ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
11 Thanathon Sesuk 1
12 กระมล ทองธรรมชาติ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
16 Pantharee Boonsatorn 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 ศุกันยา ห้วยผัด 1
19 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
20 กมลชนก ยวดยง 1
21 อวย เกตุสิงห์ 1
22 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 สุวดี ยาป่าคาย 1
29 Chariya Uiyyasathian 1
30 Chayaporn Supachartwong 1
31 สิทธิพร แอกทอง 1
32 Anawatch Mitpratan 1
33 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
34 Jittima Chatchawansaisin 1
35 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
38 Kasidit Nootong 1
39 Waraporn Siriterm 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Acom Sornsute 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
45 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 สำเริง แย้มโสภี 1
50 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
51 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
52 วัลลภ แย้มเหมือน 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 สมพร พรมดี 1
57 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
58 ธวัชชัย สันติสุข 1
59 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
61 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
63 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
68 วาสนา เสียงดัง 1
69 Pornpimol Muanjai 1
70 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
71 ไววิทย์ พุทธารี 1
72 Varunee Padmasankh 1
73 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 Walaisiri Muangsiri 1
77 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
78 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
79 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 มนฤดี สุขมา 1
82 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
83 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
84 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
85 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
86 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
87 Thada Jirajaras 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 ศิริชัย ศิริกายะ 1
90 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 Vanida Chantarateptawan 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 Srilert Chotpantarat 1
95 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 กาญจนา แก้วเทพ 1
99 วัฒนชัย สมิทธากร 1
100 Panee Boonthavi 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
106 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 Chalermpol Leevailoj 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
115 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
118 อุทัย บุญประเสริฐ 1
119 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
120 Boonchai Sangpetngam 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
125 Somying Tumwasorn 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 Kittisak Likhitwitayawuid 1
129 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
130 Chakkaphan Sutthirat 1
131 ประคอง ชอบเสียง 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 วิมล เหมะจันทร 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
137 ๋Janes, Gavin W. 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 วินัย งามแสง 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 สุมิตรา พูลทอง 1
144 รุ่งราวี ทองกันยา 1
145 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
146 Yeshey Penjor 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 Vimolmas Lipipun 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
152 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
153 Garnpimol C. Ritthidej 1
154 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
155 Sumphan Wongseripipatana 1
156 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
157 Ampa Luiengpirom 1
158 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
159 ละอองทิพย์ เหมะ 1
160 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
161 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
162 Kitpramuk Tantayaporn 1
163 Puttipongse Varavudhi 1
164 Naiyana Chaiyabutr 1
165 Sompol Sanguanrungsirikul 1
166 Phanphen Wattanaarsakit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2547 1
7 2527 1
8 2525 1
9 2523 1
10 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
8 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
9 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
12 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
13 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
14 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
16 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
17 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
18 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
19 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม