ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- บัณฑิต เอื้ออาภรณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ยอด นิติกิจไพบูลย์ 5
3 จำนง สรพิพัฒน์ 4
4 อธิคม บางวิวัฒน์ 4
5 วรวิทย์ ทายะติ 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
7 บุญชัย เตชะอำนาจ 3
8 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 2
9 ขนิษฐา วรรณคำ 2
10 จรวย บุญยุบล 2
11 กุลยศ อุดมวงศ์เสรี 2
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 2
13 ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ 2
14 ประดิษฐ์ เฟื่องฟู 1
15 รฐนนท์ เดี่ยววิไล 1
16 จรวย บุญยุบล 1
17 วิโรจน์ บัวคลี่ 1
18 สมภพ อัษฎมงคล 1
19 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
20 รักษนัย นิธิฤทธิไกร 1
21 บัณฑิต เจริญพันธ์ 1
22 ศิริชัย วัฒนาโสภณ 1
23 ณัฐพล พลบริสุทธิ์ 1
24 สิริกัลยา พัชนี 1
25 อนุชา เล็กเครือสุวรรณ 1
26 วรพงษ์ ดีอารมย์ 1
27 สมพร สิริสำราญนุกุล 1
28 ทากูม่า, ทาดะสุ 1
29 สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์ 1
30 พรเทพ เทียบรัตน์ 1
31 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 1
32 พรประนด ดิษยบุตร์ 1
33 ชินวัฒน์ นาคอุดม 1
34 ธงชัย มีนวล 1
35 ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ 1
36 อนุบุตร สง่าราศรี 1
37 ศิริพร คติธรรมารักษ์ 1
38 เมธี ทระกุลพันธ์ 1
39 ชาญชัย ชัยกัณหา 1
40 วฤต รัตนชื่น 1
41 วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ 1
42 ภรต อินทรเทศ 1
43 สุนทร บุญญาธิการ 1
44 ฉัตรชัย เชาวนาธิคม 1
45 กมล พงศ์ธาดาพร 1
46 ณัฐวุฒิ แผ่นสุวรรณ 1
47 ปฐม อัตตวิริยะนุภาพ 1
48 หัสคุณ บริพนธ์มงคล 1
49 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 1
50 พัชรี ซิ้มเจริญ 1
51 ณัฐพล รองศรีแย้ม 1
52 กิติศักดิ์ ม่วงเงิน 1
53 ทรงวุฒิ ขันดี 1
54 ชัยณรงค์ ธิติธำรงชัย 1
55 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
56 เสริมชัย จารุวัฒนดิลก 1
57 พิชัย เกรียงศักดิ์เจริญ 1
58 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 8
5 2550 10
6 2549 3
7 2548 4
8 2547 1
9 2546 4
10 2545 4
11 2544 4
12 2543 3
13 2542 4
14 2541 5
15 2540 3
16 2539 10
17 2538 1
18 2532 2
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคำนวณความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าสูงสุดระหว่างสองพื้นที่ที่ต่อถึงกัน โดยพิจารณาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลัง
2 การจัดเรียงอาเรย์เซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับตัวได้เพื่อลดผลกระทบของการบังแสงแดดต่อการผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีต่อการประสานสัมพันธ์ของระบบป้องกัน โดยใช้ดัชนีชี้วัดการสูญเสียการประสานสัมพันธ์ของระบบป้องกัน
4 การประเมินคุณค่าของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ภายใต้กรอบการวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลกระทบของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
6 ผลกระทบของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
7 แผนการปลดโหลดอย่างเหมาะสมในสภาวะผิดปกติโดยคำนึงถึงปัญหาเสถียรภาพทางแรงดัน
8 ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
9 งานศึกษาวิธีพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามพื้นที่ขนาดเล็ก
10 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด(Cleaner Technology)งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีปี 2552
11 โครงการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน
12 การวิเคราะห์คุณค่าของการจัดหาไฟฟ้าและผลกระทบของการอนุรักษ์พลังงานต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
13 การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
14 การวิเคราะคุณค่าของการจัดหาไฟฟ้า และผลกระทบของการอนุรักษ์พลังงาน ต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2550
15 การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
16 การศึกษาความต่อเนื่องของการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
17 การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (SEC) อาคารประเภทสำนักงาน
18 การวิจัยเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่ายของ กฟผ. ระยะที่2
19 ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่มีต่อความเชื่อถือได้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
20 การประเมินคุณภาพไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยเทคนิคความน่าจะเป็น
21 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังและการออกแบบระบบป้องกันโดยมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด
22 การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้วิธีทางฮิวริสติก
23 การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
24 การวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงความไม่แน่นอนของการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2549
25 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
26 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติโดยใช้วิธีอสมการ
27 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
ปี พ.ศ. 2548
28 การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์
29 การประเมินค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้ากำลังโดยพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของค่ากำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
30 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
31 การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อสนามไฟฟ้าและแรงบนอนุภาคฉนวน
ปี พ.ศ. 2547
32 การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2546
33 ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่มีต่อการป้องกัน และความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
34 การพยากรณ์โหลดระยะสั้น ณ สถานีไฟฟ้าย่อย
35 การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
36 การจำลองการกำจัดความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันด้วยเครื่องดูดซับแบบรังผึ้งหมุน
ปี พ.ศ. 2545
37 การประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียมในรีเลย์ระยะทางสำหรับการป้องกันสายส่งไฟฟ้ากำลัง
38 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ
39 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า
40 การประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียมในรีเลย์ระยะทางสำหรับการป้องกันสายส่งไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2544
41 การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไฟฟ้ากำลังด้วยระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงและอุปกรณ์ FACTS
42 การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
43 กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า
44 การวิเคราะห์การจัดความสัมพันธ์การป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2543
45 การทำยูนิตคอมมิตเมนต์ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่
46 การกระตุ้นตัวเองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำและผลกระทบจากการใช้งานที่มีต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
47 การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2542
48 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า : อาคารจามจุรี 1-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัย
49 การประเมินความเชี่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยใช้วิธีการจำลองเหตุการณ์มอนติคาร์โลและการแบ่งแยกโครงข่าย
50 การพยากรณ์โหลดหม้อแปลงโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม
51 การทำงานที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้การตัดสินใจแบบฟัซซี
ปี พ.ศ. 2541
52 การติดตั้งตัวเก็บประจุที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
53 การแบ่งแยกโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับใช้กับสมมูลโหลดโฟลว์
54 การจัดเรียงลำดับเหตุขัดข้องด้วยวิธี Zbus สำหรับการประเมินความมั่นคงในระบบไฟฟ้ากำลัง
55 ผลกระทบจากระบบการผลิตพลังงานร่วมต่อความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย
56 การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ด้วยวิธีการจำลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2540
57 การกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพลังงานจำกัด
58 การทำออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม
59 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ในการขนส่งกำลังไฟฟ้าโดยผ่านระบบไฟฟ้าคนกลาง
ปี พ.ศ. 2539
60 โครงการการวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
61 การประเมินดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับในระบบผลิตไฟฟ้ากำลัง
62 การประเมินดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพล้งงานไฟฟ้าดับ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
63 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
64 การประเมินดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่
65 การคำนวณโหลดโฟลว์โดยใช้เครือข่ายประสาท
66 การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัว โดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
67 แผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คำนึงถึงระดับความเชื่อถือได้ และค่าใช้จ่ายในการผลิต
68 การจัดเรียงสายป้อนใหม่เพื่อลดการสูญเสียโดยใช้เครือข่ายประสาท
69 การคำนวณค่ายูนิตคอมมิตเมนต์ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยใช้วิธีรีแล็กเซชันแบบลากรองจ์
ปี พ.ศ. 2538
70 การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบผสม ที่พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
ปี พ.ศ. 2532
71 การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้
72 การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้