ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต ถิ่นคำรพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณ จิรวัฒน์กุล 8
2 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 5
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 4
4 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 4
5 ศิริพร จิรวัฒน์กุล 3
6 พรทิพย์ คำพอ 3
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
8 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 3
9 โรงพยาบาลขอนแก่น 2
10 วรรณา ปิยะเศวตกุล 2
11 ธนชัย พนาพุฒิ 2
12 ปริศนา วงศ์ศิริขันธ์ 2
13 Khon Kaen hospital 2
14 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
15 Thanachai Panaput 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
17 ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร 2
18 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
20 วสี ดุลวรรธนะ 2
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
22 ทรงขวัญ ศิลารักษ์ 2
23 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
24 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
25 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
26 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
27 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
28 สายบัว ชี้เจริญ 1
29 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
30 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
31 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 Aroon Chirawatkul 1
33 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
34 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
35 Piyatan Thasanawiwat 1
36 CRCN 1
37 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 สุรพล เวียงนนท์ 1
40 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2549 2
6 2548 1
7 2546 1
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยการใช้ยาลดไขมันในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้านหัวใจและหลอดเลือด และอัตราตายในระยะเวลา 3 ปี ในประเทศไทย
2 โครงการบูรณาการการวิจัยคลินิกสหสถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการทางการแพทย์/นวัตกรรมทางวิทยาการคลินิกเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและการสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข : ปีที่4
ปี พ.ศ. 2553
3 พลาสเตอร์ยาริวาสติกมีนสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในเวชปฏิบัติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลการควบคุมโรคหืดด้วยการสูดพ่นยาสเตรียรอยด์ในประเทศไทย
5 โครงการวิจัยการใช้ยาลดไขมันในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้านหัวใจและหลอดเลือดและอัตราตายในระยะเวลา 3 ปีใน ประเทศไทย
6 การประเมินการใช้ยาบูเดสโซไนด์/ฟอร์โมเตอรอลในการประคับประครองและบรรเทาอาการโรคหืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
ปี พ.ศ. 2549
8 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลรับเรื่องร้องเรยนปี 2549 ระหว่าง สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาภูมิภาค(ขอนแก่น) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 โครงการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบที่สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและรองรับข้อสอบอัตนัย
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดการด้านข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
11 ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการประเมิน LEPTO-SCORE ในการลดความรุนแรงของผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่ส่งรักษาต่อโรงพยาบาลขอนแก่น : การวิจัยแบบสุ่มขั้นภูมิและมีกลุ่มเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการติดตามไปข้างหน้าในประเทศไทย
13 การประมาณค่าความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับโดยคำนึงถึงอคติจากการเลือกเป็นตัวอย่าง
14 ของเล่นกับพัฒนาการด้านสติปัญญาในเด็กไทยอายุ 1 ปี