ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญมี เณรยอด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 43
2 สาโรจน์ เทียนใส 5
3 ศิริเดช สุชีวะ 5
4 บุญมี เณรยอด 4
5 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 4
6 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 3
7 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
8 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
9 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
10 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
11 กรรณิการ์ สัจกุล 2
12 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
13 ศิริชัย จำรัสเลิศลักษณ์ 2
14 ปรเมษฐ์ โมลี 2
15 สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ 2
16 สมหมาย สว่างวัฒนารักษ์ 2
17 วุฒิชัย เนียมเทศ 2
18 พัชรา สร้อยจิต 1
19 จุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 2496- 1
20 กอบกุล พฤกษะวัน 1
21 เสาวภา จันทร์สงค์, 2514- 1
22 พิชัย เอี่ยมสอาด 1
23 อุทุมพร ชื่นวิญญา 1
24 โสธรารักษ์ ชุนรักญาติ, 2520- 1
25 เสาวณี สุขศิลป์ 1
26 ประทีป วุฒิรัตนโกวิท 1
27 ชลันดา อินทร์เจริญ 1
28 บุษยา ปิยารมย์ 1
29 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 1
30 ภัทรวดี อุดมมนกุล 1
31 ไพรัช วรรณวงศ์ 1
32 ยงยุทธ จิระกาล 1
33 ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, 2504- 1
34 ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล 1
35 ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์ 1
36 สิริลักษณ์ บุญวงษ์ 1
37 เสนีย์ พิทักษ์อรรณพ 1
38 เสริมพงศ์ หงส์พันธุ์ 1
39 ศุภนิตย์ ทรงสัตย์ 1
40 สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์ 1
41 สวัสดิ์ สุคนธ์ 1
42 สวัสดิ์ จิตต์จนะ 1
43 สุวิทย์ ซื่อตรง 1
44 สมชาย ปิ่นสุข 1
45 วันทนา นิลนพคุณ 1
46 ภัทรา อรัณยภาค 1
47 เอนก ยารังษี 1
48 เจริญผล สุวรรณโชติ 1
49 อุษา วัชรินทร์เสวี 1
50 อนันต์ ทองทา 1
51 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
52 อัปสรศรี เวียงนนท์ 1
53 อนันต์ ระงับทุกข์ 1
54 ประพนธ์ จันทรัตน์ 1
55 ปัญญา ฤทธิ์สุข 1
56 พรทิพย์ จิวสืบพงษ์ 1
57 บุษรา ประดิษฐ์นุช 1
58 นิรมล ธรรมอำนวยสุข 1
59 สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ 1
60 อักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ 1
61 สุทธิ ประจงศักดิ์ 1
62 แนม ชินพงศ์ 1
63 พิศเพลิน ละม้ายแข 1
64 กนกรัตน์ ชาญกว้าง 1
65 อดุลย์ สาระบาล 1
66 นิภาพร ต่ายทอง 1
67 จารึก ใจผ่อง 1
68 ธนา กระจายวงศ์ 1
69 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
70 นิ่มนวล โมกขศักดิ์ 1
71 ประทุม ศรีวะโร 1
72 บุญณัฐ ทิมทอง 1
73 ศักดา สถาพรวจนา 1
74 พิบูลขวัญ ขวัญเมือง 1
75 ราณี ทับเที่ยง 1
76 ประจญ ถาวร 1
77 รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ 1
78 หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม 1
79 สุดาพร เชียงเถียร 1
80 สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ 1
81 ฑิฆัมพร สุภาพ 1
82 ต่อตระกูล อุบลวัตร 1
83 เทพี ไวประดับ 1
84 เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ 1
85 ดาเรษฎ์ เผ่าพัฒน์ 1
86 อรุณแก้ว ลีธรรมชโย 1
87 สุชัญญา รัตนสัญญา 1
88 เนตรนารี หนุนภักดี 1
89 ขจร ไหลสกุล 1
90 ขจิตพันธ์ อุตคำ 1
91 พิทยา เขม้นเขตวิทย์ 1
92 จุฑาทิพย์ พุทธเกิด 1
93 ฉวีวรรณ พูลนาผล 1
94 บุญลือ ปาระมี 1
95 จำเนียร กุนาศล 1
96 จุฑารัตน์ ตั้งสุวรรณพานิช 1
97 ธงชาติ วงษ์สวรรค์ 1
98 กาญจนา ชุมศรี 1
99 คณาพร คมสัน 1
100 วิทยา บุญสม 1
101 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
102 กรรณิการ์ ดิฐประวรรตน์ 1
103 เกศธิดา เขียวสอาด 1
104 ศรีอุทัย กมุทชาติ 1
105 ฒามรา ผลัดธุระ 1
106 ปราณี ตรีสุวรรณ 1
107 ดวงกมล จันทร์สม 1
108 ลักขณา พานิชศุภผล 1
109 นภกมล ใจชอบสันเทียะ 1
110 เกษม สุตตสันต์ 1
111 นงเยาว์ ฤทธิเรืองเดช 1
112 เฟื่องฟ้า นรพัลลภ 1
113 วิชัย วนาพรรณ์ 1
114 สวัสดิ์ จงกล 1
115 วลัยพร ศิริภิรมย์ 1
116 ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล 1
117 วินัย วงศ์ทองดี 1
118 วรรณี ศิริโชติ 1
119 ทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง 1
120 จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช 1
121 กัญญา ทัศนสุวรรณ 1
122 เกสิณี ชิวปรีชา 1
123 รวงทอง ดำรงสุกิจ 1
124 สุวาณี ชาครียวัฒน์ 1
125 วรรณวิไล พันธุ์สีดา 1
126 สุวารี สอนจรูญ 1
127 โกศล อุยวรรณัง 1
128 ลักขณา คำตรง 1
129 อิทธิพล ศรีมังกร 1
130 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 1
131 สมปอง ภูวรางกูร 1
132 กำพล วิลยาลัย 1
133 ทิศนา แขมมณี 1
134 วิศนี ศิลตระกูล 1
135 เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 1
136 บุญยง จารุจิตร 1
137 พรหมมาศ วรรณสุข 1
138 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
139 บุญโชติ เจริญกุล 1
140 วรทัศน์ บุญโคตร 1
141 สมพร ศิริพัฒนกุลขจร 1
142 วิเชียร ภู่สุวรรณ์ 1
143 วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์ 1
144 สมสิทธิ์ จิตหาญ 1
145 สักการะ อารมย์เย็น 1
146 นิตยา เทพอรุณรัตน์ 1
147 นันทรัตน์ เจริญกุล 1
148 ภาคินัย สุนทรวิภาต 1
149 วสุมดี อิ่มแก้ว 1
150 จิตรา สร้อยสังวาลย์ 1
151 วาสนา ณ นคร 1
152 จิรัญญา เวสสุวรรณ 1
153 สายหยุดจำปาทอง 1
154 สมสมร เทพนำโสมนัสส์ 1
155 ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร 1
156 ยุพิน ศิริพละ 1
157 สมาน บุญล้น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 9
5 2550 6
6 2549 2
7 2548 2
8 2547 6
9 2546 5
10 2545 5
11 2544 2
12 2543 2
13 2542 1
14 2541 3
15 2540 4
16 2539 7
17 2538 7
18 2537 7
19 2536 4
20 2535 4
21 2534 5
22 2533 8
23 2532 7
24 2531 7
25 2530 6
26 2529 4
27 2528 4
28 2527 5
29 2526 4
30 2525 5
31 2524 7
32 2523 2
33 2522 2
34 2521 6
35 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
4 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
5 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
7 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
8 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
9 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
11 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
12 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 การนำเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า
14 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
15 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
16 การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1
17 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
18 การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2549
19 การศึกษาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
20 การพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยงโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
21 การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก
22 การศึกษาทักษะการนิเทศของผู้นิเทศตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ปี พ.ศ. 2547
23 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา
24 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
25 การดำเนินงานการจัดหลักสูตร English Program ในโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
27 การดำเนินการจัดหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนนำร่องโครงการกองทุนหมู่บ้านสืบสานด้วยโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
28 การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการทำโครงงานเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธ
30 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี
31 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2545
32 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี
33 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2545
ปี พ.ศ. 2545
34 การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา
35 การประเมินโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ กรมสามัญศึกษา
36 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนแกนนำร่วมพัฒนาหลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
37 การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
38 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี
ปี พ.ศ. 2544
39 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
40 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
41 การพัฒนารูปแบบการกำหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา
42 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
43 ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2541
44 การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
45 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
46 การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากชุมชนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
47 การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
48 การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
49 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
50 การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
51 การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
52 การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
53 การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3
54 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
55 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) พุทธศักราช 2535 ของกระทรวงสาธารณสุข
56 การศึกษาการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร
57 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2538
58 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
59 การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
60 การศึกษาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
61 การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
62 การศึกษาการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประะถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
63 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคใต้
64 การดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมัธยมเสมือนบ้าน
ปี พ.ศ. 2537
65 การจัดหลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
66 การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์เทศบาล และเมืองพัทยาระหว่างเทศบาลที่มีขนาดต่างกัน
67 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา
68 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2531 ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
69 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหววัดนครสวรรค์
70 การจัดหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
71 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2536
72 การศึกษาการจัดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู้บ้านในเขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
73 สภาพและปัญหาของการจัดการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
74 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตร ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม
75 การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2535
76 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ พุทธศักราช 2528 ของกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
77 สภาพและปัญหาการจัดวิชาอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
78 การวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
79 การวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมจริยธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2534
80 สภาพการจัดวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรสังกัดกรมสามัญศีกษา
81 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
82 ความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถภาพทางการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
83 การพัฒนาหลักสูตรหน่วยย่อยสารเคมี กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดร้อยเอ็ด
84 การศึกษาสภาพการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
85 การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
86 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
87 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พ.ศ. 2529 สาขาวิชาเอกการรักษาความปลอดภัย กรมพลศึกษา
88 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
89 การนำเสนอแนวทางการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
90 การใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู
91 การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เพื่อประกอบอาชีพอิสระ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
92 การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2532
93 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป พุทธศักราช 2527 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
94 การจัดวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
95 การใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
96 การจัดสอนงานเลือก กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
97 การศึกษาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
98 สภาพและปัญหาการจัดการสอนซ่อมเสริม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
99 การใช้หลักสูตรกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตร ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2531
100 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศน์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และกิ่งอำเภอ
101 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
102 การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอน ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
103 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชาการ ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคกลางและภาคเหนือ
104 ปัญหารเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา
105 การนำเสนอแนวทางการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : วิชาภาษาอังกฤษ
106 การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
107 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9
108 การติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการสอนทางไกล หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ในส่วนภูมิภาค
109 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ ในสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
110 การประเมินหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 9 จังหวัดยะลา
111 การประเมินผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 พุทธศักราช 2522 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
112 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2529
113 การจัดสภานักเรียนของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
114 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
115 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
116 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2528
117 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวบางประการ กับเจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
118 การจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมือง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
119 ความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากรและครูฝึก เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานของสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน กรมแรงงาน
120 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีจากการจัดกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2527
121 ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526
122 การสอนซ่อมเสริม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 3
123 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6
124 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
125 การศึกษาการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
126 ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับบทบาทของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
127 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
128 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
129 การปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2525
130 ความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ใช้หลักสูตร เกี่ยวกับการปรับแผนการสอนวิชาศิลปศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
131 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของครู : การศึกษาเฉพาะะกรณีจังหวัดกระบี่
132 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยครู ที่มีต่อการอบรมครูประจำการ
133 เกณฑ์ประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกหัดครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
134 ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการเลือกสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
135 เทคนิคการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์พี่เลี้ยง ในโรงเรียนฝึกสอนระดับประถมศึกษา ของกลุ่มวิทยาลัยครูนครหลวง
136 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
137 การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
138 เทคนิคการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนฝึกสอน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
139 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง
140 วิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
141 รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพตามความคาดหวัง ของผู้บริหารและอาจารย์นิเทศก์ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
142 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก
143 การจัดการนิเทศการฝึกสอนในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2522
144 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
145 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2521
146 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
147 การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
148 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
149 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานคร
150 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคกลาง
151 การบริหารงานโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้