ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญชัย เตชะอำนาจ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาเชิงตัวเลขของพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตและทางไฟฟ้าสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
2 การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคทรงคล้ายทรงกลมและการควบคุมอนุภาค
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษากลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคภายใต้สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอในระบบไดอิเล็กตริก
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวนำภายใต้สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาการจัดการอนุภาคด้วยวิธีทางจลนศาสตร์ไฟฟ้า
6 การศึกษาสนามไฟฟ้า ณ บริเวณจุดสัมผัสระหว่างสายเคเบิลอากาศและสเปเซอร์
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาผลของรูปร่าง การจัดเรียงของอนุภาค และรูปแบบอิเล็กโตรด ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรง
8 การศึกษาการจัดการอนุภาคด้วยวิธีทางจลนศาสตร์ไฟฟ้า
9 การศึกษาผลของรูปร่างการจัดเรียงของอนุภาค และรูปแบบอิเล็กโตรดที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรง
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาผลของรูปร่าง การจัดเรียงของอนุภาค และรูปแบบอิเล็กโตรดที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรง
ปี พ.ศ. 2550
11 การประยุกต์ใช้การกระจายมัลติโพลซ้ำในการคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวนรูปทรงกลม
ปี พ.ศ. 2549
12 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆที่มีผลต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
14 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
15 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาเบื้องต้นถึงการประยุกต์ใช้วิธีทำซ้ำกับวิธีประจุพื้นผิว
17 การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลา
ปี พ.ศ. 2538
18 การคำนวณหาความเครียดสนามไฟฟ้าบนผิวฉนวนลูกถ้วยพอร์ซเลน ด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
ปี พ.ศ. 2537
19 การคำนวณหาความเครียดสนามไฟฟ้าบนผิวฉนวนลูกถ้วยพอร์ชเลนด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การศึกษาผลของรูปร่างการจัดเรียงของอนุภาค และรูปแบบอิเล็กโตรดที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรง