ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัวพันธ์ พรหมพักพิง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- บัวพันธ์ พรหมพักพิง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
2 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
3 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการ "การสำรวจคุณค่าเกี่ยวกับการอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5 การประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศน์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางแบบบูรณาการ
6 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
7 โครงการสร้างสำนักพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในท้องถิ่น ๆ
8 การสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและจำหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึดษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางภัทรภร วีระนาคินทร์ เป็นผู้ได้รับทุน
10 โครงการ Provision of Services on Millennium Ecosystem Asessment Sub-Global Assessment (SGA) for Thailand
11 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานอพยพลาวในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น
13 แรงงานอพยพพม่าในจังหวัดอีสานนครของภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการเส้นทาง "ยาเส้น" : เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิตยเส้น ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคบุหรี่มวนเอง
15 การศึกษาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของแรงงานพม่า : กรณีศึกษาชุมชนสะพานปลา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
16 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (ทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
17 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (เพิ่มเติม 2552)
18 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (เพิ่มเติม 2552)
19 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (เพิ่มเติม 2552)
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
21 การก่อเกิด การผลิตซ้ำและการขยายตัวทุนทางสังคมในชนบทอิสาน
22 โครงการศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดขอนแก่น
23 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
24 โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข จ.ขอนแก่น
25 โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข จ.ขอนแก่น
26 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์การชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
27 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์การชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
28 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์การชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
29 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์การชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
30 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 2
31 การรัฐประหาร 19 กันยายน กับอิทธิพลของระบบอำมาตยาธิปไตย
32 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
33 ความอยู่ดีมีสุขและสินทรัพย์ทุนในชุมชนชนบท : กรณีหมู่บ้านท่า ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และหมู่บ้านดง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
34 การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวยากจนและครอบครัวทั่วไปด้วยแบบประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่น [KKU QoL Well] สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
35 ผู้กระทำการในกระบวนการนโยบายสาธารณะ :กรณีศึกษานโยบายกระจายอำนาจสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
36 สถานะความรู้และการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์การชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
38 การศึกษารูปแบบการบูรณาการกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตำบล
39 การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของพนักงานบริการชาวลาว : กรณีศึกษา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2550
40 เศรษฐศาสตร์เมืองเรื่องการควบคุมบุหรี่
41 โครงการปฏิบัติงานวิชาการการสังเคราะห์ตัวชี้วัดความสุขการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขจังหวัด
42 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์การชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
43 Wed-The Northeast Thailand
ปี พ.ศ. 2548
44 ขีดความสามารถของครัวเรือนสลัมในการต่อสู้เพื่อยังชีพภายใต้วิกฤตทางเศรษฐกิจ
45 ขีดความสามารถของครัวเรือนสลัมในการต่อสู้เพื่อยังชีพภายใต้วิกฤตทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2547
46 ทัศนคติต่องานคุมประพฤติ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สังกัดสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดภูเขียว
ปี พ.ศ. 2546
47 การก่อเกิด การผลิตช้ำ และการขยายตัวทุนทางสังคมในชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2545
48 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรประชาชน ในการติดตามและตรวจสอบ อบต.