ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญญาภา ศรีหาตา
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 6
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 อนุชา เหลาเคน 4
6 จงรักษ์ จารุเนตร 3
7 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
8 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
10 อานนท์ มลิพันธ์ 3
11 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
12 ประพิศ วองเทียม 3
13 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
14 ปรีชา แสงโสดา 3
15 จารุวรรณ บางแวก 3
16 กิติพร เจริญสุข 3
17 แฉล้ม มาศวรรณา 3
18 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
19 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
20 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
21 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
22 มณี หาชานนท์ 3
23 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
24 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
25 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
26 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
27 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
28 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
29 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
30 สุภาวดี สมภาค 3
31 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
32 สมพงษ์ ทองช่วย 3
33 เอมอร เพชรทอง 3
34 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
35 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
36 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
37 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
38 โอภำษ บุญเส็ง 3
39 กุลชาติ นำคจันทึก 3
40 จำนง ชัญถาวร 3
41 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
42 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
43 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
44 ปรีชา กาเพ็ชร 3
45 สุมนำ งามผ่องใส 3
46 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
47 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
48 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
49 สาคร โรจนัย 3
50 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
51 เมธาพร พุฒขำว 3
52 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
53 วาสนา วันดี 3
54 ศักดา พุทธพาธ 3
55 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
56 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
57 อิสระ พุทธสิมมา 3
58 สันติ พรหมคำ 3
59 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
60 เสาวรี บำรุง 3
61 สุชาติ คำอ่อน 3
62 วินัย ศรวัต 3
63 ฉลอง เกิดศรี 3
64 โอภาษ บุญเส็ง 3
65 ประนอม ใจอ้าย 3
66 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
67 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
68 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
69 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
70 เหรียญทอง พานสายตา 2
71 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
72 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
73 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
74 สมฤทัย ตันเจริญ 2
75 อุบล หินเธาว์ 2
76 สมควร คล้องช้าง 2
77 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
78 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
79 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
80 นิลุบล ทวีกุล 2
81 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
84 ปิยะรัตน์ จังพล 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มัทนา วานิชย์ 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 นาฏญา โสภา 1
89 ไพริน ผลตระกูล 1
90 ประชา ถ้ำทอง 1
91 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
92 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
93 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
94 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
95 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
98 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
99 ประชา ถ้าทอง 1
100 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
101 พิกุล ซุนพุ่ม 1
102 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 1
4 543 3