ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บำเพ็ญ เขียวหวาน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัจจา บรรจงศิริ 6
2 เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ 5
3 อัญชัญ นุ่นละออง 4
4 พรรณวลัย พุ่มจันทร์ 4
5 อมรพรรณ มุนนี 4
6 วีณา พงศ์พัฒนานนท์ 4
7 ระพีพรรณ ทองห่อ 3
8 รสิกา อังกูร 3
9 อินทิรา นาคนัตร์ 3
10 ดุสิต เวชกิจ 3
11 บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง 3
12 คณธิศ มุ่งจองกลางกุล 3
13 ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ 2
14 ภวัต เจียมจิณณวัตร 2
15 พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 2
16 พิกุล ซ่อนพุ่ม 2
17 สายพิณ สันทัด 2
18 พิชฎา อารยานุรักษ์ 2
19 ศักดา ทวิชศรี 2
20 บรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 2
21 ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 2
22 จำลอง พุฒซ้อน 2
23 ปาลีรัตน์ การดี 2
24 สิน พันธุ์พินิจ 2
25 จำรูญ จันทร์ลอย 2
26 พิสิทธิ์ อารยานุรักษ์ 2
27 บุณฑริกา นันทา 1
28 พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์ 1
29 โสภาวรรณ ลักษณา 1
30 กัณณิดา บุญยิ่ง 1
31 อดุลย์ วงศ์สระคู 1
32 มัณฑนา ไทยละออง 1
33 พรทิพย์ อุดมสิน 1
34 ปินิดา พุ่มแย้ม 1
35 วราภรณ์ ดำรงรัตน์ 1
36 จินตนาพร สันโดด 1
37 วีระชัย รองเดช 1
38 นิกร โคตรสมบัติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 8
6 2535 2
7 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
2 บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในการส่งเสริมการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 การผลิตและการตลาดมะพร้าวของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
4 การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
5 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน
6 แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน้ำมูล
ปี พ.ศ. 2552
8 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
9 แนวทางพัฒนาการผลิตข้าวนาปีของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2551
10 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
11 การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
13 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2551 ในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
14 การปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส
15 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
16 บทบาทในการจัดทำแผนชุมชน ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ในเขตภาคกลาง
17 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอกาญจนดิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2535
18 ปัจจัยทางเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาที่มีต่อการเป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง ณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา / บำเพ็ญ เขียวหวาน
19 ปัจจัยทางเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา ที่มีต่อการเป็นสมาชิกกลุ่ม ปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง ณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา