ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- บัณฑิต เอื้ออาภรณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ยอด นิติกิจไพบูลย์ 5
3 จำนง สรพิพัฒน์ 4
4 อธิคม บางวิวัฒน์ 4
5 วรวิทย์ ทายะติ 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
7 บุญชัย เตชะอำนาจ 3
8 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 2
9 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 2
10 กุลยศ อุดมวงศ์เสรี 2
11 ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ 2
12 ขนิษฐา วรรณคำ 2
13 จรวย บุญยุบล 2
14 วรพงษ์ ดีอารมย์ 1
15 สมพร สิริสำราญนุกุล 1
16 ทากูม่า, ทาดะสุ 1
17 อนุชา เล็กเครือสุวรรณ 1
18 พรเทพ เทียบรัตน์ 1
19 สุนทร บุญญาธิการ 1
20 พรประนด ดิษยบุตร์ 1
21 ชินวัฒน์ นาคอุดม 1
22 ธงชัย มีนวล 1
23 สิริกัลยา พัชนี 1
24 เมธี ทระกุลพันธ์ 1
25 ชาญชัย ชัยกัณหา 1
26 วฤต รัตนชื่น 1
27 ปฐม อัตตวิริยะนุภาพ 1
28 หัสคุณ บริพนธ์มงคล 1
29 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 1
30 ศิริพร คติธรรมารักษ์ 1
31 กมล พงศ์ธาดาพร 1
32 ณัฐวุฒิ แผ่นสุวรรณ 1
33 ภรต อินทรเทศ 1
34 วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ 1
35 ฉัตรชัย เชาวนาธิคม 1
36 สมภพ อัษฎมงคล 1
37 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 1
38 พัชรี ซิ้มเจริญ 1
39 ณัฐพล รองศรีแย้ม 1
40 กิติศักดิ์ ม่วงเงิน 1
41 ทรงวุฒิ ขันดี 1
42 ชัยณรงค์ ธิติธำรงชัย 1
43 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
44 เสริมชัย จารุวัฒนดิลก 1
45 พิชัย เกรียงศักดิ์เจริญ 1
46 อนุบุตร สง่าราศรี 1
47 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 1
48 สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์ 1
49 ประดิษฐ์ เฟื่องฟู 1
50 รฐนนท์ เดี่ยววิไล 1
51 จรวย บุญยุบล 1
52 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
53 วิโรจน์ บัวคลี่ 1
54 ณัฐพล พลบริสุทธิ์ 1
55 รักษนัย นิธิฤทธิไกร 1
56 บัณฑิต เจริญพันธ์ 1
57 ศิริชัย วัฒนาโสภณ 1
58 ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 3
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2546 4
9 2545 4
10 2544 4
11 2543 3
12 2542 4
13 2541 5
14 2540 3
15 2539 10
16 2538 1
17 2532 2
18 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคำนวณความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าสูงสุดระหว่างสองพื้นที่ที่ต่อถึงกัน โดยพิจารณาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลัง
2 การจัดเรียงอาเรย์เซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับตัวได้เพื่อลดผลกระทบของการบังแสงแดดต่อการผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีต่อการประสานสัมพันธ์ของระบบป้องกัน โดยใช้ดัชนีชี้วัดการสูญเสียการประสานสัมพันธ์ของระบบป้องกัน
4 การประเมินคุณค่าของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ภายใต้กรอบการวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลกระทบของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
6 ผลกระทบของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
7 แผนการปลดโหลดอย่างเหมาะสมในสภาวะผิดปกติโดยคำนึงถึงปัญหาเสถียรภาพทางแรงดัน
8 การวิเคราะห์คุณค่าของการจัดหาไฟฟ้าและผลกระทบของการอนุรักษ์พลังงานต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
9 การวิเคราะคุณค่าของการจัดหาไฟฟ้า และผลกระทบของการอนุรักษ์พลังงาน ต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2550
10 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังและการออกแบบระบบป้องกันโดยมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด
11 การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้วิธีทางฮิวริสติก
12 การวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงความไม่แน่นอนของการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2549
13 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
14 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติโดยใช้วิธีอสมการ
ปี พ.ศ. 2548
15 การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์
16 การประเมินค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้ากำลังโดยพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของค่ากำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
17 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
ปี พ.ศ. 2546
18 ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่มีต่อการป้องกัน และความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
19 การพยากรณ์โหลดระยะสั้น ณ สถานีไฟฟ้าย่อย
20 การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
21 การจำลองการกำจัดความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันด้วยเครื่องดูดซับแบบรังผึ้งหมุน
ปี พ.ศ. 2545
22 การประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียมในรีเลย์ระยะทางสำหรับการป้องกันสายส่งไฟฟ้ากำลัง
23 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ
24 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า
25 การประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียมในรีเลย์ระยะทางสำหรับการป้องกันสายส่งไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2544
26 การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไฟฟ้ากำลังด้วยระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงและอุปกรณ์ FACTS
27 การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
28 กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า
29 การวิเคราะห์การจัดความสัมพันธ์การป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2543
30 การทำยูนิตคอมมิตเมนต์ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่
31 การกระตุ้นตัวเองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำและผลกระทบจากการใช้งานที่มีต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
32 การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2542
33 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า : อาคารจามจุรี 1-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัย
34 การประเมินความเชี่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยใช้วิธีการจำลองเหตุการณ์มอนติคาร์โลและการแบ่งแยกโครงข่าย
35 การพยากรณ์โหลดหม้อแปลงโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม
36 การทำงานที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้การตัดสินใจแบบฟัซซี
ปี พ.ศ. 2541
37 การติดตั้งตัวเก็บประจุที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
38 การแบ่งแยกโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับใช้กับสมมูลโหลดโฟลว์
39 การจัดเรียงลำดับเหตุขัดข้องด้วยวิธี Zbus สำหรับการประเมินความมั่นคงในระบบไฟฟ้ากำลัง
40 ผลกระทบจากระบบการผลิตพลังงานร่วมต่อความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย
41 การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ด้วยวิธีการจำลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2540
42 การกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพลังงานจำกัด
43 การทำออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม
44 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ในการขนส่งกำลังไฟฟ้าโดยผ่านระบบไฟฟ้าคนกลาง
ปี พ.ศ. 2539
45 โครงการการวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
46 การประเมินดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับในระบบผลิตไฟฟ้ากำลัง
47 การประเมินดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพล้งงานไฟฟ้าดับ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
48 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
49 การประเมินดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่
50 การคำนวณโหลดโฟลว์โดยใช้เครือข่ายประสาท
51 การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัว โดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
52 แผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คำนึงถึงระดับความเชื่อถือได้ และค่าใช้จ่ายในการผลิต
53 การจัดเรียงสายป้อนใหม่เพื่อลดการสูญเสียโดยใช้เครือข่ายประสาท
54 การคำนวณค่ายูนิตคอมมิตเมนต์ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยใช้วิธีรีแล็กเซชันแบบลากรองจ์
ปี พ.ศ. 2538
55 การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
ปี พ.ศ. 2532
56 การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้
57 การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้