ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญมี เณรยอด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 43
2 สาโรจน์ เทียนใส 5
3 ศิริเดช สุชีวะ 5
4 บุญมี เณรยอด 4
5 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 4
6 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 3
7 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
8 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
9 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
10 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
11 กรรณิการ์ สัจกุล 2
12 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
13 ศิริชัย จำรัสเลิศลักษณ์ 2
14 ปรเมษฐ์ โมลี 2
15 สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ 2
16 สมหมาย สว่างวัฒนารักษ์ 2
17 วุฒิชัย เนียมเทศ 2
18 ภัทรวดี อุดมมนกุล 1
19 ชลันดา อินทร์เจริญ 1
20 บุษยา ปิยารมย์ 1
21 ไพรัช วรรณวงศ์ 1
22 ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล 1
23 กอบกุล พฤกษะวัน 1
24 ยงยุทธ จิระกาล 1
25 ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, 2504- 1
26 ประทุม ศรีวะโร 1
27 ราณี ทับเที่ยง 1
28 พิบูลขวัญ ขวัญเมือง 1
29 จุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 2496- 1
30 รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ 1
31 ประจญ ถาวร 1
32 ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์ 1
33 สุชัญญา รัตนสัญญา 1
34 ประทีป วุฒิรัตนโกวิท 1
35 บุญณัฐ ทิมทอง 1
36 เจริญผล สุวรรณโชติ 1
37 เอนก ยารังษี 1
38 วันทนา นิลนพคุณ 1
39 อนันต์ ทองทา 1
40 อุษา วัชรินทร์เสวี 1
41 สุวิทย์ ซื่อตรง 1
42 สมชาย ปิ่นสุข 1
43 ภัทรา อรัณยภาค 1
44 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
45 เสาวณี สุขศิลป์ 1
46 เสาวภา จันทร์สงค์, 2514- 1
47 โสธรารักษ์ ชุนรักญาติ, 2520- 1
48 พิชัย เอี่ยมสอาด 1
49 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 1
50 อุทุมพร ชื่นวิญญา 1
51 พัชรา สร้อยจิต 1
52 ฑิฆัมพร สุภาพ 1
53 นิภาพร ต่ายทอง 1
54 อดุลย์ สาระบาล 1
55 แนม ชินพงศ์ 1
56 ธนา กระจายวงศ์ 1
57 จารึก ใจผ่อง 1
58 อักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ 1
59 สุทธิ ประจงศักดิ์ 1
60 พิศเพลิน ละม้ายแข 1
61 กนกรัตน์ ชาญกว้าง 1
62 ดวงกมล จันทร์สม 1
63 ลักขณา พานิชศุภผล 1
64 นภกมล ใจชอบสันเทียะ 1
65 เกษม สุตตสันต์ 1
66 นงเยาว์ ฤทธิเรืองเดช 1
67 เฟื่องฟ้า นรพัลลภ 1
68 วิชัย วนาพรรณ์ 1
69 ปัญญา ฤทธิ์สุข 1
70 ประพนธ์ จันทรัตน์ 1
71 เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ 1
72 เทพี ไวประดับ 1
73 สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ 1
74 อรุณแก้ว ลีธรรมชโย 1
75 ดาเรษฎ์ เผ่าพัฒน์ 1
76 อัปสรศรี เวียงนนท์ 1
77 สุดาพร เชียงเถียร 1
78 เสริมพงศ์ หงส์พันธุ์ 1
79 ต่อตระกูล อุบลวัตร 1
80 บุษรา ประดิษฐ์นุช 1
81 พรทิพย์ จิวสืบพงษ์ 1
82 อนันต์ ระงับทุกข์ 1
83 สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ 1
84 นิรมล ธรรมอำนวยสุข 1
85 นิ่มนวล โมกขศักดิ์ 1
86 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
87 ศักดา สถาพรวจนา 1
88 เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 1
89 กรรณิการ์ ดิฐประวรรตน์ 1
90 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
91 กาญจนา ชุมศรี 1
92 ศรีอุทัย กมุทชาติ 1
93 เกศธิดา เขียวสอาด 1
94 จุฑารัตน์ ตั้งสุวรรณพานิช 1
95 ธงชาติ วงษ์สวรรค์ 1
96 คณาพร คมสัน 1
97 วิทยา บุญสม 1
98 นิตยา เทพอรุณรัตน์ 1
99 สักการะ อารมย์เย็น 1
100 วิเชียร ภู่สุวรรณ์ 1
101 ภาคินัย สุนทรวิภาต 1
102 นันทรัตน์ เจริญกุล 1
103 เกสิณี ชิวปรีชา 1
104 รวงทอง ดำรงสุกิจ 1
105 พิทยา เขม้นเขตวิทย์ 1
106 ขจิตพันธ์ อุตคำ 1
107 ทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง 1
108 วรรณี ศิริโชติ 1
109 ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล 1
110 กัญญา ทัศนสุวรรณ 1
111 จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช 1
112 สวัสดิ์ จงกล 1
113 วลัยพร ศิริภิรมย์ 1
114 วินัย วงศ์ทองดี 1
115 ปราณี ตรีสุวรรณ 1
116 จุฑาทิพย์ พุทธเกิด 1
117 ขจร ไหลสกุล 1
118 ฉวีวรรณ พูลนาผล 1
119 จำเนียร กุนาศล 1
120 ฒามรา ผลัดธุระ 1
121 บุญลือ ปาระมี 1
122 วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์ 1
123 สมสิทธิ์ จิตหาญ 1
124 บุญโชติ เจริญกุล 1
125 พรหมมาศ วรรณสุข 1
126 บุญยง จารุจิตร 1
127 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
128 เนตรนารี หนุนภักดี 1
129 สมปอง ภูวรางกูร 1
130 กำพล วิลยาลัย 1
131 ทิศนา แขมมณี 1
132 วิศนี ศิลตระกูล 1
133 สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์ 1
134 ศุภนิตย์ ทรงสัตย์ 1
135 สิริลักษณ์ บุญวงษ์ 1
136 สวัสดิ์ จิตต์จนะ 1
137 สวัสดิ์ สุคนธ์ 1
138 สมาน บุญล้น 1
139 หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม 1
140 สุวารี สอนจรูญ 1
141 วรรณวิไล พันธุ์สีดา 1
142 สมสมร เทพนำโสมนัสส์ 1
143 สายหยุดจำปาทอง 1
144 วาสนา ณ นคร 1
145 ยุพิน ศิริพละ 1
146 ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร 1
147 วสุมดี อิ่มแก้ว 1
148 จิตรา สร้อยสังวาลย์ 1
149 จิรัญญา เวสสุวรรณ 1
150 สมพร ศิริพัฒนกุลขจร 1
151 โกศล อุยวรรณัง 1
152 สุวาณี ชาครียวัฒน์ 1
153 ลักขณา คำตรง 1
154 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 1
155 วรทัศน์ บุญโคตร 1
156 อิทธิพล ศรีมังกร 1
157 เสนีย์ พิทักษ์อรรณพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 9
5 2550 5
6 2549 2
7 2548 2
8 2547 6
9 2546 5
10 2545 5
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 1
14 2541 3
15 2540 4
16 2539 7
17 2538 7
18 2537 7
19 2536 4
20 2535 4
21 2534 5
22 2533 8
23 2532 7
24 2531 7
25 2530 6
26 2529 4
27 2528 4
28 2527 5
29 2526 4
30 2525 5
31 2524 7
32 2523 2
33 2522 2
34 2521 6
35 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
4 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
5 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
7 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
8 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
9 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
11 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
12 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 การนำเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า
14 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
15 การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1
16 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
17 การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
19 การพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยงโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
20 การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก
21 การศึกษาทักษะการนิเทศของผู้นิเทศตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ปี พ.ศ. 2547
22 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา
23 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
24 การดำเนินงานการจัดหลักสูตร English Program ในโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2545 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
26 การดำเนินการจัดหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนนำร่องโครงการกองทุนหมู่บ้านสืบสานด้วยโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
27 การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการทำโครงงานเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2546
28 การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธ
29 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี
30 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2545
31 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี
32 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2545
ปี พ.ศ. 2545
33 การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา
34 การประเมินโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ กรมสามัญศึกษา
35 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนแกนนำร่วมพัฒนาหลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
36 การศึกษาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
37 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี
ปี พ.ศ. 2544
38 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
39 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
40 การพัฒนารูปแบบการกำหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
41 ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2541
42 การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
43 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
44 การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากชุมชนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
45 การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
46 การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
47 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
48 การศึกษาการดำเนินงานทางวิชาการ ในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
49 การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
50 การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
51 การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3
52 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
53 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) พุทธศักราช 2535 ของกระทรวงสาธารณสุข
54 การศึกษาการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร
55 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2538
56 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
57 การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
58 การศึกษาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
59 การจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
60 การศึกษาการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประะถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
61 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคใต้
62 การดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมัธยมเสมือนบ้าน
ปี พ.ศ. 2537
63 การจัดหลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
64 การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์เทศบาล และเมืองพัทยาระหว่างเทศบาลที่มีขนาดต่างกัน
65 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา
66 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2531 ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
67 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหววัดนครสวรรค์
68 การจัดหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
69 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2536
70 การศึกษาการจัดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู้บ้านในเขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
71 สภาพและปัญหาของการจัดการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
72 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตร ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม
73 การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2535
74 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ พุทธศักราช 2528 ของกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
75 สภาพและปัญหาการจัดวิชาอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
76 การวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
77 การวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมจริยธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2534
78 สภาพการจัดวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรสังกัดกรมสามัญศีกษา
79 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
80 ความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถภาพทางการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
81 การพัฒนาหลักสูตรหน่วยย่อยสารเคมี กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดร้อยเอ็ด
82 การศึกษาสภาพการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
83 การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
84 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
85 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พ.ศ. 2529 สาขาวิชาเอกการรักษาความปลอดภัย กรมพลศึกษา
