ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญญาภา ศรีหาตา
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 6
2 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
3 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
4 วัลลีย์ อมรพล 5
5 อนุชา เหลาเคน 4
6 ฉลอง เกิดศรี 3
7 อิสระ พุทธสิมมา 3
8 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
9 เสาวรี บำรุง 3
10 วินัย ศรวัต 3
11 สุชาติ คำอ่อน 3
12 สันติ พรหมคำ 3
13 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
14 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
15 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
16 โอภาษ บุญเส็ง 3
17 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
18 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
19 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
20 ประนอม ใจอ้าย 3
21 ปรีชา แสงโสดา 3
22 จงรักษ์ จารุเนตร 3
23 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
24 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
25 ประพิศ วองเทียม 3
26 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
27 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
28 อานนท์ มลิพันธ์ 3
29 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
30 วาสนา วันดี 3
31 จารุวรรณ บางแวก 3
32 กิติพร เจริญสุข 3
33 แฉล้ม มาศวรรณา 3
34 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
35 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
36 สุภาวดี สมภาค 3
37 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
38 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
39 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
40 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
41 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
42 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
43 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
44 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
45 เอมอร เพชรทอง 3
46 สมพงษ์ ทองช่วย 3
47 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
48 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
49 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
50 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
51 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
52 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
53 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
54 มณี หาชานนท์ 3
55 โอภำษ บุญเส็ง 3
56 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
57 จำนง ชัญถาวร 3
58 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
59 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
60 ปรีชา กาเพ็ชร 3
61 ศักดา พุทธพาธ 3
62 สุมนำ งามผ่องใส 3
63 กุลชาติ นำคจันทึก 3
64 สาคร โรจนัย 3
65 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
66 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
67 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
68 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
69 เมธาพร พุฒขำว 3
70 เหรียญทอง พานสายตา 2
71 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
72 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
73 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
74 สมฤทัย ตันเจริญ 2
75 อุบล หินเธาว์ 2
76 สมควร คล้องช้าง 2
77 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
78 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
79 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
80 นิลุบล ทวีกุล 2
81 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
84 ปิยะรัตน์ จังพล 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มัทนา วานิชย์ 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 นาฏญา โสภา 1
89 ไพริน ผลตระกูล 1
90 ประชา ถ้ำทอง 1
91 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
92 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
93 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
94 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
95 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
98 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
99 ประชา ถ้าทอง 1
100 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
101 พิกุล ซุนพุ่ม 1
102 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 1
4 543 3