ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 เอกชัย อดุลยธรรม 1
11 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
12 Rajalida Lipikorn 1
13 Walaisiri Muangsiri 1
14 อวย เกตุสิงห์ 1
15 Varunee Padmasankh 1
16 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
17 ประธาน ดาบเพชร 1
18 Thada Jirajaras 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
21 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
22 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
23 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 สมชัย วัฒนการุณ 1
31 ศุกันยา ห้วยผัด 1
32 กระมล ทองธรรมชาติ 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 Acom Sornsute 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
38 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
39 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
40 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
41 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
42 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
43 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
44 สุวดี ยาป่าคาย 1
45 Thanathon Sesuk 1
46 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 คัคนางค์ มณีศรี 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
53 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
55 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
60 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
67 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 มนฤดี สุขมา 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 วัลลภ แย้มเหมือน 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
81 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
83 ธวัชชัย สันติสุข 1
84 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
85 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
86 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
87 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 Sumphan Wongseripipatana 1
90 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
91 Garnpimol C. Ritthidej 1
92 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 Panee Boonthavi 1
95 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
98 Vimolmas Lipipun 1
99 Sompol Sanguanrungsirikul 1
100 Puttipongse Varavudhi 1
101 Kitpramuk Tantayaporn 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
106 Ampa Luiengpirom 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
109 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
111 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
112 Srilert Chotpantarat 1
113 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
121 Wilai Anomasiri 1
122 Jaitip Paiboon 1
123 กาญจนา แก้วเทพ 1
124 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
130 Chonticha Srisawang 1
131 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 Phanphen Wattanaarsakit 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 วินัย งามแสง 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 Chariya Uiyyasathian 1
142 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
143 Kasidit Nootong 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 Anawatch Mitpratan 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
149 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 สุมา เมืองใย 1
153 วิมล เหมะจันทร 1
154 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
155 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
156 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
157 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
158 Chakkaphan Sutthirat 1
159 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
160 Yeshey Penjor 1
161 สุมิตรา พูลทอง 1
162 รุ่งราวี ทองกันยา 1
163 ชอุ่ม มลิลา 1
164 ประคอง ชอบเสียง 1
165 ๋Janes, Gavin W. 1
166 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2547 1
7 2527 1
8 2525 1
9 2523 1
10 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
8 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
9 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
12 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
13 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
14 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2527
16 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
17 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
18 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
19 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม