ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บำเพ็ญจิต แสงชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา นันทบุตร 5
2 กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม 4
3 อัมพรพรรณ ธีรานุตร 3
4 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 3
5 เจียมจิต แสงสุวรรณ 3
6 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
7 พรรณงาม พรรณเชษฐ์ 2
8 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 2
9 นิสิตา สุทธิศิริ 2
10 ศิริพร มงคลถาวรชัย 2
11 นิตยา สุทธยากร 2
12 มาริสา ไกรฤกษ์ 2
13 ทิพยวัลย์ โพธิแท่น 2
14 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
15 วิทยากร เชียงกูล 2
16 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 2
17 วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
18 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
19 พรทิพา สมบัติ 2
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
21 มณีรัตน์ ภัทรจินดา 2
22 Mahidol University 1
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
24 ทิพยกาย เปรุนาวิน 1
25 Bampenchirt Sangchati 1
26 อาริยา สอนบุญ 1
27 หทัยชนก บัวเจริญ 1
28 ทิวาวรรณ เทพา 1
29 ผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา 1
30 วรรณภา นิวาสะวัต 1
31 อัมพร เจริญชัย 1
32 จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 1
33 ปราณี ธีรโสภณ 1
34 ภัณฑิลา อิฐรัตน์ 1
35 กล้าเผชิญ โชคบำรุง 1
36 สุพรรณี สุ่มเล็ก 1
37 ชวนพิศ ทำนอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 1
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 2
11 2544 5
12 2543 3
13 2540 2
14 2536 1
15 2535 3
16 2534 1
17 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
2 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
ปี พ.ศ. 2555
3 ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อจัดการกับความปวด
5 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความปวด
ปี พ.ศ. 2554
6 ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2553
7 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
8 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2552
9 รูปแบบเพศวิถีของวัยรุ่นในสังคมอีสานและความเสี่ยงทางเพศต่อโรคเอดส์
10 การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
11 ประสบการณ์ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ใส่เครื่องพยุงหัวใจ
ปี พ.ศ. 2551
12 รูปแบบเพศวิถีของวัยรุ่นในสังคมอีสานและความเสี่ยงทางเพศต่อโรคเอดส์
13 ความปวดตามทรรศนะของคนไทย
14 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
ปี พ.ศ. 2548
16 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
17 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
ปี พ.ศ. 2547
18 การพึ่งตนเองของผู้มีอาชีพถีบจักรยานสามล้อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น : การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2546
19 การพึ่งตนเองของผู้มีอาชีพถีบจักรยานสามล้อในเขตเทศบาลขอนแก่น : การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาศในสังคมไทย
20 การพึ่งตนเองของผู้มีอาชีพถีบจักรยานสามล้อ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
21 สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย
22 สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 ความสามารถในการดูแลของบุคคลที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องพึ่งพาและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
ปี พ.ศ. 2543
26 ความสามารถในการดูแลของบุคคลที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องพึ่งพาและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
28 ความสามารถในการดูแลของบุคคลที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องพึ่งพาและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
29 ศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการรักษาพยาบาลโรคของเด็ก โดยการผสมผสานการรักษาพยาบาลตามแบบฉบับของชาว อีสานกับแผนปัจจุบัน
30 วัฒนธรรมการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ : การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
31 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2535
32 ผลของดนตรีชนิดที่ผู้ป่วยชอบต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
33 ผลของดนตรีชนิดที่ผู้ป่วยชอบต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
34 ผลของดนตรีชนิดที่ผู้ป่วยชอบ ต่อการลดความเจ็บปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2534
35 ศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการรักษาพยาบาลโรคของเด็ก โดยการผสมผสานการรักษาพยาบาลตามแบบฉบับของชาว อีสานกับแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 จิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ
37 การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย
38 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความเครียดและความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
39 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความเครียดและความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
40 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
41 การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินความปวดผู้ป่วยโรคมะเร็ง ของศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
42 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
43 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์