ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภิรมย์ รตินรเศรษฐ์ 4
2 มณี แก้วมณี 4
3 บุญเรียง ขจรศิลป์ 4
4 เบญจลักษณ์ สุขโภคกิจ 4
5 พิสิฐ นาครำไพ 4
6 คะเน สันธนะสุข 4
7 ไพศาล หวังพาณิช 4
8 กมล ภู่ประเสริฐ 4
9 ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร 4
10 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
11 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
12 อำพล ศิริพันธุ์ 2
13 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
14 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
15 สมสุข โชติปาละกุล 2
16 อำพัน พรหมบุตร 2
17 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
18 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
19 สุภา ทองคง 2
20 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
21 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
22 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
23 อารยา ศานติสรร 2
24 จิตรี โพธิมามกะ 2
25 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
26 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
27 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
28 บุษกร สำโรงทอง 2
29 นภพร ทัศนัยนา 2
30 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
31 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
32 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
33 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
34 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
35 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
36 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
37 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
38 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
39 นรา หัตถสิน 2
40 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
41 วิเชียร ทองสิน 2
42 บุญเฉิด โสภณ 2
43 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
44 นภาพร หงษ์ภักดี 2
45 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
46 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
47 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
48 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
49 รัชนี แสงศิริ 2
50 วิทยา อินทรพิมล 2
51 ชวลิต สันถวะโกมล 2
52 บัณฑิต ศรีเมือง 2
53 โชคชัย เดชรอด 2
54 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
55 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
56 ธราธิป พุ่มกำพล 2
57 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
58 พานิช แกมนิล 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2550 1
4 2547 1
5 2534 3
6 2533 1
7 2531 1
8 2530 1
9 2527 1
10 2513 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับค่านิยมทางเพศของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2550
3 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2547
4 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2534
5 การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
6 สำรวจการร่วมกิจกรรมงานกีฬาของแพทย์
7 รายงานการสัมมนา การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.7) และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการ 8-10 กุมภาพันธ์ 2532
ปี พ.ศ. 2533
8 การวิจัยและประเมินผลประสิทธิภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2531
9 หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2530
10 การวิจัยและประเมินผลประสิทธิภาพทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2527
11 สำรวจการร่วมกิจกรรมงานกีฬาของแพทย์
ปี พ.ศ. 2513
12 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
14 พัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพ.ศ.7) และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการ