ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
6 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
7 รัชนี รอดศิริ 2
8 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
10 Srilert Chotpantarat 1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
14 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 Boonchai Sangpetngam 1
17 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
18 Chalermpol Leevailoj 1
19 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
20 Jaitip Paiboon 1
21 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
22 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
23 กาญจนา แก้วเทพ 1
24 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
25 ศิริชัย ศิริกายะ 1
26 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
27 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
28 Vanida Chantarateptawan 1
29 อุทัย บุญประเสริฐ 1
30 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
32 คัคนางค์ มณีศรี 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
39 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 Somying Tumwasorn 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
43 Wilai Anomasiri 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 วิไล ชินธเนศ 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 สุมา เมืองใย 1
50 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
56 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
57 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
58 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
59 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
60 Yeshey Penjor 1
61 สุมิตรา พูลทอง 1
62 รุ่งราวี ทองกันยา 1
63 ชอุ่ม มลิลา 1
64 Chakkaphan Sutthirat 1
65 ประคอง ชอบเสียง 1
66 ๋Janes, Gavin W. 1
67 ละอองทิพย์ เหมะ 1
68 Kitpramuk Tantayaporn 1
69 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
70 Sumphan Wongseripipatana 1
71 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
74 วัฒนชัย สมิทธากร 1
75 Panee Boonthavi 1
76 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
77 Garnpimol C. Ritthidej 1
78 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
79 Naiyana Chaiyabutr 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 Puttipongse Varavudhi 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
89 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
90 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
91 Pantharee Boonsatorn 1
92 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
93 Acom Sornsute 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
96 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
97 สมชัย วัฒนการุณ 1
98 ศุกันยา ห้วยผัด 1
99 สุวดี ยาป่าคาย 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 Thanathon Sesuk 1
104 กระมล ทองธรรมชาติ 1
105 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
108 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
109 Phanphen Wattanaarsakit 1
110 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
111 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
112 วินัย งามแสง 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 กำจัด มงคลกุล 1
116 นภสร โกวรรธนะกุล 1
117 Chonticha Srisawang 1
118 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
119 Kasidit Nootong 1
120 Waraporn Siriterm 1
121 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
122 Anawatch Mitpratan 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
126 Chayaporn Supachartwong 1
127 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 วาสนา เสียงดัง 1
130 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 มนฤดี สุขมา 1
133 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
134 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
135 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
136 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
137 สิริพร สิวราวุฒิ 1
138 สมพร พรมดี 1
139 ธวัชชัย สันติสุข 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
141 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
142 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
143 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
144 สุวิชา ทองสิมา 1
145 วัลลภ แย้มเหมือน 1
146 สำเริง แย้มโสภี 1
147 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
148 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
149 Thada Jirajaras 1
150 Rajalida Lipikorn 1
151 เอกชัย อดุลยธรรม 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
153 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
154 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
155 กมลชนก ยวดยง 1
156 อวย เกตุสิงห์ 1
157 Walaisiri Muangsiri 1
158 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
159 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
160 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
161 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
162 ไววิทย์ พุทธารี 1
163 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
164 Varunee Padmasankh 1
165 Pornpimol Muanjai 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2547 1
7 2527 1
8 2525 1
9 2523 1
10 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
8 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
9 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
12 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
13 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
14 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
16 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
17 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
18 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
19 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม