ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บารเมศ วรรธนะภูติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณ ปราบมาก 7
2 สรศักดิ์ เซียวศิริกุล 7
3 อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ 6
4 สุรยุทธ ช่วงโอภาส 5
5 วิชาญ ภู่พัฒน์ 5
6 อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช 4
7 จุฑา สุนิตย์สกุล 4
8 ยงยุทธ แต้ศิริ 4
9 ก่อโชค จันทวรางกูร 4
10 กฤษณ์ เสาเวียง 2
11 ดร. อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช 2
12 ชัยพร บัวสรวง 2
13 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
14 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 1
15 ยอดชาย เตียเปิ้น 1
16 คมพันธ์ จินดาวัฒน์ 1
17 ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว 1
18 วสันต์ ปั้นสังข์ 1
19 ไพโรจน์ ทองประศรี 1
20 พีระยศ แสนโภชน์ 1
21 รศ. ดร. ธีรพงษ์ พิพัฒน์พงศา 1
22 ดร. เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี 1
23 ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย 1
24 วรากร ไม้เรียง 1
25 ด.จุฑา สุนิตย์สกุล 1
26 ดร.จุฑา สุนิตย์สกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 5
3 2553 4
4 2552 3
5 2551 2
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาพฤติกรรมทางด้านกำลังของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพเมื่อได้รับแรงกระทำทางพลศาสตร์
2 การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1
ปี พ.ศ. 2554
3 กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดัดของเสาเข็มดิน-ซีเมนต์
4 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน
5 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน
6 รายงานฉบับที่ วพ.297 ปัญหาและแนวทางแก้ไขรอยแตกตามยาวและทรุดตัวบริเวณไหล่ทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง
7 อิทธิพลของฐานรากดินอ่อนที่มีผลต่อโครงสร้างชั้นทาง
ปี พ.ศ. 2553
8 อิทธิพลของฐานรากดินอ่อนที่มีผลต่อชั้นผิวทาง
9 โครงการศึกษาการแตกร้าวและการทรุดตัวบริเวณไหล่ทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง
10 รายงานฉบับที่ วพ.275 คุณสมบัติของดินและหินเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมงานทาง
11 การศึกษาความคงทนและกำลังของวัสดุชั้นพื้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการจัดทำร่างคู่มือการแปลผลของคุณสมบัติของดินและหินที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมงานทาง
13 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน
14 Post-Surcharge Secondary Settlement ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ :กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาการลดการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging
16 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน