ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญญาภา ศรีหาตา
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 6
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 อนุชา เหลาเคน 4
6 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
7 มณี หาชานนท์ 3
8 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
9 สาคร โรจนัย 3
10 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
11 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
12 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
13 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
14 สมพงษ์ ทองช่วย 3
15 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
16 เอมอร เพชรทอง 3
17 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
18 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
19 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
20 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
21 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
22 ปรีชา กาเพ็ชร 3
23 ศักดา พุทธพาธ 3
24 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
25 วาสนา วันดี 3
26 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
27 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
28 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
29 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
30 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
31 เมธาพร พุฒขำว 3
32 สุมนำ งามผ่องใส 3
33 จำนง ชัญถาวร 3
34 โอภำษ บุญเส็ง 3
35 กุลชาติ นำคจันทึก 3
36 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
37 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
38 สันติ พรหมคำ 3
39 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
40 ฉลอง เกิดศรี 3
41 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
42 สุชาติ คำอ่อน 3
43 สุภาวดี สมภาค 3
44 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
45 อิสระ พุทธสิมมา 3
46 วินัย ศรวัต 3
47 โอภาษ บุญเส็ง 3
48 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
49 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
50 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
51 ประนอม ใจอ้าย 3
52 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
53 จารุวรรณ บางแวก 3
54 เสาวรี บำรุง 3
55 ประพิศ วองเทียม 3
56 ปรีชา แสงโสดา 3
57 จงรักษ์ จารุเนตร 3
58 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
59 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
60 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
61 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
62 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
63 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
64 แฉล้ม มาศวรรณา 3
65 อานนท์ มลิพันธ์ 3
66 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
67 กิติพร เจริญสุข 3
68 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
69 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
70 เหรียญทอง พานสายตา 2
71 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
72 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
73 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
74 สมฤทัย ตันเจริญ 2
75 อุบล หินเธาว์ 2
76 สมควร คล้องช้าง 2
77 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
78 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
79 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
80 นิลุบล ทวีกุล 2
81 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 ประชา ถ้าทอง 1
86 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
87 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
88 มัทนา วานิชย์ 1
89 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
90 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
91 ปิยะรัตน์ จังพล 1
92 เบญจมาศ คำสืบ 1
93 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
94 ไพริน ผลตระกูล 1
95 นาฏญา โสภา 1
96 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
97 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
98 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
99 พิกุล ซุนพุ่ม 1
100 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
101 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
102 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 1
4 543 3