ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญมี ศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บูญมี ศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด เป็นนักศึกษาปริญญาเอก
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาตำรับการพอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมด้วยธาตุอาหารพืชในระบบไร้ดิน (จักรพงษ์ กางโสภา)
3 การพัฒนาการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารพืชของเมล็ดพันธุ์มะเขื่อเทศลูกผสม โดยมี นางสาววัชลาวดี ทองจันทร์ เป็นบันทิตปริญญาโท
4 การพอกเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนาวิธีการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบผสมสารเคมีป้องกันโรคเน่าคอดินในระยะต้นกล้า
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับพอลิเมอร์เรืองแสง และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาสารเคลือบเรืองแสงและผลของการเคลือบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน และแตงกวา
8 การเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วยฮอร์โมนและธาตุอาหารพืชบนเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดขนาดเล็กด้วยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
10 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก IUG50K0006
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษกสำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับการผลิต(ทุน คปก.-อุตสาหกรรม) (สำหรับนางสาวพจนา สีขาว)
ปี พ.ศ. 2553
12 การเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วยฮอร์โมนและธาตุอาหารพืชบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและแตงกวา
13 การพัฒนาสารเคลือบเรืองแสงและผลของการเคลือบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและแตงกวา
14 ผลของเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีลดความชื้น การบรรจุและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
15 ผลของเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีลดความชื้น การบรรจุและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
16 ผลของเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้น การบรรจุและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
17 ผลของสารเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์และประสิทธิภาพการป้องกันโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานพิเศษ
18 ผลของเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีลดความชื้น การบรรจุและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
19 การพัฒนาสารเคลือบวิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์
20 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
21 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
22 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ ในสวนยางพาราสร้างใหม่
ปี พ.ศ. 2551
23 ผลของเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีลดความชื้น การบรรจุและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
24 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
25 การขยายผลเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษในเชิงพาณิชย์
26 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
27 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
28 ผลของสารเคลือบที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
29 ผลของ Seed Priming ด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน [Capsicum annuum L.]
30 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่ง สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
ปี พ.ศ. 2550
31 การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์
32 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่ II
33 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
34 การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์
35 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
36 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
ปี พ.ศ. 2549
37 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
38 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้นและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
39 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้นและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
40 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
ปี พ.ศ. 2547
41 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้นและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
42 การใช้ปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก
43 การใช้ปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซี่ยมที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิด
44 การใช้ปริมาณโปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิด
45 การใช้โปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ด เป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมเพื่อ ส่งออก
46 การใช้โปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ด เป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมเพื่อ ส่งออก
47 การใช้ปริมาณโปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิด
48 การใช้ปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซี่ยม ที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนี ในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิด
49 การใช้ปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียม ที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
50 การประเมินศักยภาพในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชนิดต่างๆ แบบเร่งด่วน
51 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) : กรณีข้าวแผ่น
ปี พ.ศ. 2545
52 การใช้โปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ด เป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมเพื่อ ส่งออก
ปี พ.ศ. 2544
53 การใช้โปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ด เป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมเพื่อส่งออก
54 การใช้ปริมาณโปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิด
ปี พ.ศ. 2543
55 การใช้ปริมาณโปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 ผลของวิธีการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ที่ไม่ได้ขนาดด้วยธาตุอาหารพืชที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการให้ผลผลิต
57 อิทธิพลของการให้ปุ๋ยอะมิโนดีเลตทางใบต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
58 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์และชีวเคมีหลังจากการเร่งอายุ และการเตรียมงอกของเมล็ดแตงกวาลูกผสม
59 การประเมินศักยภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 3 พันธุ์หลังเคลือบโดยวิธีการเร่งอายุ