ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัลลังก์ เนื่องแสง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การประเมินสถานการณ์การใช้ยาปราบศัตรูพืชในบริเวณแม่น้ำจันทบุรี
2 การแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชในแม่น้ำจันทบุรีและผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลของเอนไซม์ดทริปซินต่อความสามารถในการย่อยอาหารและการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาหารกุ้งกุลาดำ
4 การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดด้วยการใช้สาหร่ายและแบคทีเรีย ในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนา
5 การพัฒนาอาหารกุ้งกุลาดำ โดยใช้กล้วยน้ำว้าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต และสารเหนียว
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสรีรเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
7 การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพ และปลาสวายแบบแช่แข็งเพื่อการผสมเทียม
8 การพัฒนาสูตรอาหารและการใช้ฮอร์โมนเทสโทส เตอโรน รินแคคาโนเอต เพื่อกระตุ้นการแปลงเพศ การเติบโตและการเกิดสีของปลาหางนกยูง
ปี พ.ศ. 2548
9 การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดด้วยการใช้สาหร่ายและแบคทีเรีย ในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนา
10 การพัฒนาอาหารกุ้งกุลาดำ โดยใช้กล้วยน้ำว้าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต และสารเหนียว
ปี พ.ศ. 2546
11 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสรีรเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
12 การพัฒนาสูตรอาหารและการใช้ฮอร์โมนเทสโทส เตอโรน รินแคคาโนเอต เพื่อกระตุ้นการแปลงเพศ การเติบโตและการเกิดสีของปลาหางนกยูง
ปี พ.ศ. 2544
13 การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพ และปลาสวายแบบแช่แข็งเพื่อการผสมเทียม
ปี พ.ศ. 2542
14 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารลูกตะพาบน้ำไต้หวัน Trionyx sinensis wiegmann