ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 สายฝน ควรผดุง 1
11 สมพร พรมดี 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 สิริพร สิวราวุฒิ 1
14 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
15 สุวิชา ทองสิมา 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 มนฤดี สุขมา 1
18 วาสนา เสียงดัง 1
19 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 ธวัชชัย สันติสุข 1
24 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
25 สำเริง แย้มโสภี 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
28 วัลลภ แย้มเหมือน 1
29 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
30 เอกชัย อดุลยธรรม 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 Thada Jirajaras 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 Pornpimol Muanjai 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
42 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
43 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
44 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 ไววิทย์ พุทธารี 1
47 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 Vanida Chantarateptawan 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
57 ศิริชัย ศิริกายะ 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
62 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
65 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 Boonchai Sangpetngam 1
68 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 คัคนางค์ มณีศรี 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
77 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
88 สุวดี ยาป่าคาย 1
89 สุมา เมืองใย 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 วิมล เหมะจันทร 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
96 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
99 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
100 Yeshey Penjor 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 ๋Janes, Gavin W. 1
107 ละอองทิพย์ เหมะ 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
110 Sumphan Wongseripipatana 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 Supa Chantharasakul 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 Panee Boonthavi 1
116 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Puttipongse Varavudhi 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 บรรจง คณะวรรณ 1
126 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
127 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
128 กำจัด มงคลกุล 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 Pantharee Boonsatorn 1
131 สมชัย วัฒนการุณ 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 Acom Sornsute 1
137 ศุกันยา ห้วยผัด 1
138 กระมล ทองธรรมชาติ 1
139 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
140 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
141 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
145 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
146 Thanathon Sesuk 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 Chonticha Srisawang 1
151 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
153 Phanphen Wattanaarsakit 1
154 นภสร โกวรรธนะกุล 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 วินัย งามแสง 1
157 Jittima Chatchawansaisin 1
158 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
159 Waraporn Siriterm 1
160 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
161 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
162 Kasidit Nootong 1
163 Anawatch Mitpratan 1
164 Chayaporn Supachartwong 1
165 สิทธิพร แอกทอง 1
166 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม