ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต ถิ่นคำรพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณ จิรวัฒน์กุล 7
2 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
5 ศิริพร จิรวัฒน์กุล 3
6 พรทิพย์ คำพอ 3
7 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
9 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
10 ทรงขวัญ ศิลารักษ์ 2
11 ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร 2
12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
13 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
14 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
15 สายบัว ชี้เจริญ 1
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
20 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
21 วสี ดุลวรรธนะ 1
22 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
26 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
27 Thanachai Panaput 1
28 ปริศนา วงศ์ศิริขันธ์ 1
29 ธนชัย พนาพุฒิ 1
30 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
31 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
32 วรรณา ปิยะเศวตกุล 1
33 Khon Kaen hospital 1
34 Piyatan Thasanawiwat 1
35 Aroon Chirawatkul 1
36 สุรพล เวียงนนท์ 1
37 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
38 CRCN 1
39 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 4
5 2549 3
6 2548 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2538 1
10 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยการใช้ยาลดไขมันในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้านหัวใจและหลอดเลือด และอัตราตายในระยะเวลา 3 ปี ในประเทศไทย
2 โครงการบูรณาการการวิจัยคลินิกสหสถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการทางการแพทย์/นวัตกรรมทางวิทยาการคลินิกเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและการสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข : ปีที่4
ปี พ.ศ. 2553
3 พลาสเตอร์ยาริวาสติกมีนสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในเวชปฏิบัติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลการควบคุมโรคหืดด้วยการสูดพ่นยาสเตรียรอยด์ในประเทศไทย
5 โครงการวิจัยการใช้ยาลดไขมันในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้านหัวใจและหลอดเลือดและอัตราตายในระยะเวลา 3 ปีใน ประเทศไทย
6 การประเมินการใช้ยาบูเดสโซไนด์/ฟอร์โมเตอรอลในการประคับประครองและบรรเทาอาการโรคหืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
8 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3 ปีที่ 2
9 การสำรวจอนามัยของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
10 สถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
11 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
12 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลรับเรื่องร้องเรยนปี 2549 ระหว่าง สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาภูมิภาค(ขอนแก่น) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 โครงการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบที่สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและรองรับข้อสอบอัตนัย
ปี พ.ศ. 2548
14 การจัดการด้านข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
15 ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการประเมิน LEPTO-SCORE ในการลดความรุนแรงของผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่ส่งรักษาต่อโรงพยาบาลขอนแก่น : การวิจัยแบบสุ่มขั้นภูมิและมีกลุ่มเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
16 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยระยะยาว
ปี พ.ศ. 2538
17 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการติดตามไปข้างหน้าในประเทศไทย
19 การประมาณค่าความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับโดยคำนึงถึงอคติจากการเลือกเป็นตัวอย่าง
20 ของเล่นกับพัฒนาการด้านสติปัญญาในเด็กไทยอายุ 1 ปี