ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จำนง สรพิพัฒน์ 3
2 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
3 อรรณพ นพรัตน์ 2
4 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
5 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
6 วรินธร สงคศิริ 2
7 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
8 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
9 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
10 นิรมล สุธรรมกิจ 2
11 ยศพงษ์ ลออนวล 2
12 มาลินี ลีโทชวลิต 2
13 สมรัฐ เกิดสุวรรณ 2
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
15 มรกต ตันติเจริญ 2
16 สุวิทย์ เตีย 2
17 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
18 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
19 ปูมยศ วัลลิกุล 2
20 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
21 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
22 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
23 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
24 วินัย ประภากรเกียรติ 2
25 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
26 ไกรพัฒน์ จีนขจร 1
27 จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2551 1
3 2550 1
4 2545 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย ระยะที่ 2
3 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย ระยะที่ 2 [51]
ปี พ.ศ. 2550
5 การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเคมีเติมแต่งสำหรับดีโซฮอล์
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดก๊าซ NOx จากการเผากากของเหลวที่มีออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