86 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
87 การนำเสนอแนวทางการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
88 การใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู
89 การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เพื่อประกอบอาชีพอิสระ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
90 การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2532
91 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป พุทธศักราช 2527 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
92 การจัดวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
93 การใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
94 การจัดสอนงานเลือก กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
95 การศึกษาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
96 สภาพและปัญหาการจัดการสอนซ่อมเสริม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
97 การใช้หลักสูตรกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตร ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2531
98 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศน์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และกิ่งอำเภอ
99 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
100 การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอน ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
101 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชาการ ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคกลางและภาคเหนือ
102 ปัญหารเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา
103 การนำเสนอแนวทางการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : วิชาภาษาอังกฤษ
104 การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
105 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9
106 การติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการสอนทางไกล หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ในส่วนภูมิภาค
107 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครู-อาจารย์ ในสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
108 การประเมินหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 9 จังหวัดยะลา
109 การประเมินผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 พุทธศักราช 2522 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
110 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2529
111 การจัดสภานักเรียนของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
112 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
113 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
114 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2528
115 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวบางประการ กับเจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
116 การจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมือง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
117 ความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากรและครูฝึก เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานของสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน กรมแรงงาน
118 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีจากการจัดกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2527
119 ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526
120 การสอนซ่อมเสริม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 3
121 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6
122 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
123 การศึกษาการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
124 ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับบทบาทของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
125 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
126 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
127 การปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2525
128 ความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ใช้หลักสูตร เกี่ยวกับการปรับแผนการสอนวิชาศิลปศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
129 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของครู : การศึกษาเฉพาะะกรณีจังหวัดกระบี่
130 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยครู ที่มีต่อการอบรมครูประจำการ
131 เกณฑ์ประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกหัดครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
132 ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการเลือกสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
133 เทคนิคการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์พี่เลี้ยง ในโรงเรียนฝึกสอนระดับประถมศึกษา ของกลุ่มวิทยาลัยครูนครหลวง
134 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
135 การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
136 เทคนิคการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนฝึกสอน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
137 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษาหนึ่ง
138 วิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
139 รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพตามความคาดหวัง ของผู้บริหารและอาจารย์นิเทศก์ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
140 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก
141 การจัดการนิเทศการฝึกสอนในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2522
142 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
143 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2521
144 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
145 การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
146 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
147 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานคร
148 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคกลาง
149 การบริหารงานโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้