ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
6 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
7 รัชนี รอดศิริ 2
8 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
10 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 Boonchai Sangpetngam 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
15 Chalermpol Leevailoj 1
16 Somying Tumwasorn 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
19 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
20 ศิริชัย ศิริกายะ 1
21 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
22 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
23 Vanida Chantarateptawan 1
24 อุทัย บุญประเสริฐ 1
25 Srilert Chotpantarat 1
26 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
33 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
37 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
38 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 วิไล ชินธเนศ 1
43 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
50 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
51 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
52 ละอองทิพย์ เหมะ 1
53 Kitpramuk Tantayaporn 1
54 Naiyana Chaiyabutr 1
55 Sompol Sanguanrungsirikul 1
56 Puttipongse Varavudhi 1
57 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
58 วิมล เหมะจันทร 1
59 Chakkaphan Sutthirat 1
60 ประคอง ชอบเสียง 1
61 ๋Janes, Gavin W. 1
62 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
63 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
64 สุมา เมืองใย 1
65 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
66 พรรณี กาญจนพลู 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 Ampa Luiengpirom 1
69 วัฒนชัย สมิทธากร 1
70 Panee Boonthavi 1
71 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
72 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
73 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
74 Jaitip Paiboon 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 Supa Chantharasakul 1
78 Kittisak Likhitwitayawuid 1
79 Vimolmas Lipipun 1
80 บรรจง คณะวรรณ 1
81 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 Sumphan Wongseripipatana 1
86 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
87 กาญจนา แก้วเทพ 1
88 สุวิชา ทองสิมา 1
89 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
90 Chariya Uiyyasathian 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 Anawatch Mitpratan 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Waraporn Siriterm 1
97 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
98 Acom Sornsute 1
99 ศุกันยา ห้วยผัด 1
100 กระมล ทองธรรมชาติ 1
101 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
102 สมชัย วัฒนการุณ 1
103 Pantharee Boonsatorn 1
104 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
105 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
106 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
107 สิทธิพร แอกทอง 1
108 Chayaporn Supachartwong 1
109 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
110 กำจัด มงคลกุล 1
111 นภสร โกวรรธนะกุล 1
112 สุมิตรา พูลทอง 1
113 Yeshey Penjor 1
114 ชอุ่ม มลิลา 1
115 รุ่งราวี ทองกันยา 1
116 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
117 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
118 วินัย งามแสง 1
119 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
120 Jittima Chatchawansaisin 1
121 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
124 Phanphen Wattanaarsakit 1
125 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 Thanathon Sesuk 1
128 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
129 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
132 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
133 ไววิทย์ พุทธารี 1
134 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
135 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
136 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
137 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
138 วัลลภ แย้มเหมือน 1
139 สำเริง แย้มโสภี 1
140 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
141 สมพร พรมดี 1
142 สิริพร สิวราวุฒิ 1
143 วาสนา เสียงดัง 1
144 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
145 สายฝน ควรผดุง 1
146 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
147 Pornpimol Muanjai 1
148 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
149 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
150 กมลชนก ยวดยง 1
151 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
152 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
153 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
154 สุวดี ยาป่าคาย 1
155 Suchin Arunsawatwong 1
156 อวย เกตุสิงห์ 1
157 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
158 Walaisiri Muangsiri 1
159 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
160 Varunee Padmasankh 1
161 เอกชัย อดุลยธรรม 1
162 Rajalida Lipikorn 1
163 ประธาน ดาบเพชร 1
164 Thada Jirajaras 1
165 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 4
4 2551 1
5 2550 2
6 2547 1
7 2527 1
8 2525 1
9 2523 1
10 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
8 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
9 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
11 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
12 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
14 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
15 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
16 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
17 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม