทิพย์ เหมะ 1
77 สุมา เมืองใย 1
78 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 พรรณี กาญจนพลู 1
85 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
89 อวย เกตุสิงห์ 1
90 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
91 ประธาน ดาบเพชร 1
92 กมลชนก ยวดยง 1
93 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
94 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
95 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
96 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
97 Thada Jirajaras 1
98 Rajalida Lipikorn 1
99 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
100 ไววิทย์ พุทธารี 1
101 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
102 Pornpimol Muanjai 1
103 Varunee Padmasankh 1
104 เอกชัย อดุลยธรรม 1
105 Walaisiri Muangsiri 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 Suchin Arunsawatwong 1
108 สุวดี ยาป่าคาย 1
109 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
110 Acom Sornsute 1
111 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
112 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
113 Chariya Uiyyasathian 1
114 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
115 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
116 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
117 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
118 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 Thanathon Sesuk 1
121 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 กระมล ทองธรรมชาติ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
128 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
129 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
131 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
133 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
135 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
140 อุทัย บุญประเสริฐ 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
142 วิไล ชินธเนศ 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
145 คัคนางค์ มณีศรี 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
147 ธวัชชัย สันติสุข 1
148 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
149 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
150 มนฤดี สุขมา 1
151 วาสนา เสียงดัง 1
152 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
153 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
154 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
156 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
157 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
158 สายฝน ควรผดุง 1
159 สำเริง แย้มโสภี 1
160 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
161 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
162 วัลลภ แย้มเหมือน 1
163 สุวิชา ทองสิมา 1
164 สิริพร สิวราวุฒิ 1
165 สมพร พรมดี 1
166 Somying Tumwasorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม