ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญชู ลีลาขจรจิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญเตือน มงคลแถลง 46
2 ทรงเกียรติ รอดแดง 45
3 สุพัฒน์ นวลโกฏ 40
4 สายชล เสถียรดี 29
5 แสวง เกิดประทุม 23
6 อรุณรัตน์ แสนสิ่ง 19
7 ดีเซลล์ สวนบุรี 15
8 อนันต์ พิมพินิจ 14
9 เอกชัย ธรรมสัตย์ 11
10 นัยนา นิยมวัน 7
11 พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล 7
12 นภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์ 6
13 รมณีย์ หวังดีธรรม 5
14 อรณัชชาย์ อุทัยธีรนันท์ 5
15 สมศักดิ์ เปรมประสงค์ 4
16 นภาพร คล้ายเจียม 4
17 ชัยชนะ ทัตพรหม 4
18 บุญเชิด ประเสริฐพงศ์ 3
19 วินัย กิจโมกข์ 3
20 ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ 3
21 ชัยณรงค์ สุวรรณวงศ์ 2
22 ชนากานต์ อาษาสุจริต 2
23 บุญศิริ ศรีสารคาม 2
24 นรา สุประพัฒน์โภคา 2
25 นภาพร ปฏินาคา 2
26 ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ 2
27 ปรพล ปิ่นทอง 2
28 เปรมรัตน์ เฉลิมพักตร์ 2
29 สมหวัง สองห้อง 2
30 กิตติพร แซ่จึง 2
31 ไพโรจน์ ชัยจันทึก 2
32 เดโช ศรีวิจิตร 2
33 ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ 2
34 กนกกุล สุขศรี 2
35 พัทธนันท์ นาถถินิจ 1
36 ทวี สัปปินันท์ 1
37 เรวดี อนุวัฒนา 1
38 สมชาย ยะกาศคะนอง 1
39 ลิฤทธิ์ ดิษฐสอน 1
40 สมศักดิ์ ไชยมงคล 1
41 Naiyana Niyomwan 1
42 ภาวณี ตาลเถื่อน 1
43 Akradech Sindhuphak 1
44 มนัส อาฒยะพันธ์ 1
45 เดโช ศรีวิจิต 1
46 Peesamai Jenvanitpanjakul 1
47 อัครเดช สินธุภัค 1
48 ทวี ทองคำ 1
49 Boonchu Leelakajohnjit 1
50 วินัย พิมพินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 6
3 2556 1
4 2555 2
5 2547 1
6 2541 1
7 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนาเครื่องเตือนอุบัติภัยน้ำป่าและแผ่นดินถล่ม แบบส่งสัญญาณออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการพัฒนาชุดผลิตน้ำประปาฉุกเฉินแบบกรองทรายธรรมชาติใต้น้ำ
3 การพัฒนาเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจแหล่งน้ำบาดาลแบบการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
4 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของวัสดุโดยกระบวนการ เรืองแสงรังสีเอ็กซ์แบบแจกแจงพลังงาน
5 พัฒนาชุดผลิตน้ำประปาฉุกเฉินแบบกรองทรายธรรมชาติใต้น้ำ
6 การพัฒนาเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจแหล่งน้ำบาดาลแบบการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
7 พัฒนาต้นแบบเครื่องวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบวัสดุโดยกระบวนการรังสีเอกซ์เรืองแสงแบบแจกแจงพลังงาน
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากไม้ผลพื้นบ้าน, มะเม่า, ตะคร้อ และคอแลน ในระดับวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
9 พัฒนาระบบกรองรีเวอร์สออสโมซีสแบบประหยัดพลังงาน
10 วิจัยและพัฒนาการผลิตซีโอไลต์จากของเสียอุตสาหกรรมในระดับโรงงานนำทาง
ปี พ.ศ. 2547
11 การออกแบบและทดสอบสมรรถนะใบจักรเรือ เพื่อใช้ในการประมง
ปี พ.ศ. 2541
12 กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา